Kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen - Dräger, kreftfremkallende stoffer, benzen, butadien, akrylnitril, formaldeyde, vinylklorid, epiklorhydrin, kvikksølv, etylenoksid

Kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen

Kontakt oss

Kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen

Yrkesrelatert kreft er ikke knyttet til skjebnen. Den kan unngås. Alle HMS-ledere og arbeidsgivere har ansvaret for å beskytte ansatte mot kreftfremkallende stoffer.

I EU alene dør 80 000 mennesker hvert år av yrkesrelatert kreft1. I verdensmålestokk er antallet 660 0002 hvert år. Ettersom kreft stort sett har en lang latenstid, kan årsakene til disse dødsfallene ha oppstått for lenge siden. Siden sikkerhetsbestemmelser og grenseverdier på arbeidsplassen i de siste tiårene har blitt strengere for yrker som innebærer kreftfremkallende stoffer, er det grunn til å være håpefull. Men det gir oss ingen grunn til å tro at faren er over. Hvis det finnes risikofaktorer for kreft, må ansatte beskyttes så effektivt som mulig mot disse. Dette er en økende utfordring for foretak verden over. Nøyaktige måleteknikker, gode målestrategier og egnede beskyttelsesløsninger bidrar også til å gjøre det mer kostnadseffektivt. Her er noen nyttige tips.

benzen, butadien, akrylnitril, formaldeyde, vinylklorid, epiklorhydrin, kvikksølv og etylenoksid

Yrkesrelatert kreft er mer vanlig enn tidligere antatt

Epidemiologiske studier antyder at kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen forårsaker mellom 5,3 og 8,4% av alle kreftformer over hele verden3. I EU blir mer enn 120 000 mennesker diagnostisert med kreft hvert år, forårsaket av tidligere eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen4.

Kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen, Dräger

Lær mer om kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen

Hvordan klassifiseres kreftfremkallende stoffer? Hvordan fungerer forskjellige kjemiske kreftfremkallende stoffer i kroppen? Denne brosjyren introduserer deg for en rekke kreftfremkallende stoffer, informerer om noen av de vanligste stoffene på arbeidsplassen i den kjemiske industrien og gir en oversikt over forskjellige målemetoder og egnet verneutstyr.

Last ned

Ulike scenarier for eksponering på arbeidsplassen

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Åpning av koblinger og ventiler samt håndtering av koblingsslanger er det farligste trinnet i lasting og dekantering, ettersom farlige og kreftfremkallende stoffer kan frigjøres.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Når personell må sjekke kjernen til gassmålere i farlige områder, kan de bli utsatt for giftige eller kreftfremkallende stoffer over yrkesmessige grenseverdier.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Plutselig økning i kreftfremkallende og giftige gasser i lukkede rom er en stor risiko for medarbeidere.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Uønsket lekkasje av kreftfremkallende stoffer kan ikke utelukkes i depoter og lagerrom.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Arbeid med kreftfremkallende stoffer i forskningslaboratorier kan føre til kortvarig overeksponering.

Risikoen for eksponering for kreftfremkallende stoffer

Kreftfremkallende stoffer kan komme inn i kroppen via luftveiene eller gjennom direkte hudkontakt og spre seg til forskjellige organer gjennom blodbanen. Når kreftfremkallende stoffer kommer inn i kroppen, kan de skade eller endre cellens DNA, hvordan cellene fungerer eller replikerer - alt dette kan føre til kreft. Mens alle møter mulige kreftfremkallende stoffer i deres daglige liv (f.eks. UV-stråling og bilgass), utgjør yrkeseksponering for kjemiske kreftfremkallende stoffer en mye høyere risiko for å utvikle kreft.

Kreftfremkallende stoffer, farlige stoffer, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Kan påvises lenge etter eksponering

Hvert sekund av redusert eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen kan bety mye for hver enkelt. Imidlertid påvises mange arbeidsrelaterte kreftformer lenge etter eksponering og kan derfor først diagnostiseres senere.

Vanlige kreftfremkallende stoffer i kjemisk og petrokjemisk industri

Benzen, etylenoksid, 1,3-butadien, VCM: Selv med alle tekniske fremskritt, er bruken av enkelte kreftfremkallende stoffer uunnværlig i produksjonen av visse produkter. Her er en rask gjennomgang av effektive målings- og beskyttelsesstrategier.

1,3-butadien, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Fakta om 1,3-butadien

1,3-butadien er ikke synlige for det blotte øyet, fordi stoffet mangler farge. Siden det er tyngre enn luft, samles 1,3-butadien opp på gulvnivå. Inhalering av store mengder gir en narkotisk effekt. Eksplosjonsfarlige sammensetninger dannes ved kontakt med luft. Yrkesmessig eksponering for 1,3-butadien må forhindres for å beskytte helsen til ansatte. Dette krever streng overvåkning på arbeidsplassen.

Akrylnitril, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Fakta om Akrylnitril

Akrylonitril er et kreftfremkallende stoff med akutte giftige virkninger, siden det kan danne dødelig cyanid. Kontakt med andre stoffer som brom, klor eller sterke baser kan være eksplosjonsfarlig. Akrylonitril i romtemperatur er en lysgul, flyktig væske med en stikkende lukt.

Benzen, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Fakta om Benzen

Benzen er et farlig kreftfremkallende stoff som er underlagt svært strenge grenseverdier på arbeidsplassen. Ansatte må beskyttes best mulig mot enhver form for eksponering. I tillegg vil benzendamp og luft sammen danne en tung og eksplosjonsfarlig sammensetning. Påvisning av aromatiske hydrokarboner er ikke enkelt ‒ spesielt i lave konsentrasjoner og som en del av en sammensetning. Med riktig strategi og teknologi for måling kan de underbygges i praksis.

Epiklorhydrin, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Fakta om Epiklorhydrin

Epiklorhydrin er en kreftfremkallende, brannfarlig væske som er flyktig og oppløselig i vann. Epiklorhydrindamp samler seg opp på bakkenivå, siden den er tyngre enn luft. Det farlige stoffet er giftig og antatt å være kreftfremkallende.

Dräger, vinylklorid, VMC, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor

Fakta om Vinylklorid

Vinylklorid (VCM), også kjent som kloreten, monokloretylen eller kloretylen, er et farlig, kreftfremkallende stoff som er underlagt svært strenge grenseverdier på arbeidsplassen. Ansatte må beskyttes best mulig mot enhver form for eksponering.

Etylenoksid, gassmåler, gassmåling, gassdeteksjon, gassdetektor, Dräger

Fakta om Etylenoksid

Selv med stoffets særegne lukt, kan mennesker kun registrere etylenoksid i svært høye konsentrasjoner, og innen da kan stoffet være dødelig. Siden etylenoksid kan antennes selv ved lave temperaturer, er det viktig å holde varmeståling i det omkringliggende området til et minimum. Yrkesmessig eksponering for etylenoksid må forhindres for å beskytte helsen til ansatte. Dette krever streng overvåkning på arbeidsplassen.

kreftfremkallende stoffer, benzen, butadien, akrylnitril, formaldeyde, vinylklorid, epiklorhydrin, kvikksølv og etylenoksid

Vanlige kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen

Les om kreftfremkallende kjemikalier, som benzen, butadien, akrylnitril, formaldeyde, vinylklorid, epiklorhydrin, kvikksølv og etylenoksid. Last ned brosjyre for å få den viktigste informasjonen og farene ved de åtte viktigste kreftfremkallende stoffene.

Last ned

Senke grenseverdier: En utfordring for bedrifter

For å kunne illustrere nye grenseverdier ved hjelp av kontrollmålinger, er ikke bare en ny målestrategi nødvendig. Ofte kreves det enda større investeringer i teknisk utstyr. Tidligere målemetoder og apparater er ikke lenger egnet på grunn av deres begrensede måleområde, for eksempel når en grenseverdi er senket til en tidel. I tillegg til tiden det tar å finne et produkt som kan håndtere den nye måleoppgaven, innebærer denne prosessen selvfølgelig også kostnader. Strengere sanksjoner kan også håndheves av arbeids- og helseorganisasjoner for fremtidige brudd på grenseverdier. Sammendrag: Senkede grenseverdier har alltid økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere.

Enhver reduksjon i grenseverdier for arbeidsplasser gir opphav til nye beslutninger og tiltak hos bedrifter, for eksempel:

  • Gå igjennom risikovurderinger, arbeidsinstruksjoner og tillatelser
  • Bytt til mindre farlige stoffer
  • Omorganisere arbeidsplassen
  • Følg forebyggende programmer for yrkeshygiene
  • Endre lengden og planleggingen av et arbeidsskift
  • Juster arbeidsmekanismer og rutiner
Risk acceptance concept

Redusere risikoen for eksponering av kreftfremkallende stoffer

For noen kreftfremkallende stoffer er det ikke definert en maksimal grenseverdi som helt utelukker uønskede helseeffekter hvis det ikke overskrides. I noen situasjoner og aktiviteter er det uunngåelige å bli eksponert for kreftfremkallende stoffer (spesielt i kjemisk industri). I slike situasjoner gjelder spesielle tiltak i hele EU. Tyskland er en pioner innen implementering av dette spesielt strenge direktivet om kreftfremkallende stoffer og mutagene stoffer (2004/37 / EF). Sikkerhetskonseptet for arbeidsplasser med benzen vises i “Risk Acceptance Concept”, som er en trafikklysmodell. Modellen skiller mellom høy (rød), middels (gul) og lav risiko (grønn).

Roadmap on carcinogens

EU-initiativ mot arbeidsrelatert kreft

Å beskytte arbeidstakere mot kontakt med kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen er veldig viktig. Løsningen: Best mulig personlig beskyttelse. EUs "Roadmap on carcinogens" for kreftfremkallende stoffer har som mål å øke bevisstheten om problemet, samt samle og dele effektive løsninger.

Mer informasjon

Måling av kreftfremkallende stoffer

Arbeidere må beskyttes så effektivt som mulig mot kreftfremkallende stoffer. Dette kan gjøres kostnadseffektivt ved å bruke en smart målestrategi og riktige målemetoder. Utfordringen er å utvikle en målemetode som kan brukes i felt.

Dräger, Benzen, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon, bærbar gassmåler, målemetode
Målestrategi for benzen

Nøyaktig måling av benzen er avgjørende for sikkerheten til arbeidstakere - finn de beste strategiene for å overvåke eksponering for dette vanlige kreftfremkallende stoffet.

Last ned

Dräger, Butadien, etylenoksid, akrylnitril, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon, bærbar gassmåler, målemetode
Måling av butadien, etylenoksid og akrylnitril

Les mer om de beste metodene for å oppdage, måle og overvåke VOC'er for å sikre arbeidstakernes sikkerhet.

Last ned

Overvåk kreftfremkallende stoffer med Dräger X-pid® 9000/9500

Med Dräger X-pid® 9000/9500 kan du måle den totale konsentrasjonen av VOC'er eller utføre selektive målinger for å overvåke spesifikke stoffer. Gassmåleren gir en nøyaktig måling av benzen helt ned til 50 ppb. Den er ideell ved behov for regelmessig måling av giftige og farlige stoffer. Den krever ingen klargjøring og er klar til bruk etter en kort oppstartsfase.

Finn de riktige produktene for måling av kreftfremkallende stoffer

Vår gassmåler Dräger X-am® 8000 kan oppdage opptil syv giftige og brennbare gasser, samt damper og oksygen, samtidig. Dräger X-pid® 9000/9500 er ideell for brukere som ofte måler kreftfremkallende stoffer som benzen, butadien og andre flyktige organiske forbindelser (VOC), selv i de laveste konsentrasjonene. Dräger X-act® 7000 er innovativt analyseinstrument som består av Dräger MicroTubes og en optisk analyseenhet, som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave ppb-området. 

Dräger X-am 8000, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon, bærbar gassmåler, målemetode

Dräger X-am® 8000

Dräger  X-pid 9000/9500, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon, bærbar gassmåler, målemetode

Dräger X-pid® 9000/9500

x-act-7000-D-65-2020-3-2.jpg

Dräger X-act® 7000

Godt beskyttet mot kreftfremkallende stoffer

Det er tydelig at eksponering på en arbeidsplass er uunngåelig, selv med alle mulige forebyggende tiltak. Det er derfor nødvendig å bruke personlig verneutstyr (PVU). Kjemisk bestandige verneklær forebygger opptak av damp og partikler gjennom huden. Filtermasker (RPE) og filtre beskytter lungene mot giftige stoffer. Vi har samlet de viktigste punktene om emnet i våre praktiske tekniske artikler.

Dräger, kjemikaliedrakt, verneutstyr

Velg riktig kjemikaliedrakt

Ti ting du må vite om kjemikaliedrakter. Velg riktig kjemikaliedrakt mot eksponering for kreftfremkallende stoffer.

Last ned

Finn de riktige produktene for å beskytte deg mot kreftfremkallende stoffer

respiratory-protection-basic-knowledge-people-with-masks-3-2.jpg

Filtrerende åndedrettsvern

Dräger, kjemikaliedrakter, kjemikaliedrakt, verneutstyr

Kjemikaliedrakter

Dräger X-am® 8000, gassmåler, gassmåling, gassdetektor, bærbar gassmåler

Les mer om benzen

Benzen er et av de vanligste kreftfremkallende stoffene i prosessindustrien. Les mer om hvordan du håndterer stoffet trygt.

Les mer

Kilder

1 Roadmap on Carcinogens: https://roadmaponcarcinogens.eu/about/the-facts/

2 Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of fatal work-related diseases. Am J Ind Med. 2007;50(1):28‐41.
Global Estimates of Occupational Accidents and Work-Related Illnesses 2017

3 Furuya S, Chimed-Ochir O, Takahashi K, David A, Takala J. Global Asbestos Disaster. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5):1000. Published 2018 May 16. doi:10.3390/ijerph15051000 

4 National Institute for Public Health and the Environment. (n.d.). Work-related cancer in the European Union. Retrieved from https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0010.pdf 

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00