chloorCl2

CAS-nr.:
7782-50-5
UN-nr.:
1017
EG-nr.:
231-959-5
GEVI-nummer:
265
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 1,5
 • H: 270
  Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -100.98 °C
 • Kookpunt:
  -34.1 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0032149 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  11.481 ± 0.003 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  6800 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chloor Cl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat