Hydrazyna (bezwodna)N2H4

Nr CAS:
302-01-2
Nr UN:
2029
Nr WE:
206-114-9
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
886 (RID)
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,013
 • NDSCh (mg/m3) 0,039
 • H: 226
  Łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed or in contact with skin
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 317
  Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 350
  Może powodować raka.
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  1 °C
 • Temperatura wrzenia:
  113 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,01 g/cm3
 • Jonizacja:
  8.1 ± 0.15 eV
 • Temperatura zapłonu:
  40 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  270 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  21 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  4.7 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  100 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, Ss
Ważna informacja:
Substance of very high concern (SVHC) and included in the candidate list for authorisation.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Amerzine
 • Diamid
 • Diamine
 • diazan hydrazine anhydride (for waterfree hydrazine) hydrazine base hydrazine hydrate (for N2H4 x H2O) hydrazine, anhydrous
 • H2N-NH2
 • Hydrazine
 • Hydrazine base
 • Levoxine
 • N2H4

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Hydrazyna (bezwodna) N2H4

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat