Ester winylowy kwasu octowegoC4H6O2

Nr CAS:
108-05-4
Nr UN:
1301
Nr WE:
203-545-4
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
339
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 10
 • NDSCh (mg/m3) 30
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 332
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 351
  Podejrzewa się, że powoduje raka.
 • H: 412
  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -100 °C
 • Temperatura wrzenia:
  72 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,93 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.2 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -8 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  385 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  120 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2.6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  13.4 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-Acetoxyethylen
 • 1-Acetoxyethylene
 • AC 400
 • Acetic acid ethenyl ester
 • Ethenyl acetate
 • Ethenyl ethanoate
 • VAC
 • VAM
 • Vinyl acetate
 • Vinyl acetate monomer
 • Vinyl Acetate Monomer (VAM)
 • Vinyl acetate rectificate
 • Vinyl ethanoate

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Ester winylowy kwasu octowego C4H6O2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat