PentanC5H12

Nr CAS:
109-66-0
Nr UN:
1265
Nr WE:
203-692-4
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 3000
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 304
  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • H: 411
  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -130 °C
 • Temperatura wrzenia:
  36 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,63 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.28 ± 0.10 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -48 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  260 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  562 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.1 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  8.7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • H3C-(CH2)3-CH3
 • Pentane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Pentan C5H12

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat