Vår forretnings- og atferdskodeks - Håndtrykk

Vår forretnings- og atferdskodeks

I vår forretnings- og atferdskodeks beskriver vi våre verdier og ansvarsområder.

  • som samfunnsaktører,
  • som forretningspartnere og
  • på arbeidsplassen

Vi har definert disse verdiene i våre håndbøker for ansatte og ledere i form av en atferdskodeks.

Alle hos Dräger – fra ansatte til ledere og til styremedlemmer – må være kjent med denne atferdskodeksen og bruke den som en rettesnor for handlinger og beslutningstaking.

Vår forretnings- og atferdskodeks - Stefan Dräger

«I mer enn 130 år har Dräger stått for «Technology for Life». Vi har det i vårt DNA å beskytte, støtte og redde liv. Dag ut og dag inn jobber våre kunder for å redde andres liv eller beskytte egne liv. Ikke bare er denne kunnskapen en motivasjonskilde for vårt arbeid – den er også standarden vi setter for oss selv.

Vi har en klart definert atferdskodeks. Våre produkter kan bare holde det de lover dersom vi og våre forretningspartnere følger disse prinsippene. Det er viktig at vi behandler våre kunder, kolleger, leverandører og salgspartnere med den største profesjonalitet og pålitelighet – dag ut og dag inn. Hver av oss er ansvarlig for å beskytte og styrke Drägers omdømme rundt omkring i verden.

Vi forventer at våre ansatte og forretningspartnere handler med absolutt integritet, og at de respekterer menneskene og lovene i alle land der vi har virksomhet.

Ingen atferdskodeks vil noen gang kunne dekke/besvare alle spørsmål. En atferdskodeks skal oppfordre oss til å stille spørsmål, ta opp problemer og basere vår atferd på våre underliggende verdier. Dersom noe ikke passer inn i forhold til våre verdier, er det hver og én av oss sitt ansvar å stille spørsmål og bidra til å finne en løsning.

Vi må holde oss selv ansvarlige for å gjøre alles liv ørlite grann bedre. Handling er sterkere enn ord. Atferdskodeksen er grunnlaget for vår daglig atferd og en del av vårt verdisystem, både for meg og for mine kolleger i styret.

Jeg er glad for at du er interessert i å finne ut mer om vår atferdskodeks.»

Stefan Dräger

Sosialt engasjement hos Dräger

Vårt ansvar som samfunnsaktør

Som et familiedrevet selskap, vet vi hvor viktig det er å ta ansvar for fremtiden, men også for dagen i dag. Vi kan bare klare oss i et sunt og produktivt miljø.

Det er viktig at vi bidrar til et slikt miljø ved å behandle mennesker rettferdig og sikre at menneskerettighetene respekteres i hele forsyningskjeden. Miljøvern har alltid vært et kjerneelement i vår virksomhet. Det har alltid vært en selvfølge å overholde regler og bestemmelser samt håndtere ressurser på en skånsom måte. Vi bidrar til et sunt og sikkert globalt samfunn med trygge og pålitelige produkter, men også gjennom vårt sosiale engasjement.

Vi behandler alle med respekt – menneskerettigheter

Respekt for menneskerettighetene står sentralt i vårt sosiale engasjement. Vi har nulltoleranse for barne- og tvangsarbeid samt enhver form for moderne slaveri eller arbeid med utspring i menneskesmugling. Dette gjelder både våre egne selskaper og våre kontraktspartnere/forsyningskjeder. Vi tolererer ikke truende atferd eller noen form for vold mot ansatte på arbeidsplassen. Vi forventer at alle våre ansatte behandler sine kolleger og forretningspartnere på en høflig, rettferdig og respektfull måte.

Vi har nulltoleranse for intoleranse – vi ønsker mangfold og like muligheter for alle

Vi ser mangfold som en mulighet og en uvurderlig ressurs. En mangfoldig arbeidsstokk hjelper oss til å produsere bedre resultater. Mangfold hjelper oss også til å se ting fra ulike perspektiver og integrere disse nye perspektivene i våre handlinger. Derfor tilstreber vi mangfold og like muligheter i alle forretningsaspekter. Vi ser på det som vår plikt å bekjempe og forhindre diskriminering. Vi har nulltoleranse for diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonalitet, kjønn, religion, ideologi, alder, handikap eller seksuell legning.

Vi er opptatt av å beskytte miljøet

Vår Technology for Life beskytter mennesker og miljø. Derfor er det å beskytte miljøet ikke bare vår plikt, men også en mulighet for oss til å oppnå en konkurransefordel gjennom miljøvennlige produkter og bevaring av ressurser. Følgelig sørger vi for at alle våre daglige aktiviteter beskytter, og ikke skader, miljøet. Vi er forpliktet i henhold til FNs klimamål. Vi håndterer ressurser ansvarlig og jobber systematisk for å redusere vårt karbonfotavtrykk. Drägers produkter og tjenester hjelper kunder over hele verden til å leve opp til sitt ansvar for mennesker og miljø.

Vi kompromisser ikke på kvaliteten på våre produkter

Mennesker betror våre produkter med det mest dyrebare de har: sine liv. Derfor må de alltid kunne stole på våre produkter og deres kvalitet.  Vi søker til enhver tid å overholde alle lover og bestemmelser. Vi oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder gjennom hele produktlevetiden. Våre ansatte sørger for at fokus er på kundetilfredshet i alle aktiviteter, fra utvikling til produksjon og levering og frem til salg og service. Vi legger særlig vekt på at våre produkter er enkle å bruke, og at de gjør våre kunders arbeid tryggere og mer effektivt. Kundene kan stole på at våre produkter er trygge og pålitelige selv etter år med intensiv bruk under ekstreme forhold.

Vi er der for andre – sosialt engasjement

Vår visjon er å gjøre livet litt bedre hver dag – i forlengelsen av våre teknologiske løsninger. Derfor engasjerer vi oss i sosiale prosjekter og utdanningsinitiativer, bl.a. i form av materielle og økonomiske donasjoner. Med våre medisinske produkter og sikkerhetsprodukter hjelper vi mennesker i nød, reduserer lidelse og gjør jobben til redningsarbeidere enklere. Våre ansatte støtter også vår innsats via sitt eget sosiale engasjement. Donasjoner gis bare etter en transparent godkjenningsprosess – helt uavhengig av Drägers innkjøpsbeslutninger og salgsvirksomhet. Dette sikrer at vi unngår mistanke om korrupsjon eller interessekonflikter.

Vi kommuniserer åpent og ærlig – ansvarlig kommunikasjon

Det er viktig at vi har tillit fra våre ansatte og forretningspartnere samt den generelle offentligheten. Derfor kommuniserer vi alltid ærlig og åpent. Våre uttalelser må alltid være sannferdige, korrekte og objektivt etterprøvbare samt i overensstemmelse med gjeldende lover og etiske standarder. Vårt kommunikasjonsmateriell skal ta hensyn til målmarkedets kulturelle aspekter og kontekst. Vi krenker ikke rettighetene til mennesker eller konkurrenter, eller til andre varemerker/opphavsrett.

Vi søker politisk dialog

Vi er overbevist om viktigheten av aktiv dialog med dem som utarbeider retningslinjer samt representanter for det økonomiske samfunnet, det vitenskapelige samfunnet, forskningssamfunnet og det sivile samfunnet. Vi fremmer våre interesser og bidrar med vår ekspertise i nøye utvalgte arbeidsgrupper, ministerkomiteer, diplomatiske representasjoner, statlige og finansinstitusjoner, foreninger og ikke-statlige organisasjoner. Hele tiden sørger vi for å være transparente og nøytrale. Vi går i dialog istedenfor å finansiere politiske organisasjoner eller valgkampanjer.

Forretningspartnere hos Dräger

Vårt ansvar som forretningspartnere

For våre forretningspartnere er Dräger et selskap de kan stole på. Technology for Life er mer enn bare en veiledende filosofi. Det er et symbol på et større ansvar vi påtar oss. Tiltroen til våre produkter og atferdskodeks kan ikke tas for gitt. Vi må fortsette å gjøre oss fortjent til den og ta vare på den, ved å handle med integritet, rettferdighet, transparens og bærekraft.

Våre handlinger er ikke bare basert på relevante lover og bestemmelser, men er også i tråd med våre interne krav som reflekterer standardene vi setter for oss selv og våre selskapsverdier.

La oss ta en titt på noen prinsipper avledet av vårt ansvar som forretningspartner:

Vi aksepterer ingen urettferdige fordeler, selv om vi mottar f.eks. gaver, invitasjoner osv.

Gaver, gjestfrihet og invitasjoner til relevante arrangementer er normalt i forretningssammenheng, og innebærer nødvendigvis ikke korrupsjon. Imidlertid inneholder våre manualer klart definerte regler for å forhindre selv det minste skinn av upassende påvirkning. Dette er også standarden vi setter for oss selv. Transparens er essensielt – likeså tilbørlighet, frekvens og timing. Disse reglene sikrer at vi ikke setter våre forretningspartnere i forlegenhet eller ubehagelige situasjoner, og at vi ikke setter oss selv i ubehagelige situasjoner. Vi må være særlig oppmerksomme når det dreier seg om offentlige tjenestepersoner som er ansvarlige for å ivareta integriteten i offentlig sektor og er underlagt enda strengere krav. Likeledes skal vi ikke betale for å få særbehandling, og vi skal ikke la oss utpresse.

Vi holder private og profesjonelle interesser atskilt

Våre private interesser er alltid med oss. Vi kan ikke unngå alle interessekonflikter, men vi kan håndtere dem på en god måte.

Vi respekterer våre ansattes privatliv. Imidlertid kan situasjoner der private interesser veier tyngre enn selskapets interesser, skade både Dräger og våre ansatte. Derfor forventer vi at hver enkelt ansatt inntar en proaktiv og transparent tilnærming for å unngå interessekonflikter. Dette er den eneste måten å løse slike situasjoner på til Drägers fordel.

Vi driver forretninger på en aktverdig måte – forhindre korrupsjon

Vi har nulltoleranse for korrupsjon, både hos Dräger og fra tredjeparters side. Vi handler transparent og tar korrupsjon ved roten.

Med vår Technology for Life beskytter vi mennesker og samfunn under ett. Korrupsjon gagner bare noen utvalgte få som bare tenker på seg selv.

Vi har tro på vår kompetanse og kvalitet samt våre produkters og tjenesters konkurransedyktighet. Korrupsjon fører til uheldig beslutningstaking, avhengighet og tap av kontroll.

Vi tenker bærekraftig og på tvers av generasjoner. Korrupsjon skader oss både på kort og lang sikt. Det skader tilliten fra våre forretningspartnere og ødelegger vårt rykte.

Vi setter vår lit til ytelsesprinsippet – fri og rettferdig konkurranse

Vi stoler på våre produkter og tjenester samt vår innovasjonsevne. Derfor er våre forretninger tuftet på talent, innsats og prestasjon i et fritt og rettferdig konkurransemiljø. Vi drar også fordel av konkurranse, og derfor er vi forsiktige ved all kontakt med potensielle konkurrenter – det være seg direkte eller via tredjeparter. Vi forvalter vår sterke markedsposisjon med varsomhet og diskresjon, og vi gir vår salgsstruktur nødvendig handlingsrom.

Konkurranse fremmer innovasjon og gagner i siste instans dem som trenger innovativ Technology for Life.

Vi velger våre forretningspartnere med omhu – samarbeid med forretningspartnere

Måten vi gjør forretninger på er symbolsk for Dräger. Vi setter pris på at våre partnere holder seg med de samme standardene som oss. Vi er nøye med å opprettholde vårt gode rykte, og like viktig er integriteten til våre forretningspartnere. Stabile og produktive forhold, enten det er i tilknytning til salg eller innkjøp, er essensielt for at vi skal lykkes.

Våre forretningsforhold er basert på objektive beslutninger. Kriterier, som f.eks. pris, kvalitet, pålitelighet, finansiell stabilitet, innovasjonsevne og bærekraft, er det som betyr noe for oss. Dette inkluderer overholdelse av juridiske og etiske forretningsprinsipper. Vi utnytter konkurranse og forhandlingsferdigheter til å oppnå best mulig pris/ytelsesratio for Dräger. I tillegg sikrer vi at varer fra våre forretningspartnere oppfyller alle relevante krav relatert til materialer og materialers opprinnelse, f.eks. konfliktmineraler.

Vi lar oss ikke påvirke av enkeltpersoners finansielle eller personlige interesser. Vi velger forretningspartnere med omhu, og sørger for at alle avtaler er klart definert og skriftlige. Vi vil oppdage det dersom rådgivere eller meglere brukes til å dekke over korrupsjonsbetalinger eller etterlate et inntrykk av «gentlemans avtale».

Vi oppfyller alle våre forpliktelser i tilknytning til varehandel og betaling av avgifter – toll, eksportkontroller og skatter.

Vi selger eller eksporterer bare varer på lovlig vis i henhold til eksportlovene. Dette sikres gjennom en nøye definering av interne prosedyrer. Vi følger nøye med på med globale utviklingstrekk og politiske responser på disse. Her har vi fokus på å støtte vår virksomhet til fordel for våre kunder.

Vi oppfyller alle lovkrav i tilknytning til internasjonal handel, og overholder alle våre forpliktelser i forbindelse med varer og skatter. Vi betaler alle obligatoriske importavgifter og retter oss etter forbud/restriksjoner relatert til import/eksport. Dette evalueres regelmessig.

Vi er et internasjonalt selskap, og følger skattelovene i alle land der vi har virksomhet. På den måten bidrar vi til å finansiere infrastruktur og offentlige utgifter i disse landene.

Vi forhindrer hvitvasking

Vi mottar ikke betaling for eller betaler for hvitvasking. Vi identifiserer mistenkelige transaksjoner og undersøker om de er lovlige. Om nødvendig stopper vi betalingene og rapporterer dem til myndighetene.

Vi publiserer pålitelige tall – regnskapsførsel og finansrapportering

Vi registrerer alle forretningstransaksjoner korrekt i sin helhet – i samsvar med relevante lover, krav og standarder. Interimrapporter utarbeides i overensstemmelse med relevante nasjonale og internasjonale prinsipper for regnskapsførsel. Dräger er raskt ute med å publisere korrekt finansiell informasjon. Dette øker investorers, forretningspartneres og finansmarkeders tillit til selskapet.

Vi er også raskt ute med å informere kapitalmarkedene og den generelle offentlighet. Dette gjelder både for vår regulære rapportering innenfor rammen av vår årsberetning, våre årlige finansregnskap, våre kvartalsregnskap og våre ad hoc-kunngjøringer.

Vi håndterer potensiell innsideinformasjon på en ansvarlig måte – lovgivning vedrørende innsidehandel

Innsidehandel er ulovlig, og det samme gjelder tilkjennegivelse av innsideinformasjon. Vi bruker bare potensiell innsideinformasjon om Dräger og selskapets finansielle instrumenter internt og av hensyn til Drägers virksomhet i den grad det er absolutt nødvendig. Vi videreformidler ikke denne informasjonen, verken internt eller eksternt – ei heller til familiemedlemmer. Vi gir ingen anbefalinger basert på det som kan være innsideinformasjon.

Vi publiserer innsideinformasjon umiddelbart og korrekt i form av ad hoc-kunngjøringer. Dette gir like muligheter for alle, og bidrar til å sikre korrekt prising av kapitalmarkedet, forhindre misbruk av markedet og øke investorenes og kontraktspartnernes tillit til Dräger.

Vi kan diskutere denne informasjonen åpent så snart den er publisert.

Ansvar på arbeidsplassen

Vårt ansvar på arbeidsplassen

Vi har alle et stort ansvar på arbeidsplassen. Vi er både ansvarlige for vår egen helse og sikkerhet og for våre kollegers helse og sikkerhet. Data relatert til ansatte og kunder, Drägers ekspertise og våre IT-systemer må også beskyttes godt. De følgende avsnittene beskriver hvordan vi kan sikre at Dräger og selskapets ansatte er godt beskyttet.

Vi beskytter liv – helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Helsen og sikkerheten til alle våre ansatte ligger vårt hjerte nær. Vi tror at alle arbeidsulykker kan unngås. Her hos Dräger har vi fokus på å strukturere våre arbeidsplasser på en måte som gir sikre og sunne arbeidsforhold. Men dette alene er ikke nok: Den eneste måten vi alle kan bidra til et sikkert miljø på, er å alltid være oppmerksomme og opptre som rollemodeller. Vi ønsker oss denne tenkemåten hos hver enkelt av våre ansatte og samarbeider med dem om forbedringer. Vi har fokus på helsen og sikkerheten til alle våre ansatte ut over lovfestede tiltak. Vi fremmer en sunn livsstil med våre forholdsregler.

Vi beskytter data og informasjon – databeskyttelse og informasjonssikkerhet

Dräger står for integritet og pålitelighet med hensyn til produkter og ansatte. Vi er alle ansvarlige for å sikre et adekvat nivå av databeskyttelse og informasjonssikkerhet. Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet står sentralt i våre aktiviteter, og er nøkkelen til vår forretningssuksess.

Vi behandler alle personlige data i samsvar med gjeldende lover. Vi iverksetter egnet beskyttelse for data og informasjon avhengig av kritikalitet. Vi sørger for at offentlige data og reguleringsdata er konfidensielle, og vi iverksetter spesielle tiltak for å beskytte disse dataene mot sabotasje via aktiviteter som truer nasjonal sikkerhet.

Vi tar oss av våre IT-systemer og data – cybersikkerhet

Et liv uten (IT) er utenkelig hos Dräger. Vi bruker IT for å redusere risiko, noe som kan inkludere avbrudd i databehandling grunnet skadelige programmer (virus), datatap som følge av programmeringsfeil eller misbruk av data fra tredjeparters side.

Vi vet at vi må beskytte våre data og IT-systemer mot uautorisert adgang, datatap og manipulering. Men ikke nok med det – vi vet også at ukryptert dataoverføring og det å klikke på ukjente koblinger kan sette våre IT-ressurser i fare.

Som Dräger-ansatte, er vi kjent med relevante IT-sikkerhetsrammeverk og følger disse reglene/bestemmelsene.

Vi beskytter våre selskapsressurser

Selskapsressurser, som f.eks. verktøy, kjøretøy og åndsverk, tilhører Dräger. Disse ressursene er gitt oss så vi kan utføre vårt daglige arbeid. Vi bruker disse verdifulle ressursene forsiktig og sparsomt i tilknytning til våre oppgaver og plikter hos Dräger. Vi søker å optimere vår bruk av ressursene samt eliminere tap, svinn og unødig slitasje. Vi ser om vi trenger å trygge ideer eller resultater av vårt arbeid i form av åndsverk, og vi sørger for konfidensialitet i den grad det er nødvendig. Det er viktig at vi beskytter våre selskapsressurser mot uautorisert og privat bruk.

Vi bidrar til klarhet – granskninger er velkomne

Dersom Dräger skulle bli gjenstand for offisiell granskning, vil vi ta ansvar og gå i dialog. Hver og én av oss vil bidra på sin måte.

I interne granskninger eller revisjoner er det avgjørende at vi identifiserer potensielle sårbarheter, slik at vi kan forbedre oss.

Vi søker å lære av våre feil og minimere negative konsekvenser for vårt rykte og våre finanser. Derfor vil hver av oss samarbeide med kolleger som gjennomfører interne granskninger eller revisjoner.

Vi jobber sammen på like fot – medbestemmelse

Et annet nøkkelaspekt ved Drägers selskapskultur er samarbeid i god tro med ansattrepresentanter. Vi legger grunnlaget for effektivt samarbeid gjennom en åpen og kontinuerlig dialog basert på gjensidig respekt og anerkjennelse av alternative standpunkter. Bare slik kan vi finne løsninger på utfordrende situasjoner som tjener selskapets interesser, samtidig som vi ivaretar våre ansattes behov.

Hjelp og kontakt

Hjelp og kontakt

Noen ganger er det lettere sagt enn gjort å gjøre det som er rett. Dersom vi befinner oss i en situasjon der vi ikke er helt sikre på hva vi skal foreta oss, spør vi noen om råd eller hjelp. Vi er aldri alene i slike situasjoner. Hos Dräger er det mange veier til den riktige beslutningen.

Våre ledere er alltid første kontaktpunkt dersom vi har spørsmål eller er usikre på noe. I tillegg kan vi ta kontakt med interne avdelinger, som for eksempel personalavdelingen, ansattrepresentanter eller relevant spesialistavdeling.

Hvem som helst kan kontakte selskapets samsvarskontor, lokal samsvarsansvarlig eller den sentrale hjelpetelefonen for samsvar under full anonymitet compliance@draeger.com.

Si fra - vi bryr oss! Vi sier fra og har nulltoleranse for gjengjeldelse

Det å stille spørsmål og kommunisere tydelig og åpent om sårbarheter eller potensielle problemer hjelper både Dräger og oss selv. Det er derfor avgjørende at alle etterlever vår «si-fra»-kultur. Vårt varslingssystem inkluderer også en integritetskanal som vi kan bruke når direkte kontakt synes uhensiktsmessig. Systemet er tilgjengelig døgnet rundt og kan også brukes anonymt.

Vi har nulltoleranse for diskriminering av ansatte som i god tro rapporterer dårlig oppførsel, gir informasjon eller bidrar i interne granskninger. Vi beskytter våre varslere på samme måte som vi beskytter interessene til dem som berøres av et tips.

Lær mer

Drägers atferdskodeks

Vår atferdskodeks tilgjengelig for nedlasting

Atferdskodeks (engelsk versjon)

Relaterte sider

Samsvar

Samsvar

Bærekraft

Bærekraft

Kontakt Dräger

Konvolutt

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Tilgjengelig 24 timer i døgnet.