ethylamineC2H7N

CAS-nr.:
75-04-7
UN-nr.:
1036
EG-nr.:
200-834-7
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 9
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -81.2 °C
 • Kookpunt:
  16.6 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,002162 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  8.9 eV
 • Vlampunt:
  -37 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  385 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1144 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  14 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Aminoethane
 • ethanamine
 • Ethylamine (anhydrous)
 • MEA
 • Monoethylamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ethylamine C2H7N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat