methaanthiolCH4S

CAS-nr.:
74-93-1
UN-nr.:
1064
EG-nr.:
200-822-1
GEVI-nummer:
263
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1
 • TGG 8 uur (ppm) 0,5
 • TGG 15 min (mg/m3) 2
Ministerie van SZW (NL)
 • TGG 15 min (ppm) 1
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -123 °C
 • Kookpunt:
  6 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,8665 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.439 ± 0.005 eV
 • Vlampunt:
  -18 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  360 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1700 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  4.1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  21 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • H3CSH
 • Mercaptomethane
 • Methanethiol
 • Methyl sulfhydrate
 • Methyl thioalcohol
 • Thiomethanol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methaanthiol CH4S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat