tert-butylmercaptaanC4H10S

CAS-nr.:
75-66-1
UN-nr.:
2347
EG-nr.:
200-890-2
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  1 °C
 • Kookpunt:
  64 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,83 g/cm3
 • Ionisatie:
  9,03 eV
 • Vlampunt:
  -26 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  253 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  190 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8.7 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,1-Dimethylethanethiol
 • 2-Isobutanethiol
 • 2-Methyl-2-Propanethiol
 • 2-Methylpropan-2-thiol
 • 2-methylpropane-2-thiol
 • 2-Propanethiol, 2-methyl
 • t-Butyl mercaptan
 • TBM
 • tert - Butylmercaptan
 • tert-Butanethiol
 • tert-Butyl hydrosulfide
 • tert-Butylmercaptan
 • tert-Butylthiol
 • tert-C4H9SH
 • Tertiobutylmercaptan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor tert-butylmercaptaan C4H10S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat