benzine (ongelood)

CAS-nr.:
8006-61-9
UN-nr.:
1203
EG-nr.:
232-349-1
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 240
 • TGG 8 uur (ppm) 50
 • TGG 15 min (mg/m3) 480
 • TGG 15 min (ppm) 100
 • H: 224
  Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 361
  Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden
  indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere
  blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -90.5 °C - 95.4 °C
 • Kookpunt:
  30 °C - 215 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,78 g/cm3
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  220 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  700 (50°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Gasoline
 • Motor Fuel
 • Motor Spirit
 • Natural Gasoline

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor benzine (ongelood)

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat