Dräger Atlan® A350/A350 XL

Nova platforma prilagođena je velikom broju različitih uslova u prostorijama vaše bolnice. Klipni ventilator visoke preciznosti podržava mere zaštitne ventilacije pluća i sveobuhvatan skup parametara koji pomažu pri donošenju odluka. Atlan A350/XL se može umrežiti da bi dvosmerno i bezbedno komunicirao sa drugim umreženim uređajima. Na taj način možete doći do podataka i informacija koje vam omogućavaju efikasniji rad i smanjuju greške pri radu sa pacijentima u anesteziji.

Ventilacija sa zaštitom pluća

Tehnologija klipnog ventilatora sa elektronskim upravljanjem na uređaju za anesteziju Atlan A350/XL pomaže u merama zaštitne ventilacije pluća koje mogu biti korisne za perioperativnu funkciju pluća i mogu poboljšati ishode lečenja.

 • Sinhronizovano kretanje klipa sa izdisajem pacijenta smanjuje respiratorni otpor i može smanjiti rad disanja
 • Postavljen PEEP se održava čak i u slučaju malog curenja i tokom spontanog disanja kako bi se smanjio rizik od razvoja atelektaze
 • Visoka osetljivost može otkriti čak i slabe napore pacijenta za spontanim disanjem
 • Razdvajanje svežeg gasa obezbeđuje da promene u protoku svežeg gasa nemaju uticaj na primenjenu respiratornu zapreminu, ventilacione pritiske i tačnost isporučenog disajnog volumena čak i sa veoma malim disajnim volumenom, npr. do 5 ml
 • Karakteristike i funkcionalnosti optimizuju primenu sa minimalnim i malim protokom, što može doprineti poboljšanju vlažnosti anestetičkih gasova, mukocilijarnom klirensu, održavanju telesne temperature i smanjenom gubitku tečnosti. To uključuje:
  – integrisano aktivno zagrevanje sistema za disanje kako bi se udisajni gas zagrejao i smanjila kondenzacija
  – optimizovanu arhitekturu sistema za disanje kako bi se omogućile brze promene u koncentraciji svežeg gasa i agensa
  – recirkulaciju uzorkovanog gasa kako bi se eliminisao njegov gubitak
 • Opcija manevra za regrutaciju pluća* obuhvata metode regrutovanja u jednom i više koraka, Udah/Izdah Funkcija zadržavanja i funkcija podsetnika za podršku raspoređivanju manevara za regrutaciju pluća
 • Opcija AutoFlow obezbeđuje isporuku podešenog disajnog volumena sa najnižim potrebnim pritiskom kako bi se izbegao visok pritisak i nenamerni visoki disajni volumeni
 • Visoko precizan APL ventil sa skoro linearnim povećanjem i smanjenjem obrasca pritiska
* za ovo je potreban softver 2.0 ili noviji

Podrška za odluke

Da bismo pomogli vama i vašem osoblju u donošenju informisanih odluka, naš uređaj za anesteziju Atlan A350/XL može biti opremljen sa više opcija i kombinacija sa drugim Dräger proizvodima.

 • Opcija naprednog praćenja gasa*:
  – Indikator i trend za efikasnost podešavanja svežeg gasa i potrošnje anestetika (Econometer i Low Flow Wizard (bez trenda)) podržava intuitivnu i praktičnu primenu anestezije sa minimalnim i malim protokom
  – Pristup potrošnji gasa i kiseonika i podacima o unosu anestetika za analizu praksi sa malim i minimalnim protokom
  – Parametar MV x CO2 za praćenje kvalitativnog prikaza eliminacije CO2
 • Opcija naprednog nadzora ventilacije:
  – Prikaz usklađenosti pluća pacijenta sa trendom, P-V i V-Flow petljama za procenu kvaliteta ventilacije i s tim povezano prilagođeno podešavanje ventilacije
 • Kompilacija relevantnih ventilacionih i hemodinamskih podataka o pacijentu u jednom prikazu za procenu terapijskih efekata manevra regrutacije pluća**
 • Smernice za optimizovanu i pacijentu orijentisanu isporuku anestetika u kombinaciji sa Dräger's SmartPilot® View***
* samo sa integrisanim modulom za merenje gasa pacijenta
** samo sa Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) za praćenje pacijenta
*** softver zahteva računar medicinske kategorije

Sprečavanje i kontrola infekcija

Prekidanje lanca infekcije i poštovanje higijenskih protokola vaše bolnice je od ključnog značaja kada je u pitanju bolničko lečenje. Iz tog razloga, uređaj za anesteziju Atlan smo dizajnirali imajući na umu propise o prevenciji infekcija kako bismo podržali higijenske mere u operacionoj sali.

 • Sistem za disanje koji se sastoji od nekoliko delova omogućava brzu demontažu bez upotrebe alata, a u skladu sa propisima o prevenciji infekcija
 • Glatke i zaobljene površine olakšavaju čišćenje/brisanje dezinfekcionim sredstvom
 • Kablovske cevi i kanalice smanjuju broj potencijalnih izvora kontaminacije
 • Kompatibilnost sa originalnim Dräger potrošnim materijalom za jednokratnu upotrebu podržava higijenske standarde
 • Generisana poruka* podseća osoblje na zamenu potrošnog materijala zasnovanog na RFID tehnologiji (Infinity ID disajno kolo, Infinity ID WaterLock 2 sakupljač za vodu, Infinity ID senzori protoka, Infinity ID CLIC apsorber) kada se prekorači njihov maksimalni period upotrebe
 • U skladu sa ISO 17664
* sa opcionalnom Infinity ID podrškom za dodatnu opremu

Efikasnost radnih procesa

Arhitektura dizajna Atlan A350/XL uređaja za anesteziju omogućava vam fleksibilnost i usklađivanja po meri korisnika, kao i ergonomsko radno mesto prilagođeno korisniku za skoro svaku veličinu operacione sale.

 • Skalabilnost između podešavanja radne stanice zadovoljava različite potrebe korisnika i ispunjava prostorne uslove različitih operacionih sala:
  – Kompaktni ili veliki modeli kolica, modeli za plafon ili zid podržavaju dobar pristup pacijentima, ergonomsko radno okruženje i kratko vreme prilagođavanja radnom mestu
  – Dolazi sa integrisanim modulom za merenje gasa ili bez njega kako bi se ponudila fleksibilnost i izbegli suvišni troškovi za klinike koje poseduju monitore za gas
 • Standardizovani Dräger korisnički interfejsi, principi rada, nomenklatura i pribor za druge Dräger uređaje za anesteziju i ventilatore smanjuju vreme obuke, optimizuju upravljanje opremom i smanjuju rizik od grešaka
 • Grafički ilustrovana kontrolna lista pre testiranja omogućava laku i intuitivnu pripremu uređaja za samotestiranje
 • Potpuno automatizovano samotestiranje sistema* (nije potrebna interakcija sa korisnikom) poboljšava operativnu efikasnost i štedi vreme osoblja za druge zadatke
 • Funkcija automatskog uključivanja** omogućava automatsko testiranje sistema i uključivanje testiranog uređaja u definisano vreme da bi se smanjilo vreme pokretanja uređaja
 • Izvoz i uvoz konfiguracije uređaja preko USB-a za manje napora i više vremena**
 • Velike radne površine, fioka koja se zaključava i dodatne police (opciono) za optimalne radne uslove i skladištenje potrošnog materijala
 • Osvetljenje radnog prostora poboljšava čitljivost u slučajevima minimalno invazivne hirurgije (MIS)
 • Kanalice za upravljanje kablovima smanjuju nered, kvarove na mreži i olakšavaju čišćenje
 • Poboljšana upravljivost kroz kombinaciju sa plafonskim dovodnim jedinicama pojednostavljuje pozicioniranje uređaja u operacionoj sali
 • Merenja potrošnje anestetika i gasa pomažu da se analiziraju potencijalne uštede u potrošnji agensa i gasa
 • Generiše poruku*** kada se prekorači maksimalni period korišćenja dodatne opreme zasnovane na RFID tehnologiji (Infinity ID disajno kolo, Infinity ID WaterLock 2 sakupljač za vodu, Infinity ID senzori protoka, Infinity ID CLIC apsorber) kako bi podsetio osoblje na potrebnu zamenu potrošnog materijala
 • Generiše poruku*** kada je Infinity ID konektor vreće za disanje zasnovan na RFID tehnologiji ili kolo za disanje pogrešno povezano i ako Infinity ID CLIC apsorber nije čvrsto povezan da bi se izbegle potencijalne ljudske greške
 • Fleksibilnost dizajna omogućava različite pozicije ugradnje hardverskih komponenti, npr. monitori pacijenata, IV pumpe, IT hardver i police, itd., da bi se ponudila prilagođena rešenja za radne stanice
* varijanta sa integrisanim nadzorom O2 zahteva nedeljnu kalibraciju O2 ćelije. Pre upotrebe korisnik najpre proverava kontrolnu listu, a zatim prelazi na proces samotestiranja.
** za ovo je potreban softver 2.0 ili noviji
*** sa opcionalnom Infinity ID podrškom za dodatnu opremu

Informaciona bezbednost

Aparat za anesteziju Atlan A350/XL dizajniran je tako da obezbedi sigurnost prilikom potencijalnih sajber napada.

