aceetaldehydeC2H4O

CAS-nr.:
75-07-0
UN-nr.:
1089
EG-nr.:
200-836-8
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 37
 • TGG 15 min (mg/m3) 92
 • TGG 8 uur (ppm) 20
 • TGG 15 min (ppm) 50
 • H: 224
  Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 341
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -123 °C
 • Kookpunt:
  20 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,78 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.229 ± 0.0007 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  155 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1006 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  57 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C,M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Acetic aldehyde
 • CH3-CHO
 • Ethanal
 • Ethyl aldehyde
 • Ethylaldehyde

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor aceetaldehyde C2H4O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat