Medisinsk enhetstilkobling basert på IEEE 11073 SDC

En internasjonal standard: IEEE 11073 SDC

SDC er en webtjenestebasert arkitektur som muliggjør interoperabilitet mellom medisinsk utstyr på pasientstedet og datautveksling mellom dette utstyret og HL7-kompatible kliniske og sykehusbaserte informasjonssystemer. Den muliggjør toveis deling av data og informasjon med medisinske teknologier på et sykehus, på en sikker og dynamisk måte.

OR.NET, en nonprofit-organisasjon som fører sammen industrispesialister, klinikere og forskere, så for seg og utviklet SDC. Dräger er en av dens medlemmer og stolt av å ha bidratt til innsatsen som resulterte i at SDC-standarden ble publisert av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Kontakt oss

Ekstra klinisk verdi fra sikker og dynamisk nettverksbygging med SDC

Arkitekturen til IEEE 11073 SDC-standardserien er optimalisert til miljøer med avanserte krav om høy skarphet, slik som operasjonssal, intensivavdeling og nyfødtintensiv avdeling. Den muliggjør integrasjonen av relevant utstyr, bruksområder og sykehusets IT-systemer. Den webtjenestebaserte arkitekturen formidler pålitelig datautveksling i flere retninger, som kan inkludere fjernkontroll av medisinsk utstyr.

Nettverkskravene til SDC er minimale. SDC-kommunikasjonsprotokoller kan implementeres i eksisterende IT-infrastrukturer på sykehus med nominell tilføyd investering og tiltak. Systemene er høyst målbare, og støtter SDC-kombatible enheter fra en rekke produsenter.

Operasjonssalsscene

Produsentavhengig datautveksling på pasientstedet – SDC

Med SDC kan integrerte enheter fra en rekke produsenter være interoperable, og dette kan ha en mulig fordel for hvordan og når omsorg blir gitt for å kunne oppnå bedre kliniske utfall. Pasientmonitorer, anestesimaskiner og intensivrespiratorer fra Dräger vil snart kunne dele informasjon med andre enheter på pasientstedet for å oppnå optimale beslutninger innen behandling.

Før SDC ville man vanligvis koble enheter på pasientstedet som hadde nettverksfunksjonalitet, kun til sine egne nettverk. En produsents nettverksaktiverte monitorer for vitale signaler kan fungere som tilgangspunkter for dennes behandlingsapparater. SDC-kombatible enheter kobles direkte til et nettverk for å tilby dataoverføringsfunksjonalitet på tvers av enheter ved hjelp av egne nettverk.

Standardisert kommunikasjon

Nettverkstilkoblede SDC-kombatible enheter og systemer kan føre toveiskommunikasjon, ved å sende og motta data fremstilt i standardisert kommunikasjonsterminologi.

Sikker tilkobling

Innbyrdes verifisering garanterer at kun godkjente enheter og systemer kan samhandle, samtidig som overførte data krypteres for å beskytte sykehusverdier og pasientinformasjon mot mulig misbruk eller tyveri.

Dynamisk nettverksbygging

Enheter kobles sammen for å skape et dynamisk målbart system basert på grunnleggende risikostyring og godkjenningsbegreper.

Serviceorientert enhetstilkobling: En milepæl for å forbedre akuttpleie

Deling av mer data blant enheter på pasientstedet og sykehussystemer er en teknologisk bragd. Bruken av felles data er et gjennombrudd i omsorgssektoren.

For samlede data

for samlede data

Ved å gjøre klinisk informasjon og innleggelsesdata på pasientstedet mer tilgjengelig kan man oppnå bedre klinisk utfall og arbeidsflyt. Klinikere kan visualisere mer informasjon en noensinne på ett sted, ved å hente samlede data fra tilkoblede og interoperable kilder når det foretas avgjørelser om klinisk behandling. De kan også oppleve mer fullstendig kontroll over enheter på pasientstedet, og effektivisere klinisk arbeidsflyt med evnen til å brolegge avstander mellom datakilder og pasienter. Ved å ta dette et trinn videre kan SDC og interoperabilitet automatisere kliniske prosedyrer.

For innsiktsbasert beslutningstaking

for innsiktsbasert beslutningstaking

SDC kan fremme innsiktsbasert beslutningstaking Ved å ha medisinske data tilgjengelige når og der det kan ha størst effekt på pasientomsorg, oppnår man tidsriktige beslutninger. Ved å anvende dataanalyse i en retrospektiv gjennomgang av medisinske data kan man bidra til å identifisere de beste kliniske fremgangsmåtene når det gjelder behandlingsmessige og kliniske prosedyrer. Data av medisinsk kvalitet kan også bidra til å skape automatikk i prosessene mellom enhetene, fordi de kan deles på en effektiv måte og i sanntid.

For beskyttelse mot datatyveri

for beskyttelse mot datatyveri

Ved å gjøre det mulig for flere enheter på pasientstedet å dele et nettverk kan SDC bidra til å beskytte sykehusaktiva og pasientinformasjon mot misbruk og tyveri.

SDC har tre hovedfunksjoner som bidrar til data- og systemsikkerhet:

  • Informasjonsintegritet og -konfidensialitet oppstår som følge av felles autentifisering basert på TLS-protokollen mellom klient og server.
  • Sikker datatransport oppnås ved hjelp av en ende-til-ende-kryptering basert på en X.509-infrastruktur for fellesnøkkel (ISO/IEC 9594-8) for opprettelse av digitale sertifikater.
  • Tilkobling til identifiserte enheter på nettverket behandles ved hjelp av hvitelister for godkjennelse.
For å redusere integreringskostnader

for å redusere integreringskostnader

Med en reduksjon i integreringsinnsats for enheter og system gir SDC både kliniske og administrative fordeler. Integrering av enheter i et samsvarende nettverksgrensesnitt kan redusere behovet for dyre og omhyggelig tilpassede integreringsprosjekter. Ved å unngå tilpasset integrering kan man få en mer entydig stilling med hensyn til risikostyring. Betjening av SDC-kombatible enheter og systemer kan også bidra til å redusere administrativ kompleksitet ved å redusere kostnadstunge mellomvareløsninger, merkebeskyttede enhetsdrivere og behovet for tidkrevende, arbeidsintensiv oppdatering.

Scene med Dräger-anestesi – tilkoblede teknologier

Veien til sykehusautomatisering

Vi har troen på effekten av tilkoblede teknologier på alle omsorgssteder, kliniske avdelinger og sykehus. Finn ut hvordan det kan bidra til å forbedre akuttpleie.

Lær mer

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00