Sikker bruk av hydrogen i industrielle applikasjoner - hydrogen-safety-for-the-industry-energy-solution-16-6-DL-30110-2020.jpg

Sikker bruk av hydrogen i industrielle applikasjoner

Kontakt oss

Sikker bruk av hydrogen – en energikilde som kan innebære eksplosjonsfare

Hydrogen (H2) er en av de viktigste kildene til ren energi. Antall anlegg innen hydrogenproduksjon og -transport øker på veien mot å skape en mer bærekraftig fremtid. Dräger har flere tiår med erfaring innen prosessindustrien og er derfor den ideelle partneren for kunder og interessenter, spesielt nye markedsaktører, når det gjelder risikovurdering, omfattende rådgiving og løsninger for sikker bruk av hydrogen. Dräger har lang erfaring innen deteksjon av hydrogen og hjelper gjerne ved eventuelle spørsmål eller utfordringer ved deteksjon.

Hydrogeneksplosjoner og andre alvorlige risikoer

Hydrogen utgjør ingen nye store risikofaktorer sammenlignet med mange andre gasser. Utfordringene oppstår når personer er involvert i oppgaver forbundet med verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til bruk. Selv om konkrete utfordringer varierer avhengig av bruksområdet, er anleggssikkerhet felles for alle. Her er noen av risikofaktorene som Dräger identifiserer i kundeprosjekter:

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Eksplosjonsfare

I motsetning til faktiske eksplosiver, kan ikke ren hydrogen eksplodere. Risikoen oppstår når det kommer i kontakt med luft. For at hydrogen skal kunne forårsake en eksplosjon, må oksygen være til stede. Dersom hydrogen kommer ut i det fri, kan selv statisk elektrisitet fra klær forårsake en eksplosjon.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Usynlig flamme

Hydrogen brenner med en flamme som er usynlig i dagslys. Fordi det kun avgir litt av den infrarøde strålingen som mennesker oppfatter som varme, føles det ikke som varme. En hydrogenflamme avgir derimot betydelig ultrafiolett stråling. Spesielle UV-detektorer er derfor påkrevd for å varsle om tilstedeværelse av hydrogenflammer.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Lekkasjer

Små molekyler og lav viskositet gjør at hydrogen lettere kan lekke ut fra rør og andre strukturer. Hydrogen kan selvantenne dersom det lekker fra et rør under tilstrekkelig høyt trykk. I tillegg til å bruke rør beregnet for hydrogen er det avgjørende å gjennomføre regelmessig inspeksjon for å oppdage lekkasjepunkter ved skjøter og langs rørledninger. Stasjonære lekkasjedetektorer utgjør derfor en ekstra sikkerhet.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Gjennomtrenging

Hydrogen kan lett trenge gjennom materialer og kan i noen tilfeller svekke materialene. Av den grunn er det vanlig å bruke lagringstanker av rustfritt stål og komposittmaterialer.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

CO-alarmer

Karbonmonoksid-sensorer (CO) er kryssfølsomme for hydrogen. Hvis CO-sensorene kan bli eksponert for hydrogen anbefaler Dräger hydrogenkompanserte CO-sensorer som reduserer kryssfølsomhet og falske alarmer.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Gasslommer

Som ammoniakk og metan har hydrogen lavere tetthet enn luft og stiger derfor opp og danner gasslommer under taket når det lekker. Det er ikke mulig å oppdage tilstedeværelse av hydrogen på bakkenivå, selv når det akkumuleres farlige mengder oppunder taket. Når hydrogen og metan blandes, kan hydrogen danne gasslommer over metan. Hydrogendetektorer er derfor vanligvis plassert øverst, med metandetektorer under disse.

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Luktfri og fargeløs

Hydrogen har ingen lukt og ingen farge, og oppdages derfor ikke av mennesker. Når det gjelder metan, reduseres dette problemet ved å bruke luktstoffer, og det pågår forskning for å finne ut om dette også er mulig med hydrogen. Gass- og lekkasjedetektorer er avgjørende.

Vil du vite mer om våre produkter og løsninger for deteksjon av hydrogen?

Kontakt oss

Bruksområder for hydrogen

Hydrogenproduksjon

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Det er et globalt skifte mot karbonnøytrale, fornybare energikilder, noe som skaper et økende behov for hydrogen fra bærekraftige kilder. Vind- og solcelleparker gir muligheten til å produsere dette "grønne" hydrogenet, men disse anleggene skaper nye, alvorlige sikkerhetsfarer grunnet antenneligheten og de eksplosive egenskapene til H2. Spesielt i starten av produksjonen av hydrogen er den under høyt trykk og svært antennelig. Flammen er stort sett usynlig, noe som betyr at anleggene trenger svært god beskyttelse mot hydrogeneksplosjoner.

Hydrogentransport og -lagring

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Produksjonen av hydrogen i industrielle mengder krever effektive og trygge metoder for transport og lagring før det når leverandører og forbrukere. Eksisterende infrastruktur av gassnettverk og rørledninger kan ofte brukes til å transportere hydrogen til de aktuelle markedene, men deteksjon, overvåkning og vedlikehold må tilrettelegges. De fleste lagringsanlegg, som tanker og ventiler, er generelt sikre, men menneskelige og maskinbaserte aktiviteter øker sikkerhetsrisikoen.

Bruk av hydrogen

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Målet om å redusere utslipp fra fossilt drivstoff og dets skadelig virkning på miljøet har forårsaket en økning i behovet for renere energi som hydrogen via brenselcelleproduksjon. Noen bruksområder inkluderer brenselcellekjøretøy som brukes i transport over lange avstander på veier, jernbaner og sjø. Bensinstasjoner og reparasjonsverksteder har utvidet sin kjernevirksomhet til å inkludere hydrogen for å kunne håndtere dette nye markedet. Dette betyr at de også må tilpasse seg nye sikkerhetstiltak og opparbeide seg relevant og viktig sikkerhetserfaring.

Sikker bruk av hydrogen: Produkter og løsninger for deteksjon og beskyttelse

Stasjonær gassdeteksjon

For trygg og sikker produksjon, lagring og transport av hydrogen må ulike teknologier benyttes. Hydrogen flamme- og gassdetektorer varsler umiddelbart ved farlige lekkasjer eller fare for forbrenning.

draeger-polytron-8200-3-2.jpg

Dräger Polytron® 8200

flame-1500-D-1606-2021-3-2.jpg

Dräger Flame 1500

polytron 8900-3-2.jpg

Dräger Polytron® 8900 UGLD

polytron-6100-ec-wl-3-2-D-4653-2019.jpg

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Bærbar gassmåling

Lekkasjedeteksjon og personlig luftovervåkning ved arbeid i miljøer med hydrogenproduksjon, -lagring og -transport er de største bruksområdene for bærbare gassmålere. I tillegg må klareringsmåling utføres før vedlikeholdsarbeid ved bruk av gassmålere med hydrogensensorer.

draeger-pac-8500-3-2-d-4997-2017.jpg

Dräger Pac® 8500

x-am-5600-3-2-D-23637-2009.jpg

Dräger X-am® 5600

X-am-8000-7-gas-3-2-D-24013-2020.png

Dräger X-am® 8000

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er avgjørende for å beskytte medarbeidere under vedlikeholdsarbeid på produksjonsanlegg for hydrogen. Fluktutstyr må være tilgjengelige ved nødstilfeller.

draeger-x-plore-3300-3500-half-masks-3-2-D-1526-2018.jpg

Dräger X-plore® 3300/3500

Draeger-X-plore-8000-01-D-118996-2013.png

Dräger X-plore® 8000

parat-4700-7500-3-2-D-85039-2013.jpg

Fluktutstyr med filter

Vil du vite mer om våre produkter og løsninger?

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Løsninger for deteksjon av hydrogen

De særskilte sikkerhetsutfordringene for hydrogenkontroll krever tilrettelagt deteksjon av hydrogen og egnede tiltak. Dräger, som ekspert innen gassdeteksjon, tilbyr løsninger som hydrogensensorer til ulike bruksområder, for å oppfylle konkrete sikkerhetskrav for hydrogen. Et bredt spekter av bærbare- og stasjonære gassdetektorer og -systemer dekker alle scenarioer og krav til optimal sikkerhet.

Last ned

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Hydrogeneksplosjon

Tilstedeværelsen av hydrogen innebærer en økt sikkerhetsrisiko. På grunn av hydrogenets spesielle egenskaper er det viktig å velge hydrogensensorer som takler utfordringene med hydrogen, spesielt for én alvorlig trussel: risikoen for hydrogeneksplosjoner.

Last ned

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-4-3-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Hvordan imøtekomme utfordringer med sikker bruk av hydrogen

Hydrogen alene er ikke giftig, men innebærer særskilte sikkerhetsrisikoer i anlegg og infrastruktur rundt produksjonsfasiliteten. Les om utfordringene og hvordan Dräger kan støtte din bedrift med risikoanalyse, prosjektplanlegging, valg og installasjon av riktige sikkerhetsløsninger og -tjenester.

Last ned e-bok

Hydrogen, H2, deteksjon av hydrogen, hydrogen no

Gassdeteksjon tilpasset dine behov

I alle industrielle applikasjoner, hvor industrigasser og damper utgjør en potensiell fare – må personer, miljø og anleggsutstyr beskyttes av et pålitelig gassdeteksjonssystem. Et hvert industrianlegg er unikt og krever god planlegging for å sikre at stasjonære gass- og flammedetektorer fungerer så effektivt som mulig. Vi arbeider tett med våre kunder for å veilede gjennom hele prosessen - fra konsultasjon gjennom design, realisering og implementering for å oppnå den beste løsningen tilpasset kundens behov.

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00