Ammoniakk - Fornybar energi | Karbonnøytralt drivstoff - Ammoniakk NH3

Ammoniakk - Fornybar energi | Karbonnøytralt drivstoff

Spørsmål om ammoniakk? Kontakt oss

Ammoniakk (NH3) er en viktig global vare

Rundt 85 % av all ammoniakk brukes til å produsere syntetisk nitrogengjødsel, men har også en en rekke andre bruksområder som f.eks

 • Kjøling
 • Gruvedrift
 • Farmasøytiske produkter
 • Vannbehandling
 • Plast og fibre
 • Reduksjon av nitrogenoksider (NOx)


Ammoniakkproduksjonen stod for rundt 45 % av det globale hydrogenforbruket i 2020, noe som tilsvarer rundt 33 millioner tonn (Mt). Det er kun raffineringsindustrien som bruker mer hydrogen i dag. Ved å erstatte konvensjonell ammoniakk med grønn ammoniakk produsert fra grønt hydrogen gir det en mulighet for å avkarbonisere den kjemisk industrien og dermed støtte cleantech og energiomstillingen.

Nye bruksområder som utforskes inkluderer blant annet å bruke grønn ammoniakk som karbonnøytralt drivstoff i maritim sektor, til stasjonær kraftproduksjon og være en hydrogenbærer for langtransport. International Renewable Energy Agency (IRENA) anslår at innen 2050, i et scenario i tråd med Parisavtalens mål om å holde den globale temperaturstigningen innenfor 1,5 grader Celsius (°C), vil denne overgangen føre til et 688 Mt ammoniakkmarked, nesten fire ganger større enn dagens marked. Denne ammoniakken blir avkarbonisert, med 566 Mt ny fornybar ammoniakkproduksjon (fra grønn hydrogen og fornybar energi), supplert med fossilbasert ammoniakkproduksjon i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS).

Farer med ammoniakk (NH3)

Ammoniakk er en giftig gass som har en sterk irriterende og etsende effekt, hovedsakelig i flytende tilstand, men også i gassform. Ammoniakk er en brennbar gass og kan derfor danne brennbare eller potensielt eksplosive forbindelser i tørr luft når den er i gassform.

Ammonia-toxic-4-3-.jpg

Ammoniakk (NH3) er giftig

 • Ammoniakk kan skade luftveiene ved langvarig eksponering
 • Ammoniakk er etsende for hud og øyne. Fare for blindhet.
 • Ammoniakk kan forårsake lungeskade
 • I flytende form kan ammoniakk forårsake frostskader
 • Gjentatt eller langvarig eksponering på huden vil forårsake dermatitt
ammonia-flammable-4-3.jpg

Ammoniakk (NH3) er brannfarlig

 • Ved høye temperaturer kan ammoniakk brytes ned til en brennbar gass, hydrogen og giftig nitrogendioksid
 • Ved høy konsentrasjon (mer enn 15 %) i luften kan den lett antennes og utgjøre en eksplosjonsfare
 • Selvantennelsen av ammoniakk vil skje ved 650°C.

Farer forbundet ved bruk av ammoniakk

Lagring av råmaterialer

Håndtering av råmaterialer som brukes i produksjon av ammoniakk

Mulige farer: NH3, CO og H2

Produksjon av ammoniakk

Haber–Bosch-prosessen er en metode for å lage ammoniakk fra nitrogen og hydrogen. Prosessen konverterer atmosfærisk nitrogen til ammoniakk ved at hydrogen og nitrogen samles under høye temperaturer og trykk i en metallkatalysator.

Mulige farer:
NH3, H2, O2-mangel, brann og eksplosjon

Lagring og utnyttelse av ammoniakk

Bruk av ammoniakk - mulig råstoff for kjemisk og farmasøytisk industri, hydrogenbærer, drivstoff for kraftproduksjon, industriell rengjøring og under transport.

Mulige farer: NH3, H2, NO, CO, CO2, NO2, brann.

Anbefalte løsninger for anlegg og personlig sikkerhet

Ammoniakk (NH3) er svært gifitig og det må derfor utvises forsiktighet når du arbeider i områder der ammoniakk kan være tilstede. Det er viktig hvor du tar målingene – Ammoniakk er lettere enn luft og derfor bør målinger tas i lommer eller høyt oppe.

Stasjonær gassdeteksjon

Hvert industrianlegg er forskjellig. Derfor arbeider vi tett med våre kunder for å gi veiledning gjennom hele prosessen – fra konsultasjon til design, realisering og implementering. Dette for å oppnå den beste løsningen for dine spesifikke behov.

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Trådløs gassdetektor for måling av giftgasser samt oksygen. 

Dräger Polytron® 8100 EC

Dräger Polytron® 8100 EC

Gasdetektor for deteksjon av opptil 140 ulike giftgasser samt oksygen.

Dräger Polytron® 7000

Dräger Polytron® 7000

Gassdetektor for deteksjon av mer enn 100 giftige gasser samt oksygen.

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

Gassdetektor for måling av eksplosive gasser.

Bærbar gassmåling

Lekkasjedeteksjon og personlig luftovervåking når du arbeider med ammoniakkproduksjon, lagring eller transport er hovedapplikasjonene for bærbare gassmåling. I tillegg skal klareringsmåling utføres før vedlikeholdsarbeid.

Dräger Pac® 8000

Dräger Pac® 8000

Liten, enkel og robust gassmåler for måling av én spesifikk gass. F.eks NH3, NO, NO2 CO2, CL2, HCN eller PH3. 

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

Gassmåler for måling av av opptil fem ulike gasser samtidig.

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Gassmåler med innebygd pumpe for måling av opptil syv giftige og brennbare gasser, damp og oksygen.

Dräger X-act® 7000

Dräger X-act® 7000

Et analyseinstrument som består av Dräger MicroTubes og en optisk analyseenhet, som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave ppb-området.

Verneutstyr - pusteluft og kjemikaliedrakter

Egnet verneutstyr er avgjørende for å beskytte ansatte under drifts- og vedlikeholdsarbeid. Rømnings- og redningsutstyr må være tilgjengelig ved nødstilfeller. Kjemikaliedrakter beskytter kroppen mot farlige stoffer når du jobber med farlige materialer, ved ulykker og kjemkaliesøl. 

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Batteridrevet åndedrettsvern. Velg mellom to ulike batterier, standardversjon (minst 4 timer) eller høykapasitetsversjon (8 timer).

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Trykkluftbasert fluktapparat med konstant lufttilførsel fra det øyeblikket hetten tas på. Brukstid fra 10 til 15 minutter.

Dräger PAS® Lite

Dräger PAS® Lite

Lett, robust og brukervennlig luftforsynt åndedrettsvern. Integrert slangeføring i bærerammen. Krever minimalt med opplæring.

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800

Lett kjemikaliedrakt (engangsbruk, kastes etter kontakt med kjemiske stoffer) godkjent i henhold til EN943-2. 

Dräger CPS 6900

Dräger CPS 6900

Kjemikaliedrakt velegnet til industrielt bruk og ved håndtering av kryogene gasser. Godkjent i henhold til EN943-1.

Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800

Kjemikaliedrakt som er svært motstandsdyktig med fleksibelt materiale. Kan skreddersys etter behov. For eksempel mulighet for manometerholder, høydejustering og ventilasjon. 

Dräger CPS 7900

Dräger CPS 7900

Motstandsdyktig og fleksibel kjemikaliedrakt som bevarer sin fleksibilitet helt ned til -80°C og kan brukes til innsats mot flytende ammoniakk uten kuldeovertrekk.

Vil du vite mer om våre produkter og løsninger?

Ta kontakt med oss ved å fylle ut vårt kontaktskjema.

Kontakt oss

Ammonia-nh3-4-3.jpg

Grenseverdier for NH3 - Dräger VOICE

Få oversikt over grenseverdier, fakta og kjemisk informasjon samt egnede NH3-detektorer og verneutstyr i vår database for farlige stoffer. Ammoniakk er en uorganisk forbindelse av nitrogen og hydrogen. Et stabilt binært hydrid, og det enkleste pniktogenhydrid, ammoniakk er en fargeløs gass med en tydelig skarp lukt.

Les mer om ammoniakk

Brosjyrer og linker

Her finner du nyttige lenker til informasjon relatert til ammoniakk.


Avkjøling med ammoniakk
cooling-with-ammonia-9-11-pdf-8110.jpg

Bruk av ammoniakk til kjøling er effektivt, sparer ressurser og er generelt trygt. Uforutsette gasslekkasjer kan imidlertid ikke forhindres fullstendig. Last ned for å finne ut hva du bør tenke på.

Forebygging av potensielt eksplosiv atmosfærer
explosion-protection-gas-detection-systems-9-11-br-9046262-en-gb-1802-2.jpg

Faren for eksplosjon kan oppstå overalt. Detektering av brennbare gasser og damper, før de blir en fare, er første prioritet - selv før måling av mekanisk og elektrisk eksplosjonstiltak

Lukkede rom i kjemisk industri
fachartikel-cse-7643-9-11-en.jpg

Renholds- og vedlikeholdsarbeid i lukkede rom byr på spesielle utfordringer for sikkerhetsansvarlige i kjemisk industri. Dette dokumentet viser fem grunnleggende regler for å arbeide sikkert og effektivt.

Hvordan velge riktig fluktutstyr
OilAndGas-Emergency-Escape-Infographic_en-master-9-11.jpg

Livstruende nødsituasjoner kan oppstå når som helst i alle type industrier. Riktig risikoanalyse og sikkerhetsplanlegging bør vurdere alle mulige nødscenarier. Bruk denne plakaten i planlegging av riktig fluktutstyr. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss

Her finner du mer informasjon om den nyeste forskningen og funnene om ammoniakk og dens plass i fremtidens miljø med ren teknologi. Klikk på lenkene nedenfor for å finne ut mer.

Relaterte temaer

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-3-2-DL-30110-2020_1260580606.jpg

Hydrogen i industrielle applikasjoner

cse-galleries-ru-ru.jpeg

Entring av lukkede rom

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00