ammoniak, watervrijNH3

CAS-nr.:
7664-41-7
UN-nr.:
1005
EG-nr.:
231-635-3
GEVI-nummer:
268
Gevarenpictogram (CLP)
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 14
 • TGG 15 min (mg/m3) 36
 • H: 221
  Ontvlambaar gas
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -77.7 °C
 • Kookpunt:
  -33.4 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0007714 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  10.070 ± 0.020 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  630 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  8573,7 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  14 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  32.5 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Anhydrous ammonia
 • Azane
 • Hydrogen Nitrite
 • nitrogen trihydride
 • Trihydrogen Nitride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ammoniak, watervrij NH3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat