ethyleenoxideC2H4O

CAS-nr.:
75-21-8
UN-nr.:
1040
EG-nr.:
200-849-9
GEVI-nummer:
263
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS05
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,84
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 230
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 301
  Giftig bij inslikken.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 360 Fd
  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -112.55 °C
 • Kookpunt:
  10.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,001965 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  10.56 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -57 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  435 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1451 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  100 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C,M,R,ED
Belangrijk om te weten:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1, 2- Epoxyethane 1,2 Epoxyethane 1,2-Epoxyethane CHINT: EO Cremophor polymer Dihydooxirene Dihydrooxirene Dihydroxooxirene Dimethylene oxide DOW Ethylene Oxide EO Epoxyethane Ethene Oxide Ethleneoxy (6Cl) ETHYLENE OXIDE Ethylene Oxide (8CI) Ethylene
 • 1,2-Epoxy ethane
 • 29.11.2010
 • Dimethylene oxide
 • EO
 • EO as monomer for Victawet 12
 • ethene oxide
 • ethene oxide ethylene Ethylene Oxide Ethylene oxide (EO) Ethylene Oxide based Polymers Ethylene oxide monomer Ethylene oxide or oxirane Ethylene Oxide with nitrogen ethylene oxide, EO Ethylene_oxide Ethylenoxid Oxirane Oxirane / ethylene oxide
 • Ethylene oxide
 • H2C-O-CH2
 • Oxirane

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ethyleenoxide C2H4O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat