Substancje rakotwórcze w miejscu pracy - Kancerogeny w miejscu pracy

Substancje rakotwórcze w miejscu pracy

Skontaktuj się z nami

Substancje rakotwórcze w miejscu pracy

Badania szacują, że ponad 700 000 zgonów rocznie na całym świecie następuje w wyniku nowotworów zawodowych 1,2.

Sprawcy rakotwórczy: różne substancje, które mogą powodować raka po ekspozycji. Dobrą wiadomością jest to, że raka wywołanego czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy można uniknąć. W ostatnich dziesięcioleciach przepisy bezpieczeństwa i wartości graniczne dla substancji rakotwórczych w miejscu pracy stały się coraz bardziej rygorystyczne w odniesieniu do zawodów związanych z takimi czynnikami. Jest to coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorstw na całym świecie, ale precyzyjne techniki pomiarowe, inteligentne strategie pomiarowe i odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony mogą pomóc w jego pokonaniu - nawet w sposób efektywny ekonomicznie.

Occupational carcinogens - cancer worldwide

Rak pochodzenia zawodowego jest bardziej powszechny niż wcześniej sądzono

Badania epidemiologiczne wskazują, że zawodowe narażenie na substancje rakotwórcze powoduje od 5,3 do 8,4 procent wszystkich nowotworów na świecie 3. W UE u ponad 120 000 osób rocznie diagnozuje się raka spowodowanego wcześniejszym narażeniem na substancje rakotwórcze w miejscu pracy 4.

carcinogens in the workplace

Dowiedz się więcej o substancjach rakotwórczych w pracy

W jaki sposób substancje są klasyfikowane jako rakotwórcze? W jaki sposób różne chemiczne czynniki rakotwórcze działają w organizmie człowieka? I jak skuteczne jest obniżanie wartości granicznych dla substancji rakotwórczych w miejscu pracy? Ten e-book pomaga jako punkt wyjścia, wprowadzając w świat chemikaliów powodujących raka, pokazując niektóre z najczęściej używanych czynników rakotwórczych w miejscu pracy w przemyśle chemicznym i zapewniając przegląd różnych metod pomiarowych i odpowiedniego wyposażenia ochronnego. (E-book w jęz. angielskim).

Scenariusze narażenia w miejscu pracy

Opening flaps and valves and connecting hoses

Otwieranie klap i zaworów oraz węży łączących jest najbardziej niebezpiecznym krokiem w operacjach załadunku i dekantacji, ponieważ mogą zostać uwolnione niebezpieczne substancje rakotwórcze.

Display in hazardous areas

Gdy pracownicy muszą sprawdzać wskazania wyświetlaczy urządzeń w strefach niebezpiecznych, mogą być narażeni na działanie substancji toksycznych lub rakotwórczych przekraczających wartości graniczne narażenia zawodowego.

Clearance measurement of carcinogenic toxic gases

Nagły wzrost ilości rakotwórczych gazów toksycznych w pomieszczeniach zamkniętych może stanowić zagrożenie dla pracowników.

Storage room with a fixed gas detection system

Niezamierzony wyciek substancji rakotwórczych nigdy nie jest wykluczony w pomieszczeniach magazynowych.

Working with hazardous carcinogenic substance in research lab

Praca z niebezpieczną substancją rakotwórczą w laboratoriach badawczych może prowadzić do krótkotrwałego nadmiernego narażenia.

Ryzyko narażenia na działanie czynników rakotwórczych

W jaki sposób substancje są klasyfikowane jako rakotwórcze? W jaki sposób różne chemiczne czynniki rakotwórcze działają w organizmie człowieka? I jak skuteczne jest obniżanie wartości granicznych dla substancji rakotwórczych w miejscu pracy? Ten e-book pomaga jako punkt wyjścia, wprowadzając Cię w świat chemikaliów powodujących raka, pokazując niektóre z najczęściej używanych czynników rakotwórczych w miejscu pracy w przemyśle chemicznym i zapewniając przegląd różnych metod pomiarowych i odpowiedniego wyposażenia ochronnego.

carcinogenic substances - the clock is ticking

Zegar tyka

Każda sekunda zmniejszonego narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy może oznaczać inwestycję w życie. Jednak wiele chorób wywołanych pracą poprzez narażenie na działanie czynników rakotwórczych pojawia się z dużym opóźnieniem i dlatego można je zdiagnozować dopiero później.

Podstawowe substancje rakotwórcze w przemyśle chemicznym i petrochemicznym

Benzen, tlenek etylenu, 1,3-butadien, akrylonitryl: Pomimo całego postępu technicznego, stosowanie niektórych rodzajów substancji rakotwórczych jest niezbędne w produkcji niektórych wyrobów. Przedstawiamy informacje o skutecznych strategiach pomiarowych i ochronie przed czynnikami rakotwórczymi.

1,3-Butadiene

Fakty dotyczące 1,3-butadienu

1,3-butadien jest bezbarwnym gazem o łagodnym zapachu aromatycznym lub przypominającym benzynę. W przemyśle chemicznym 1,3-butadien jest stosowany głównie do wytwarzania olejów mineralnych, kauczuku syntetycznego i innych wyrobów gumowych. Ponieważ jest cięższy od powietrza, 1,3-butadien gromadzi się na poziomie podłogi. Wdychany w dużych dawkach ma działanie odurzające. W obecności powietrza tworzą się związki o właściwościach wybuchowych.

Acrylonitrile

Fakty dotyczące akrylonitrylu

Akrylonitryl jest bezbarwną cieczą o ostrym zapachu. Wykorzystywany jest do produkcji rozpuszczalników, emulgatorów i klejów, ale przede wszystkim do produkcji tworzyw sztucznych. Akrylonitryl jest substancją rakotwórczą o ostrym działaniu toksycznym, ponieważ może tworzyć zabójcze cyjanki. W kontakcie z takimi substancjami jak brom, chlor czy silne zasady istnieje również ryzyko wybuchu.

Benzene

Fakty dotyczące benzenu

Benzen jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. W kontakcie z powietrzem szybko odparowuje. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny wykorzystuje go przede wszystkim jako rozpuszczalnik oraz jako materiał wyjściowy lub pośredni w produkcji tworzyw sztucznych, smarów, gum, leków i innych. Benzen jest naturalnym składnikiem ropy naftowej i benzyny. Jest niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym, który podlega bardzo surowym progom w miejscu pracy.

Epichlorohydrin

Fakty dotyczące epichlorohydryny

Epichlorohydryna jest klarowną bezbarwną cieczą o drażniącym, chloroformopodobnym zapachu. Stosuje się ją do produkcji żywic epoksydowych, elastomerów i gliceryny syntetycznej. Stosowana jest również w produkcji innych chemikaliów, środków owadobójczych, powłok, klejów oraz jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym. Epichlorohydryna jest cieczą łatwopalną, bardzo lotną. Po podgrzaniu powyżej temperatury zapłonu, jej opary mogą powodować wybuchowe reakcje w połączeniu z powietrzem.

Ethylene oxide

Fakty dotyczące tlenku etylenu

Tlenek etylenu jest gazową, bezbarwną substancją, pachnącą jak eter na toksycznym poziomie. Jest stosowany w produkcji środków przeciw zamarzaniu, tekstyliów, rozpuszczalników, klejów i środków farmaceutycznych. Tlenek etylenu jest stosowany przede wszystkim jako półprodukt chemiczny w produkcji glikolu etylenowego. Ponad 40 000 pracowników w Unii Europejskiej było potencjalnie narażonych na działanie tlenku etylenu. Tlenek etylenu jest skrajnie łatwopalny, chemicznie niestabilny i może reagować wybuchowo w obecności źródła zapłonu, nawet bez tlenu.

Formaldehyde

Fakty dotyczące formaldehydu

Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o ostrym zapachu. Często znajduje się w roztworach na bazie wody. Formaldehyd jest stosowany w produkcji szerokiej gamy produktów, takich jak chemikalia, kleje i uszczelniacze do płyt pilśniowych, produkty powlekające, polimery i chemikalia laboratoryjne. Formaldehyd jest toksyczny w kontakcie ze skórą i może powodować poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Jest toksyczny w przypadku wdychania, może powodować raka i podejrzewa się, że może powodować wady genetyczne.

Mercury

Fakty dotyczące rtęci

Rtęć jest srebrnym, lśniącym, bezwonnym płynem. Jest pierwiastkiem naturalnie występującym w wodzie, powietrzu i glebie. Rtęć zawarta jest w wielu produktach, takich jak baterie, termometry, przełączniki elektryczne, amalgamat dentystyczny, środki farmaceutyczne i lampy. WHO uważa rtęć za jedną z dziesięciu najważniejszych substancji chemicznych lub grup substancji chemicznych o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego. Ze względu na jej toksyczność, z rtęcią należy obchodzić się bardzo ostrożnie w miejscu pracy.

Vinyl chloride

Fakty dotyczące chlorku winylu

Monomer chlorku winylu (VCM) jest gazową, bezbarwną substancją o słodkawym zapachu. Jest on produkowany głównie w celu wytwarzania produktów z polichlorku winylu (PCW), takich jak rury, druty i materiały opakowaniowe. Chlorek winylu (VC) nie występuje w sposób naturalny i musi być produkowany przemysłowo do zastosowań komercyjnych. VCM jest gazem skrajnie łatwopalnym, który tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest on cięższy od powietrza i niestabilny chemicznie w podwyższonej temperaturze. Narażenie na działanie chlorku winylu stwarza ryzyko ostrego lub chronicznego zagrożenia zdrowia.

Powszechne substancje rakotwórcze i LZO

Czynniki rakotwórcze występujące w miejscu pracy

Zobacz profile substancji chemicznych powodujących raka, w tym benzenu, formaldehydu i tlenku etylenu. Dowiedz się o najważniejszych faktach i zagrożeniach związanych z 8 ważnymi czynnikami rakotwórczymi. (Informacja w jęz. angielskim).

Pobierz informację

Niższe wartości graniczne narażenia na działanie substancji rakotwórczych - rosnące wyzwanie

Obniżenie wartości granicznych narażenia na określone typowe czynniki rakotwórcze ma często daleko idące konsekwencje dla przemysłu. Chemiczne czynniki rakotwórcze stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ firmy muszą udowodnić, że utrzymują niskie wartości graniczne, a w dłuższej perspektywie udokumentować tę zgodność. Obniżenie wartości granicznych zawsze ma ekonomiczny wpływ na pracodawców, ponieważ wcześniejsze metody i urządzenia pomiarowe nie zawsze są odpowiednie ze względu na ich ograniczony zakres pomiarowy. Innowacyjne technologie i koncepcja akceptacji ryzyka pomagają w zarządzaniu tym ryzykiem. 

Każda redukcja wartości granicznych ekspozycji w miejscu pracy pociąga za sobą nowe decyzje i działania w przedsiębiorstwach, na przykład:

  • zmiana oceny zagrożeń, instrukcji pracy i certyfikatów zezwoleń
  • przejście na substancje mniej niebezpieczne
  • reorganizacja miejsc pracy
  • sprawdzanie programów profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy
  • relokacja długości zmian i planów
  • dostosowanie mechanizmów i procedur kontroli w miejscu pracy
  • inwestycje w nowe urządzenia i strategie pomiarowe
Risk acceptance concept

Minimalizacja ryzyka substancji rakotwórczych

W przypadku niektórych czynników rakotwórczych nie ma zazwyczaj określonych maksymalnych limitów, które całkowicie wykluczałyby jakiekolwiek pogorszenie stanu zdrowia, jeśli nie zostaną one przekroczone. Ponieważ jednak często nie można uniknąć działań związanych z substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy, w całej UE obowiązują specjalne środki ochronne. Koncepcja bezpieczeństwa w tych miejscach pracy wywodzi się z niemieckiej "koncepcji akceptacji ryzyka", która jest modelem "traffic light". Rozróżnia się pomiędzy wysokim (czerwonym), średnim (żółtym) i niskim ryzykiem (zielonym).

Roadmap on carcinogens

Inicjatywa UE przeciwko substancjom rakotwórczym i nowotworom zawodowym

Ochrona pracowników przed kontaktem z substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie. Rozwiązanie: zastąpienie ich tam, gdzie to możliwe, najlepsza możliwa profilaktyka i najbardziej wszechstronne dostępne środki ochrony indywidualnej. Inicjatywa UE "Mapa drogowa w zakresie czynników rakotwórczych" ma na celu zapoznanie przemysłu z tą kwestią, a także zebranie i wymianę skutecznych rozwiązań.

Strategie pomiarowe w odniesieniu do znanych czynników rakotwórczych

Pracownicy muszą być jak najskuteczniej chronieni przed chemicznymi substancjami rakotwórczymi i czynnikami ryzyka raka. Można to zrobić w sposób ekonomiczny, stosując inteligentną strategię pomiarową i precyzyjne technologie pomiarowe. Wyzwanie polega na stworzeniu techniki pomiarowej, która może być wykonana w laboratorium. Wymaga ona takich cech, jak "użyteczność w obszarach EX", "użyteczność dla analityków gazu" i "prosta kontrola funkcjonowania przez użytkownika".

Strategie pomiaru benzenu
Strategie pomiaru benzenu

Precyzyjny pomiar benzenu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników - należy określić najlepsze strategie monitorowania potencjalnego narażenia na ten powszechny czynnik rakotwórczy.

Pobierz artykuł

Pomiar butadienu, rakotwórczego tlenku etylenu i akrylonitrylu
Pomiar butadienu, rakotwórczego tlenku etylenu i akrylonitrylu

Zapoznaj się z najlepszymi metodami wykrywania, pomiaru i monitorowania lotnych związków organicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom. 

Pobierz artykuł

anwendungsbeispiel-gefahrguttransport-9-11-draegerheft_388_21-23.jpg
Pomiar niskich stężeń

Obecnie przedsiębiorstwa w całej Europie stoją przed wyzwaniem polegającym na obniżeniu limitów stosowania niebezpiecznych substancji rakotwórczych. Muszą rzetelnie mierzyć nawet najmniejsze stężenia substancji na potrzeby sprawowania wewnętrznego nadzoru i kontroli. Dowiedz się więcej z naszej broszury.

Pobierz broszurę

Monitorowanie potencjalnego narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy za pomocą Dräger X-pid® 9000/9500

Narażenie na działanie substancji rakotwórczych jest zagrożeniem długotrwałym. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do szczegółowego udokumentowania wykonanej pracy, liczby narażonych pracowników oraz wszelkich wykonawców, jak również wyników pomiarów. Należy prowadzić ewidencję wszystkich poziomów indywidualnego narażenia na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez cały okres pracy zawodowej pracownika. Nowe, innowacyjne technologie internetowe sprawiają, że zarządzanie danymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Znajdź odpowiednie produkty do pomiaru rakotwórczych substancji chemicznych

Detektor gazu Dräger X-am® 8000 wykrywa od 1 do 7 gazów jednocześnie, w tym gazy toksyczne i palne oraz tlen - w trybie z pompą lub dyfuzji. Do pomiarów benzenu detektor X-am® 8000 może być stosowany z rurką wstępną. Przyrząd do selektywnych pomiarów gazów PID Dräger X-pid® 9000/9500 jest idealny dla użytkowników, którzy często testują niebezpieczne substancje rakotwórcze, takie jak benzen, butadien i inne lotne związki organiczne (VOC) nawet w najniższych stężeniach.

Draeger X-am 8000

Dräger X-am® 8000

Draeger X-pid 9000-9500

Dräger X-pid® 9500

Mobile / portable gas detector X-am 3500 checked by industrial worker

Przenośne detektory gazów

Dobra ochrona przed substancjami rakotwórczymi

Jeżeli jest oczywiste, że narażenie na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy jest nieuniknione mimo zastosowania wszelkich środków ostrożności, należy stosować środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Odzież ochronna odporna na chemikalia zapobiega wchłanianiu par i cząsteczek przez skórę. Sprzęt ochrony dróg oddechowych i filtry chronią płuca przed toksynami.

Kombinezony do ochrony przeciwchemicznej

Wybierz odpowiedni kombinezon ochronny

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o kombinezonach ochrony przeciwchemicznej. Wybierz odpowiedni kombinezon chroniący przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych. (E-book w jęz angielskim).

Pobierz e-book

Wybrane produkty do ochrony przed substancjami rakotwórczymi

Powered air purifying respirators

Aparaty filtrujące z wymuszonym obiegiem

Respiratory Masks

Maski oddechowe

Protective suits

Kombinezony ochronne

Pomiar gazu za pomocą Dräger X-am® 8000

Więcej informacji dotyczących benzenu

Benzen jest jednym z najczęstszych czynników rakotwórczych w przemyśle przetwórczym. Dowiedz się więcej, jak obchodzić się z nim bezpiecznie.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20

Źródła:

1 Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of fatal work-related diseases. Am J Ind Med. 2007;50(1):28‐41.
http://www.icohweb.org/site/images/news/pdf/Report%20Global%20Estimates%20of%20Occupational%20Accidents%20and%20Work-

related%20Illnesses%202017%20rev1.pdf

2 Number of deaths by cause. (n.d.). Retrieved 6 May, 2020,
from https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause  

3 Furuya S, Chimed-Ochir O, Takahashi K, David A, Takala J. Global Asbestos Disaster. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5):1000. Published 2018 May 16. doi:10.3390/ijerph15051000 

4 National Institute for Public Health and the Environment. (n.d.). Work-related cancer in the European Union. Retrieved from https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0010.pdf