Dimetyloamina (bezwodna)C2H7N

Nr CAS:
124-40-3
Nr UN:
1032
Nr WE:
204-697-4
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 3
 • NDSCh (mg/m3) 9
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 318
  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H: 332
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 412
  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -92.2 °C
 • Temperatura wrzenia:
  7 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,002013 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  8.24 ± 0.08 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -55 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  400 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1703 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2.8 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  14.4 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • di-methylamine
 • Dimethylamin Dimethylamine (8CI) Dimethylamine 40% acqueous solution Dimethylamine 40% aqueous solution Dimethylamine 60% acqueous solution Dimethylamine 60% aqueous solution Dimethylamine anhydrous DMA Methanamine, N-methyl- (9CI) N,N-Dimethylamine
 • Dimethylamine
 • Dimethylamine (anhydrous)
 • N-Methylmethanamin
 • N-Methylmethanamine

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Dimetyloamina (bezwodna) C2H7N

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat