CyclohexaanC6H12

CAS-nr.:
110-82-7
UN-nr.:
1145
EG-nr.:
203-806-2
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 700
 • TGG 15 min (mg/m3) 1.400
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  7 °C
 • Kookpunt:
  81 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,78 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.88 ± 0.03 eV
 • Vlampunt:
  -18 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  260 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  104 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9.3 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
Belangrijk om te weten:
Some uses of this substance are restricted under Annex XVII of REACH.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 203-806-2 Benzene, hexahydro- Cyclohexane Cyclohexane (8CI, 9CI) Cyclohexane HP 99,9 Hexahydrobenzene Hexamethylene Hexanaphthene not applicable
 • Benzene hexahydride
 • C6-H12
 • Cyclohexane
 • Hexahydrobenzene
 • Hexahydrobenzol
 • Hexamethylen
 • Hexamethylene
 • Hexanaphthene
 • not applicable

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor Cyclohexaan C6H12

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat