Naša Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih - Handshake

Naša Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih

U našim Načelima poslovanja i ponašanja zaposlenih (Kodeks ponašanja) opisujemo svoje vrednosti i odgovornosti

  • kao članova društva,
  • poslovnih partnera, a
  • takođe i na radnom mestu.

Definisali smo ove vrednosti u našim priručnicima za radnike i menadžere u obliku kodeksa ponašanja.
Svi u kompaniji Dräger – od radnika preko menadžera do člana Izvršnog odbora – moraju da se upoznaju s našim Načelima poslovanja i ponašanja zaposlenih, kao i da ih koriste u određivanju svojih postupaka da bi donosili odgovarajuće odluke.

Naša Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih - Stefan Dräger

„Kompanija Dräger već više od 130 godina predstavlja tehnologiju za život. Zaštita, održavanje i spasavanje života predstavljaju ključne elemente naše osnove. Korisnici naših proizvoda bore se, iz dana u dan, da spasu živote mnogih. Ovo saznanje nije samo izvor motivacije za naš rad, već je i standard koji sebi postavljamo. Jasno smo definisali Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih. Naši proizvodi mogu ispuniti ono što je obećano samo ako se mi i naši poslovni partneri pridržavamo ovih načela. Važno je da se prema svojim klijentima, kolegama, dobavljačima i prodajnim partnerima odnosimo uz najviši stepen profesionalizma i pouzdanosti – i to iz dana u dan. Svako od nas odgovoran je za zaštitu i poboljšanje slike o kompaniji Dräger širom sveta. Od naših radnika i poslovnih partnera očekujemo da postupaju s apsolutnim integritetom i da poštuju ljude i zakone svih zemalja u kojima poslujemo. Nijedan kodeks ponašanja nikada neće moći da reši baš svaki problem, niti da pruži odgovor na svako pitanje. Kodeks ponašanja treba da nas podstakne da postavljamo pitanja, ističemo probleme i zasnivamo ponašanje na našim ključnim vrednostima. Ako nešto ne odgovara našim vrednostima, odgovornost je svakog od nas da postavljamo pitanja i pomažemo u pronalaženju rešenja. Naša je odgovornost da poboljšamo živote drugih. Dela govore više od reči. Načela poslovanja i ponašanja predstavljaju osnovu naših svakodnevnih postupaka i deo su našeg sistema vrednosti, kako za mene, tako i za moje kolege u Izvršnom odboru. Drago mi je što ste zainteresovani da saznate više o našim Načelima poslovanja i ponašanja zaposlenih.“

Stefan Dräger

Social commitment at Dräger

Naša odgovornost kao članova društva

Kao porodično vođena kompanija, znamo koliko je važno preuzeti odgovornost za budućnost, kao i za sadašnji trenutak. Možemo se održati samo u zdravom i produktivnom okruženju.

Važno je da doprinesemo ovom okruženju pravednim postupanjem sa ljudima i osiguranjem poštovanja ljudskih prava u celom lancu snabdevanja. Zaštita životne sredine oduvek je bila ključni element našeg poslovanja. Usklađenost sa pravilima i propisima, kao i pažljivo rukovanje resursima oduvek su predstavljali prioritet. Svojim bezbednim i pouzdanim proizvodima, kao i društvenom posvećenošću, doprinosimo zdravom i bezbednom globalnom društvu.

Prema svima se ophodimo s poštovanjem – ljudska prava

Poštovanje ljudskih prava predstavlja ključni deo naše korporativne društvene odgovornosti. Nemamo nimalo tolerancije prema radu dece ili prinudnom radu, kao ni prema bilo kom obliku savremenog ropstva ili rada olakšanog trgovinom ljudima. To se jednako odnosi na našu kompaniju, kao i na naše partnere i lance snabdevanja. Ne tolerišemo preteće ponašanje, niti bilo koji oblik nasilja prema zaposlenima na radnom mestu. Očekujemo da se svi naši zaposleni prema svojim kolegama i poslovnim partnerima ophode pristojno, pravedno i s poštovanjem.

Nemamo nimalo tolerancije prema netoleranciji – raznolikost i jednake mogućnosti

Raznolikost vidimo kao priliku i neprocenjivu prednost. Raznolika radna snaga nam pomaže u postizanju boljih rezultata. Pomaže nam da stvari gledamo iz različitih perspektiva i da integrišemo te nove perspektive u svoje postupke. Zbog toga težimo postizanju raznolikosti i jednakih mogućnosti u svim aspektima našeg poslovanja. Smatramo svojom dužnošću da se borimo protiv diskriminacije i da je sprečimo. Nemamo nimalo tolerancije za diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, pola, veroispovesti, ideologije, starosti, invaliditeta ili seksualnog identiteta.

Čuvamo zdravu životnu sredinu – zaštita životne sredine

Naša tehnologija štiti ljude i životnu sredinu. Zaštita životne sredine stoga nije samo naša dužnost, već i prilika da steknemo konkurentsku prednost proizvodima pogodnim za životnu sredinu i očuvanjem resursa. Iz ovog razloga, trudimo se da naše svakodnevne aktivnosti, u svim područjima kompanije, štite životnu sredinu, a ne da je oštećuju. Posvećeni smo ciljevima Ujedinjenih nacija po pitanju klimatskog delovanja. Odgovorno rukujemo resursima i sistematski radimo na smanjenju oštećivanja životne sredine. Štaviše, Dräger proizvodi i usluge pomažu našim klijentima širom sveta da ispune svoju odgovornost u pogledu zaštite ljudi i životne sredine.

Nema kompromisa kada su u pitanju naši proizvodi – kvalitet

Ljudi poveravaju Dräger proizvodima ono što im je najvrednije: svoje živote. Zbog toga moraju biti u mogućnosti da u svakom trenutku imaju poverenja u naše proizvode i njihov kvalitet. Poštovanje svih zakonskih i regulatornih zahteva se podrazumeva. Ispunjavamo najviše standarde kvaliteta tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Naši zaposleni vode računa da je zadovoljstvo klijenata uvek u fokusu, od razvoja preko proizvodnje i snabdevanja, pa sve do prodaje i usluga. Posebno obraćamo pažnju na to da naši proizvodi budu jednostavni za upotrebu i da čine rad naših klijenata bezbednijim i efikasnijim. Klijenti mogu da računaju na bezbednost i pouzdanost naših proizvoda čak i godinama nakon intenzivne upotrebe u ekstremnim uslovima.

Tu smo za druge – društvena posvećenost

Naša misija je unapređenje života svakoga dana – iznad i izvan dometa naše tehnologije. Zbog toga učestvujemo u pretežno socijalnim projektima i obrazovnim inicijativama, dajući doprinos kroz materijalne i finansijske donacije. Naročito naši medicinski i bezbednosni proizvodi pružaju nam priliku da pomognemo ljudima u nevolji, smanjimo patnju i olakšamo posao spasilaca. Štaviše, naši zaposleni takođe podržavaju naša nastojanja vlastitom društvenom posvećenošću. Donacije se daju tek nakon transparentnog postupka odobrenja i izvršavaju se nezavisno od odluka o nabavci i poslova prodaje kompanije Dräger. Ovo osigurava da izbegnemo bilo kakvu sumnju u pogledu korupcije ili sukoba interesa.

Komuniciramo otvoreno i iskreno – odgovorna komunikacija

Cenimo i zahvalni smo na poverenju koje nam ukazuju naši zaposleni i poslovni partneri, kao i šira javnost. Zbog toga uvek komuniciramo iskreno i otvoreno. Izjave uvek moraju biti istinite, tačne i objektivno dokazive, kao i uvek usklađene sa pravnim i etičkim standardima. Po pravilu, komunikacijski materijali moraju uvek da uzmu u obzir kulturne aspekte i kontekst ciljnog tržišta. Osim toga, ne kršimo prava drugih ljudi ili konkurencije, a naročito osiguravamo da ne kršimo neku robnu marku ili autorsko pravo.

Tražimo politički dijalog – političko zastupanje interesa

Uvereni smo u značaj aktivnog dijaloga sa kreatorima politike i predstavnicima iz oblasti privrede, nauke i istraživanja, kao i iz civilnog društva. Zastupamo svoje interese i dajemo doprinos svojom stručnošću u pažljivo izabranim radnim grupama, ministarskim odborima, diplomatskim predstavništvima, vladinim i finansijskim institucijama, udruženjima i nevladinim organizacijama, dok istovremeno osiguravamo transparentnost i neutralnost u svakom trenutku. Učestvujemo u dijalogu umesto da finansiramo političke organizacije ili predizborne kampanje.

Business partners at Dräger

Naša odgovornost kao poslovnog partnera

Našim poslovnim partnerima odabir kompanije Dräger znači izbor kompanije u koju se mogu uzdati. Tehnologija za život više je od proste filozofije. Ona simboliše veću odgovornost koju preuzimamo – iz dana u dan. To poverenje, ne samo u naše proizvode, već i u naše poslovno ponašanje, ne može se uzeti zdravo za gotovo. Moramo nastaviti da ga zaslužujemo i održavamo – postupajući s integritetom, pravednošću, transparentnošću i održivošću.
Naša delovanja se ne zasnivaju samo na važećim zakonima i propisima, već su usklađena i sa našim internim zahtevima, koji odražavaju naše postavljene standarde i korporativne vrednosti.
Pogledajmo sledeća načela koja su rezultat naše odgovornosti kao poslovnog partnera:

Prednosti ne stičemo nepravedno – rešavanje pitanja nagrađivanja kao što su pokloni, pozivnice i druge pogodnosti

Pokloni, primereno gostoprimstvo i pozivi na relevantne događaje uobičajeni su tokom poslovanja i ne moraju neminovno predstavljati korupciju. Međutim, naši priručnici sadrže jasno definisana pravila koja sprečavaju čak i pojavu bilo kakvog neprimerenog uticaja. Ovo je standard koji smo i sebi postavili. Uz aspekte poput prikladnosti, učestalosti i odabira trenutka, transparentnost je apsolutno od ključnog značaja. Ova pravila osiguravaju da ne sramotimo ljude sa kojima poslujemo, niti da njih ili sebe dovodimo u neprijatnu situaciju. Moramo posebno obratiti pažnju na javne službenike, koji su odgovorni za održavanje vrednog integriteta javnog sektora i podležu još strožim zahtevima. Istovremeno, ne odazivamo se na pozive za plaćanje za povlašćeni tretman i ne dopuštamo da nas ucenjuju.

Odvajamo privatne od profesionalnih interesa – rešavamo sukobe interesa

Naši interesi uvek su uz nas. Ne možemo izbeći svaki sukob interesa, ali se prema njima možemo pravilno ophoditi.
Poštujemo privatne živote naših zaposlenih. Međutim, situacije u kojima privatni interesi odnose prevagu nad interesima kompanije mogu naneti štetu i kompaniji Dräger i našim zaposlenima. Zato očekujemo od svakog zaposlenog da proaktivno i transparentno pristupi potencijalnim sukobima interesa. Ovo je jedini način da se takve situacije reše u interesu kompanije Dräger.

Poslujemo časno – sprečavanje korupcije

Uopšte ne tolerišemo korupciju, kako u kompaniji Dräger, tako i kod trećih strana. Radimo transparentno i vodimo računa da se korupcija saseče u korenu čim se pojave prvi znaci.
Našom tehnologijom za život, štitimo ljude i društvo kao celinu. Korupcija koristi samo nekolicini odabranih koji misle samo na sebe.
Verujemo u našu sposobnost i kvalitet, kao i u konkurentnost naših proizvoda i usluga. Korupcija dovodi do nepravilnog donošenja odluka, zavisnosti i gubitka kontrole.
Razmišljamo održivo i kroz generacije. Korupcija nam nanosi štetu kratkoročno i dugoročno. Potkopava poverenje naših poslovnih partnera i narušava nam ugled.

Verujemo u načelo učinka – slobodna i poštena konkurencija

Verujemo u naše proizvode i usluge, kao i u našu sposobnost za inovacije, zbog čega poslujemo na osnovu talenta, truda i dostignuća u slobodnom i poštenom konkurentskom okruženju.
Takođe imamo koristi od prednosti koje nudi konkurencija, zbog čega smo oprezni u svim kontaktima s potencijalnim konkurentima – bilo neposredno ili preko trećih strana. Pažljivo i diskretno koristimo svoju snažnu tržišnu poziciju i pružamo našoj prodajnoj strukturi neophodan manevarski prostor.
Konkurencija podstiče inovacije i na kraju donosi korist onima kojima je potrebna inovativna tehnologija za život.

Pažljivo biramo svoje poslovne partnere – rad s našim poslovnim partnerima

Način na koji poslujemo sa svojim poslovnim partnerima odražava sve ono za šta se zalaže kompanija Dräger. Cenimo činjenicu da se naši partneri pridržavaju istih standarda kao i mi. Vodimo računa da održimo dobar ugled, a integritet naših poslovnih partnera jednako nam je važan. Stabilni i produktivni odnosi, bilo u prodaji ili u nabavci, ključni su za naš uspeh.
Naši poslovni odnosi zasnivaju se na objektivnim odlukama. Ono što nam je bitno jesu kriterijumi kao što su cena, kvalitet, pouzdanost, finansijska stabilnost, sposobnost za inovacije i održivost. Ovo uključuje poštovanje pravnih i etičkih poslovnih načela. Koristimo takmičenje i naše pregovaračke veštine kako bismo postigli najbolji mogući odnos cene/učinka za kompaniju Dräger.
Osim toga, osiguravamo da roba koju dostavljaju naši poslovni partneri zadovoljava sve važeće zahteve koji se odnose na materijale i njihovo poreklo.
Ne dozvoljavamo da na nas utiču finansijski ili lični interesi pojedinaca. Maksimalno pazimo pri odabiru poslovnih partnera, vodeći računa da ugovori budu jasno definisani i zaključeni u pisanom obliku. Ovaj pristup nam omogućava borbu protiv rizika da se savetnici ili berzanski posrednici koriste za prikrivanje korupcijskih plaćanja ili stvaranje utiska „džentlmenskih sporazuma“.

Ispunjavamo sve svoje obaveze pri prometovanju robom i plaćanju dažbina – carine, izvozne takse, porezi

Robu prodajemo ili izvozimo samo ako nam je to dopušteno prema zakonima o izvozu. Ovaj zahtev se osigurava pažljivim definisanjem internih postupaka. Pomno pratimo globalni razvoj i političke odgovore na njega. Fokus nam je na podršci našem poslovanju u korist naših klijenata.

Zadovoljavamo sve pravne zahteve kada je u pitanju međunarodna trgovina i svoje obaveze u vezi sa robom i porezima. Plaćamo sve neophodne uvozne dažbine i u potpunosti se pridržavamo zabrana i ograničenja po pitanju uvoza i izvoza. Ove obaveze se redovno revidiraju.
Kao međunarodna kompanija, pridržavamo se poreskih propisa svih zemalja u kojima poslujemo. To osigurava da možemo da doprinesemo finansiranju infrastrukture i državne potrošnje u tim zemljama.

Sprečavamo pranje novca – sprečavanje pranja novca

Vodimo računa da sprečimo primanje ili izvršenje uplata u svrhu pranja novca iz kriminalnih izvora. Identifikujemo sumnjive transakcije i procenjujemo njihovu zakonitost. Po potrebi zaustavljamo izvršavanje takvih plaćanja i prijavljujemo ih državnim organima.

Objavljujemo pouzdane podatke – računovodstveno i finansijsko izveštavanje

Sve poslovne transakcije evidentiramo ispravno, u potpunosti i u skladu sa relevantnim zakonima, zahtevima i standardima. Privremeni izveštaji pripremaju se u skladu sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim računovodstvenim načelima. Promptno objavljivanje tačnih finansijskih podataka jača poverenje koje kompaniji Dräger ukazuju investitori, poslovni partneri i finansijska tržišta.
Pravovremeno pružamo precizne informacije tržištima kapitala i široj javnosti. Ovo se odnosi na naše redovno izveštavanje, kao deo godišnjeg izveštaja, godišnjih finansijskih izveštaja i tromesečnih izveštaja, kao i na naša ad hoc obaveštenja.

S potencijalno insajderskim informacijama postupamo odgovorno – insajdersko trgovanje

Insajdersko trgovanje je protivzakonito, kao što je i otkrivanje insajderskih informacija. Potencijalno insajderske informacije, koje se odnose na kompaniju Dräger i njene finansijske instrumente, koristimo isključivo interno i za svrhu poslovanja kompanije Dräger i to samo kada je to neophodno. Ove informacije ne prosleđujemo ni interno ni eksterno, a to se odnosi i na članove porodice.  Ne samo to, mi takođe ne dajemo nikakve preporuke na osnovu mogućih insajderskih informacija.
Objavljujemo insajderske informacije odmah i ispravno u obliku ad hoc obaveštenja. Ovo stvara jednake uslove za sve, pomažući u osiguravanju ispravnih cena na tržištu kapitala, sprečavanju zloupotrebe tržišta i jačanju poverenja investitora i ugovornih partnera u kompaniju Dräger.
Možemo otvoreno razgovarati o tim informacijama nakon što su objavljene.

Responsibility in the workplace

Naša odgovornost na radnom mestu

Svi snosimo veliku odgovornost na radnom mestu. Nismo odgovorni samo za svoje zdravlje i bezbednost, već i za svoje kolege. Podaci koji se odnose na zaposlene i klijente, stručnost kompanije Dräger i naše IT sisteme takođe zahtevaju naročitu zaštitu. Sledeći odeljci opisuju kako možemo osigurati dobru zaštitu kompanije Dräger i njenih zaposlenih.

Štitimo živote – bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost svih naših zaposlenih nam je na prvom mestu. Verujemo da je moguće sprečiti svaku nezgodu na radu. Ovde u kompaniji Dräger, zalažemo se za strukturiranje naših radnih mesta na takav način da pružaju bezbedne i zdrave radne uslove. Ali to nije dovoljno: jedini način na koji svi možemo doprineti bezbednom okruženju jeste da ostanemo pažljivi i ponašamo se uzorno. Nastojimo da uspostavimo svest o tom načinu razmišljanja kod svakog našeg zaposlenog i radimo na poboljšanjima zajedno sa njima. Posvećeni smo zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih iznad i izvan mera propisanih zakonom, tako što nudimo preventivne mere za podsticanje zdravog načina života.

Štitimo podatke i informacije – zaštita podataka i bezbednost informacija

Kompanija Dräger se zalaže za integritet i pouzdanost svojih proizvoda i zaposlenih. Svi smo odgovorni za osiguravanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka i bezbednosti informacija. Poverljivost, integritet i dostupnost u prvom su redu naših aktivnosti i ključ su našeg poslovnog uspeha.
Sve lične podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonima. Primenjujemo odgovarajuću zaštitu podataka i informacija u skladu sa njihovom kritičnošću. Čuvamo poverljive službene i regulatorne podatke i sprovodimo posebne mere da ih zaštitimo od sabotaže u smislu svih aktivnosti relevantnih za nacionalnu bezbednost.

Brinemo o našim IT sistemima i podacima – sajber bezbednost

Život bez informativne tehnologije (IT) u kompaniji Dräger je nezamisliv. Pametno koristimo IT za smanjenje rizika, što može uključivati prekid obrade podataka štetnim programima (virusi), gubitak podataka kao rezultat programskih grešaka ili zloupotrebu podataka od strane trećih strana.
Znamo da moramo zaštititi svoje podatke i IT sisteme od neovlašćenog pristupa, gubitka podataka i manipulacije. Ne samo to, takođe znamo da nešifrovani prenosi podataka i klikovi na nepoznate veze nikako ne mogu osigurati bezbednost naših IT resursa.
Kao zaposleni u kompaniji Dräger, upoznati smo sa važećim okvirima IT bezbednosti i pridržavamo se ovih pravila i propisa.

Štitimo svoje resurse — zaštita imovine kompanije

Imovina kompanije, kao na primer alati, mašine, vozila i intelektualna svojina, pripada kompaniji Dräger. Ova imovina nam je poverena u svrhu svakodnevnog rada. Prema njoj se ophodimo kao prema dragocenim resursima koje koristimo pažljivo i umereno pri izvršavanju zadataka i dužnosti za kompaniju Dräger. Želeli bismo maksimalno da iskoristimo ovu imovinu i da eliminišemo gubitak, rasipanje ili nepotrebno trošenje i habanje. Proveravamo da li treba da zaštitimo ideje ili rezultate svoga rada kao intelektualnu svojinu i čuvamo poverljivost u potrebnoj meri. Važno je da zaštitimo imovinu kompanije od neovlašćenog korišćenja i korišćenja u privatne svrhe.

Pomažemo u razjašnjenju – saradnja u istragama

Ako kompanija Dräger ikad bude predmet neke službene istrage, ispunjavamo odgovornost i trudimo se da uspostavimo dijalog saradnje. Svako od nas mora dati svoj doprinos.
U internim istragama ili revizijama, ključno je da identifikujemo potencijalne slabe tačke, kako bismo mogli da poboljšamo napredovanje.
Cilj nam je da učimo na vlastitim greškama i svedemo štetu po pitanju ugleda i finansija na apsolutni minimum. Kao rezultat toga, svako od nas mora u potpunosti sarađivati sa kolegama koji sprovode interne istrage ili revizije.

Radimo zajedno na ravnopravnoj osnovi – saodlučivanje

Sledeći ključni aspekt korporativne kulture kompanije Dräger je saradnja u dobroj veri sa predstavnicima zaposlenih. Postavljamo temelje efikasne saradnje održavanjem otvorenog i trajnog dijaloga, zasnovanog na uzajamnom poštovanju i priznavanju različitih stanovišta. Ovaj pristup je jedini način pronalaženja rešenja za izazovne situacije, što je u interesu kompanije, istovremeno uzimajući u obzir potrebe naših zaposlenih.

Pomoć i kontakt

Pomoć i kontakt

Raditi pravu stvar nekad je lakše reći nego uraditi. Ako se ikada nađemo u situaciji da nismo sasvim sigurni šta treba dalje da radimo, obratimo se nekome za savet ili pomoć. U takvim situacijama nikada nismo sami. U kompaniji Dräger postoje mnogi načini koji nam pomažu da na kraju donesemo pravu odluku.
Naši menadžeri su uvek prvi kojima se obraćamo u slučaju da imamo nekih pitanja ili nismo sigurni u vezi sa nečim. Osim toga, možemo stupiti u kontakt i sa internim odeljenjima, kao što su ljudski resursi, predstavnici zaposlenih ili relevantna stručna odeljenja.
Pored toga, svako može u potpunoj tajnosti da se obrati Kancelariji za korporativnu usklađenost, lokalnom službeniku za usklađenost ili centralnoj telefonskoj službi za usklađenost na adresu compliance@draeger.com.

Recite glasno! Stalo nam je! Ne tolerišemo osvetu

Postavljanje pitanja i jasno i otvoreno komuniciranje o slabim tačkama ili potencijalnim problemima pomaže kompaniji Dräger i nama samima. Zbog toga je od vitalnog značaja da svi predano slede našu kulturu „Recite glasno“. Naš sistem prijave problema takođe obuhvata Kanal integriteta kompanije Dräger, koji možemo koristiti kada direktan kontakt deluje neprikladno. Otvoren je 24 sata dnevno, a može se koristiti i anonimno.
Naša politika je da nimalo ne tolerišemo osvetu prema zaposlenima koji, postupajući u dobroj veri, prijave potencijalnu povredu dužnosti, pruže informacije ili pomognu u internim istragama. Štitimo one koji prijave probleme isto kao što štitimo interese onih koji su pogođeni dojavom.

Saznajte više

Dräger Code of Conduct

Naša Načela poslovanja i ponašanja dostupna su za preuzimanje

Kodeks ponašanja

Povezane stranice

Compliance

Usklađenost

Sustainability

Održivost

Kontakt Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.