ToluenC7H8

Nr CAS:
108-88-3
Nr UN:
1294
Nr WE:
203-625-9
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 100
 • NDSCh (mg/m3) 200
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 304
  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • H: 361 d
  Suspected of damaging the unborn child
 • H: 373
  Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy)
  poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że
  inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).
 • H: 412
  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -95 °C
 • Temperatura wrzenia:
  111 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,87 g/cm3
 • Jonizacja:
  8.828 ± 0.001 eV
 • Temperatura zapłonu:
  6 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  535 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  29,1 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  7.8 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  R
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP). Some uses of this substance are restricted under Annex XVII of REACH.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Anisen
 • Aromatics
 • BTX
 • Methyl benzene
 • Monomethyl benzene
 • Phenyl methane
 • Retinnaphtha

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Toluen C7H8

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat