FormaldehydCH2O

Nr CAS:
50-00-0
Nr UN:
2209
Nr WE:
200-001-8
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
80
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,37
 • NDSCh (mg/m3) 0,74
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 317
  Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 341
  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
 • H: 350
  Może powodować raka.
 • H: 370
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać szczególny skutek, jeśli jest znany) (podać drogę
  narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -117 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -19 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,8153 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.88 ± 0.01 eV
 • Temperatura zapłonu:
  50 °C - 85 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  430 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  4378...4420 (gas); 2 (37% solution) hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  7 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  73 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, Ss, M
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Carbonyl hydride
 • Formalin
 • Formol
 • HCHO
 • Methanal
 • Methyl aldehyde
 • Methylene glycol
 • Methylene oxide
 • Oxomethane
 • Oxymethylene

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Formaldehyd CH2O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat