Cyjanowodór (bezwodny)HCN

Nr CAS:
74-90-8
Nr UN:
1051
Nr WE:
200-821-6
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
663 (RID)
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1
 • NDSP (mg/m3) 5
 • H: 224
  Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 300 + 310 + 330
  Połknięcie grozi śmiercią.
  Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -13 °C
 • Temperatura wrzenia:
  26 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,69 g/cm3
 • Jonizacja:
  13.60 ± 0.01 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  535 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  817 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  5.4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  46.6 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • cyanide
 • Formic anammonide
 • Formonitrile
 • Hydrocyanic acid
 • Methanenitrile
 • Prussic acid
 • toxic twins

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Cyjanowodór (bezwodny) HCN

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat