3-Chloro-1-propeneC3H5Cl

Nr CAS:
107-05-1
Nr UN:
1100
Nr WE:
203-457-6
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
336
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS06
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 2
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 341
  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
 • H: 351
  Podejrzewa się, że powoduje raka.
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).
 • H: 400
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -136 °C
 • Temperatura wrzenia:
  45 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,94 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.05 ± 0.01 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -32 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  390 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  398 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  3.26 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  11.2 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C,M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-Chloro-2-propene
 • 3-chloroprop-1-ene
 • 3-Chloropropene
 • 3-Chloropropylene
 • Allyl chloride
 • Allylchloride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 3-Chloro-1-propene C3H5Cl

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat