arsineAsH3

CAS-nr.:
7784-42-1
UN-nr.:
2188
EG-nr.:
232-066-3
GEVI-nummer:
263 (RID)
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,016
 • TGG 8 uur (ppm) 0,005
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,128
 • TGG 15 min (ppm) 0,04
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -116.9 °C
 • Kookpunt:
  -62.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0035198 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9,89 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  285 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  15100 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  77.8 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Arsan
 • Arsenic hydride
 • Arsenic trihydride
 • Arseniuretted hydrogen
 • Arsenous hydride
 • AsH3
 • Hydrogen arsenide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor arsine AsH3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat