BenzenC6H6

Nr CAS:
71-43-2
Nr UN:
1114
Nr WE:
200-753-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1,6
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 304
  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 340
  Może powodować wady genetyczne (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że
  inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia).
 • H: 350
  Może powodować raka.
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).
 • H: 412
  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  6 °C
 • Temperatura wrzenia:
  80 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,88 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.24378 ± 0.00007 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -11 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  555 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  100 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.2 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  8.6 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M
Ważna informacja:
Some uses of this substance are restricted under Annex XVII of REACH.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Benzol
 • BTX
 • Phenyl hydride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Benzen C6H6

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat