waterstofsulfideH2S

CAS-nr.:
7783-06-4
UN-nr.:
1053
EG-nr.:
231-977-3
GEVI-nummer:
263
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 2,3
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 400
  Zeer giftig voor in het water levende organismen

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -85.7 °C
 • Kookpunt:
  -60.2 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0015359 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  10.457 ± 0.012 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  270 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  18190 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  50.2 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Dihydrogen sulfide
 • Hydrogen sulfide
 • Hydrosulfuric acid
 • Sewer gas
 • sulfane
 • Sulfuretted hydrogen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor waterstofsulfide H2S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat