NonanC9H20

Nr CAS:
111-84-2
Nr UN:
1920
Nr WE:
203-913-4
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
30
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 304
  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -54 °C
 • Temperatura wrzenia:
  151 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,72 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.71 ± 0.10 eV
 • Temperatura zapłonu:
  31 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  205 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  4,8 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  0.7 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  5.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • n-Nonane
 • Nonyl hydride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Nonan C9H20

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat