Eksponering for benzen - Eksponering for benzen

Eksponering for benzen

Kontakt oss

Benzen er kreftfremkallende

Den petrokjemiske industrien er klar over at benzen er et veldig farlig og kreftfremkallende stoff, gruppe 1, som kan forårsake leukemi og lymfom. Ettersom at det er et viktig grunnmateriale, kan stoffet imidlertid ikke alltid unngås. Derfor er grenseverdiene for eksponering av benzen svært strenge. Nøyaktig overvåking av benzeneksponering ved bruk av riktige målemetoder er avgjørende for sikkert og trygt arbeid. Personlig verneutstyr må brukes når du arbeider i et miljø med risiko for benzeneksponering. I tillegg vil benzendamp og luft sammen danne en tung og eksplosjonsfarlig sammensetning.

Benzen - bruk i kjemisk industri

Benzen brukes som et råstoff i produksjonen av industrielle kjemikalier som styren, anilin og nitrobenzen. Disse er forløpere i plast- eller løsemiddelproduksjon. Benzen har vært klassifisert som et kreftfremkallende stoff i gruppe 1, og har derfor i stor grad blitt erstattet de siste årene med mindre skadelige stoffer, slik som toluen eller xylen, med unntakene som er oppgitt ovenfor.

Informasjon om Benzen

Mer informasjon om Benzen

Viktige fakta for sikker håndtering av benzen.

Last ned

Eksponering av benzen på arbeidsplassen

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Åpning av koblinger og ventiler samt håndtering av koblingsslanger er det farligste trinnet i lasting og dekantering, ettersom farlige og kreftfremkallende stoffer kan frigjøres.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Når personell må sjekke kjernen til gassmålere i farlige områder, kan de bli utsatt for giftige eller kreftfremkallende stoffer over yrkesmessige grenseverdier.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Plutselig økning i kreftfremkallende og giftige gasser i lukkede rom er en stor risiko for medarbeidere.

Farlige stoffer, kreftfremkallende stoffer, gassmåling, gassmåler, gassdeteksjon

Uønsket lekkasje av kreftfremkallende stoffer kan ikke utelukkes i depoter og lagerrom.

Eksponering av benzen - Risiko som pålegger strenge grenseverdier

Ettersom at benzen er et farlig og kreftfremkallende stoff, er det veldig strenge grenseverdier på arbeidsplassen. Disse grensene har kontinuerlig blitt senket, noe som ofte innebærerer konsekvenser for bransjen og gir utfordringer. Bedrifter må opprettholde disse lave eksponeringsgrensene og over tid også dokumentere dette.

Benzene exposure - Risk acceptance concept

Redusere risikoen for eksponering av kreftfremkallende stoffer

For noen kreftfremkallende stoffer er det ikke definert en maksimal grenseverdi som helt utelukker uønskede helseeffekter hvis det ikke overskrides. I noen situasjoner og aktiviteter er det uunngåelige å bli eksponert for kreftfremkallende stoffer (spesielt i kjemisk industri). I slike situasjoner gjelder spesielle tiltak i hele EU. Tyskland er en pioner innen implementering av dette spesielt strenge direktivet om kreftfremkallende stoffer og mutagene stoffer (2004/37 / EF). Sikkerhetskonseptet for arbeidsplasser med benzen vises i “Risk Acceptance Concept”, som er en trafikklysmodell. Modellen skiller mellom høy (rød), middels (gul) og lav risiko (grønn).

Grenseverdi, benzen, gassmåling, gassmåler, gassdetektor, bærbar gassmåler

Strenge grenseverdier for benzen

Lavere eksponeringsgrenser for kreftfremkallende stoffer - en økende utfordring.

Last ned

VOICE Benzene

Fakta om benzen

Utforsk internasjonale grenseverdier og viktig informasjon om benzen i Dräger VOICE.

Mer informasjon

Målestrategier for benzen

Deteksjon av aromatiske hydrokarboner som benzen er ikke enkelt, spesielt i lave konsentrasjoner som en del av en forbindelse. Etterson at benzen er kreftfremkallende, må eksponeringen for stoffet være begrenset. Jo lavere terskel, jo mer utfordrende måleprosessen. Ny teknologi gjør det mulig å velge mellom forskjellige målemetoder, eller kombinere forskjellige metoder. Dette for å sikre at man ikke overskrider grenseverdiene som eksisterer og dermed beskytter personalet.

Målestrategi for benzen

Målestrategi for benzen

Nøyaktig måling av benzen er avgjørende for sikkerheten til arbeidstakere - finn de beste strategiene for å overvåke eksponering for dette vanlige kreftfremkallende stoffet.

Last ned

Produkter for overvåking av benzen

Eksponering for kreftfremkallende stoffer er en langsiktig risiko. Arbeidsgiveren er forpliktet til å dokumentere i detalj arbeidet som er utført, antall utsatte ansatte og måleresultatene. Registrering av alle data om personlig eksponeringsnivå for kreftfremkallende stoffer for en ansatt må registreres. Ny, innovativ nettbasert teknologi gjør datahåndtering enklere enn noensinne. 

Gassmåling, måle benzen, gassmåler, gassdetektor, Dräger X-pid® 9000/9500

Dräger X-pid® 9000/9500

Med Dräger X-pid® 9000/9500 kan du måle den totale konsentrasjonen av VOC'er eller utføre selektive målinger for å overvåke spesifikke stoffer. Gassmåleren gir en nøyaktig måling av benzen helt ned til 50 ppb. Den er ideell ved behov for regelmessig måling av giftige og farlige stoffer. Den krever ingen klargjøring og er klar til bruk etter en kort oppstartsfase.

Mer informasjon

Overvåking av benzen

Dräger tilbyr innovative gassmålere som forenkler ditt arbeid.

x-am-8000-night-mode-and-cps-6800-3-2-D-14977-2016.jpg

Dräger X-am® 8000

X-pid-9000-9500-3-2-ST-D-23-2020.jpg

Dräger X-pid® 9000/9500

x-act-7000-D-65-2020-3-2.jpg

Dräger X-act® 7000

Godt beskyttet mot benzen

Hver ansatt som utsettes for benzen, må beskyttes med verneutstyr. Hvis det er åpenbart at eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen, til tross for alle forholdsregler, må personlig verneutstyr (PPE) brukes. Kjemikaliedrakter forhindrer at damper og partikler absorberes gjennom huden. Åndedrettsvern og filtre beskytter lungene mot giftstoffer.

Dräger, kjemikaliedrakt, kjemikaliedrakter, verneutstyr

Velg riktig kjemikaliedrakt

Ti ting du må vite om kjemikaliedrakter. Velg riktig kjemikaliedrakt mot eksponering for kreftfremkallende stoffer.


Last ned

Finn de riktige produktene for å beskytte deg mot benzen

Filtrerende åndedrettsvern, åndedrettsvern, Dräger, maske

Filtrerende åndedrettsvern

Kjemikaliedrakter, kjemikaliedrakt, Dräger

Kjemikaliedrakter

kreftfremkallende stoffer

Les mer om kreftfremkallende stoffer

Fakta og egenskaper hos de vanligste kreftfremkallende stoffene i bransjen og hvordan du håndterer dem på en trygg og sikker måte.

Les mer

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00