HexaanC6H14

CAS-nr.:
110-54-3
UN-nr.:
1208
EG-nr.:
203-777-6
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (ppm) 72
 • TGG 15 min (mg/m3) 144
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 361 f
  Kan mogelijks de vruchtbaarheid.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -95 °C
 • Kookpunt:
  69 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,66 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.13 ± 0.10 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  230 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  162 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8.9 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R
 •  
Belangrijk om te weten:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Aliphatics
 • H3C(CH2)4CH3
 • H3C-(CH2)4-CH3
 • Hexyl hydride
 • n-Hexane
 • normal-Hexane

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor Hexaan C6H14

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat