vinylacetaatC4H6O2

CAS-nr.:
108-05-4
UN-nr.:
1301
EG-nr.:
203-545-4
GEVI-nummer:
339
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 18
 • TGG 15 min (mg/m3) 36
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -100 °C
 • Kookpunt:
  72 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,93 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.2 eV
 • Vlampunt:
  -8 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  385 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  120 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  13.4 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C
Belangrijk om te weten:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-Acetoxyethylen
 • 1-Acetoxyethylene
 • AC 400
 • Acetic acid ethenyl ester
 • Ethenyl acetate
 • Ethenyl ethanoate
 • VAC
 • VAM
 • Vinyl acetate
 • Vinyl acetate monomer
 • Vinyl Acetate Monomer (VAM)
 • Vinyl acetate rectificate
 • Vinyl ethanoate

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor vinylacetaat C4H6O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat