Wersja 2021


Informacje prezentowane na stronach Dräger są zgodne z poniższymi warunkami. W pewnych okolicznościach mogą zostać one zmodyfikowane lub zastąpione dodatkowymi deklaracjami lub warunkami. Zalogowanie się na stronach Dräger, lub w przypadkach gdy indywidualne logowanie nie jest wymagane, otwieranie i korzystanie ze stron Dräger jest równoznaczne z akceptacją uwag prawnych obowiązujących w danym czasie.


Prawa autorskie i majątkowe
Strony internetowe oraz newslettery Dräger, w tym ich projekty oraz teksty, zdjęcia, elementy graficzne, bazy danych, animacje i materiały do pobrania dowolnego typu (dalej zwane „Treściami Dräger) są chronione prawem autorskim. Treści Dräger ani ich elementy nie mogą być kopiowane, zmieniane, pobierane ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Firma Dräger zastrzega sobie wszelkie prawa, w szczególności dotyczące roszczeń w zakresie praw autorskich, praw ochrony konkurencji i praw majątkowych wynikających z nielegalnego wykorzystania Treści Dräger lub ich części bądź zarejestrowanych znaków towarowych.


Treści
Treści Dräger służą wyłącznie funkcjom informacyjnym. Wszelkie powiadomienia, rekomendacje i inne treści służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym i nie są w żaden sposób wiążące. Opisy produktów w żadnym wypadku nie mogą zastąpić instrukcji obsługi, których treść należy starannie przeczytać. Wszelkie informacje, zwłaszcza instrukcje obsługi, nie są wiążące. Informacje zawarte w raportach mogą ulegać ciągłym zmianom wynikającym z postępu prac badawczo-rozwojowych. Autorzy z najwyższą starannością zadbali o to, by przekazywane informacje, zwłaszcza dotyczące funkcji i zastosowań, oparte były na najbardziej aktualnych danych dostępnych w momencie publikowania tych informacji. W żadnym wypadku nie zwalnia to jednak użytkowników z odpowiedzialności za podejmowane przez niego decyzje.


Firma Dräger nie odpowiada za kompletność i poprawność informacji zawartych w Treściach Dräger, o ile zamiar poręczenia za takie materiały nie jest wyraźnie wyrażony. Firma Dräger zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaktualizowania informacji zawartych w Treściach Dräger w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Obejmuje to również udoskonalenia i/lub zmiany w opisach produktów.


Treści Dräger nie zawierają żadnych gwarancji właściwości ani rękojmi jakiegokolwiek innego rodzaju.


Firma Dräger jest odpowiedzialna za treści stron trzecich w stopniu określonym w obowiązujących przepisach ustawowych. Jeśli chodzi o linki do witryn internetowych stron trzecich, firma Dräger zwraca uwagę na fakt, że nie ma żadnego wpływu na treść ani strukturę takich witryn, nie jest za nie odpowiedzialna i nie rości sobie do nich praw własności. Odnosi się to również do polityki prywatności obowiązującej na witrynach stron trzecich.


Bezpieczeństwo i uzyskiwanie dostępu
Użytkownik odpowiada za zadbanie o to, by aplikacje używane do uzyskiwania dostępu do Treści Dräger były wolne od wirusów. Uzyskując dostęp do Treści Dräger oraz witryn internetowych, do których prowadzą znajdujące się tam linki, użytkownik potwierdza, że jest świadomy i akceptuje ryzyko związane z uzyskiwaniem publicznego dostępu do takich treści oraz wpływem, jaki mogły mieć na nie nieupoważnione strony trzecie. Firma Dräger nie jest odpowiedzialna za żadne szkody wynikające ze zdarzeń związanych z takim ryzykiem, które wystąpiły podczas korzystania z Treści Dräger lub witryn, do których prowadzą znajdujące się tam linki, o ile firma Dräger nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za takie ryzyko lub zdarzenia. W szczególności firma Dräger nie jest odpowiedzialna za przestoje ani utratę programów lub innych danych w systemach informatycznych użytkownika.


Firma Dräger dąży do tego, by z jej stron internetowych można było korzystać bez przerwy i stale mieć do nich dostęp. Firma Dräger nie jest jednak odpowiedzialna za żadne ograniczenia w uzyskiwaniu dostępu lub korzystaniu wynikające z jakiejkolwiek przyczyny i występujące w jakimkolwiek czasie. W szczególności firma Dräger zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony Dräger bez uprzedniego powiadomienia.


Właściwe prawo i pozostałe postanowienia
We wszelkich sprawach powiązanych z Treściami Dräger i wynikających z korzystania z tych treści stosowane będzie prawo niemieckie.

Dräger oferuje swoim klientom końcowym dostawę lub odbiór zasadniczo tylko w kraju.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych uwag prawnych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@draeger.com. Firma Dräger postara się udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.