Primenili smo mere uzimajući u obzir najbolje bezbednosne prakse Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju.

 • Identifikacija: Za upravljanje rizikom imovine obezbeđeni su namenski dokumenti sa informacijama relevantnim za bezbednost (npr. softverski list materijala, MDS2 obrazac, sveobuhvatna bela knjiga o sajber bezbednosti).
 • Zaštita:
  – Bezbedno pokretanje obezbeđuje integritet softvera koji radi na uređaju
  – Potvrda identiteta i autorizacija zasnovani na ulogama sprečavaju neovlašćeni pristup kritičnim podešavanjima i podacima
  – Stabilan operativni sistem izostavljanjem svih nepotrebnih softverskih komponenti i onemogućavanjem svih neiskorišćenih portova minimizira prostor za napade
 • Otkrivanje: Bezbednosno relevantni događaji se detektuju, prijavljuju se u datoteku evidencije bezbednosti koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa i IT administrator se obaveštava preko SNMP zamki
 • Rešenje: Monitor pažljivo posmatra opterećenje sistema i reaguje u slučaju sumnje na zlonamerne događaje, tj. onemogućava mrežni interfejs ako je opterećenje neuobičajeno veliko.
 • Oporavak: Sistem se može ponovo pokrenuti u poslednjem dobro zabeleženom stanju ako se detektuje bezbednosni događaj. Dräger servis može brzo da obnovi hardver i softver, klinička konfiguracija se može preneti sa drugih uređaja preko USB diska
Atlan je razvijen da obezbedi bezbedan rad, i to obuhvata:
 • Analizu pretnji kako bi se identifikovala opasnost tokom faze razvoja
 • Automatsku analizu koda uz razvoj softvera
 • Nezavisno testiranje upada treće strane za otkrivanje preostalih ranjivosti
 • Izvršavanje samo potpisanog (pouzdanog) koda na uređaju
 • Objavljivanje promena ako je otkrivena relevantna ranjivost
 • Kontinuirano praćenje ranjivosti tokom životnog ciklusa proizvoda

Interoperabilnost*

Zajedno sa Dräger Infinity Acute Care System** i Dräger Connectivity Converter CC300, Atlan A350/XL uređaj za anesteziju sadrži radnu stanicu sa funkcijama koje će vam pomoći da poboljšate efikasnost i smanjite greške tokom anestezije. Naša radna stanica za anesteziju takođe može da se poveže sa umreženim bolničkim sistemima i funkcioniše kao izvor podataka:

 • Sinhronizacija vremena i datuma: Identično podešavanje datuma i vremena na svim povezanim uređajima kako bi se omogućila dosledna i tačna dokumentacija
 • Izvoz podataka i EMR integracija: Prikupljanje visokokvalitetnih i standardizovanih podataka sa Atlan radnih stanica je direktno integrisano u sistem elektronske medicinske dokumentacije što smanjuje vreme provedeno na administrativnim poslovima
 • Sinhronizacija režima srčanog bajpasa: Aktivacija režima srčanog bajpasa (CBM) na Atlan aparatu za anesteziju prilagođava alarme sa svih povezanih monitora istovremeno što omogućava praćenje pacijenta bez nepotrebnih alarma tokom ekstrakorporalne oksigenacije pacijenta od strane mašine za srce-pluća
 • Sinhronizacija dnevnog/noćnog režima: Prilagođava boje i osvetljenost svih ekrana Atlan radne stanice prema kliničkom scenariju da bi se smanjio broj ručnih i ponavljajućih intervencija od strane osoblja
 • Sinhronizacija regrutacije pluća*** pruža kontekstualne informacije na Dräger IACS kokpitu za praćenje pacijenata i pomaže u proceni efekata nakon što se primeni manevar regrutacije pluća
 • Prijem-Otpust-Transfer prenosa podataka (ADT): Jednim pritiskom na dugme u Atlan radnu stanicu uvoze se dostupni podaci o pacijentu (kategorija pacijenta, starost, težina i visina) iz elektronskog medicinskog kartona (EMR)
 • Mobile Patient Watch: Prikazuje numeričke parametre ventilacije i talasne oblike analize gasa prikupljene sa povezanih Atlan radnih stanica u skoro realnom vremenu na mobilnom telefonu ili računaru sa omogućenom veb konekcijom kako bi se omogućilo daljinsko kliničko praćenje
* zasnovano na principima ISO/IEEE 11073-Service-oriented Device Connectivity (SDC)
** sa VG 7.1.1
*** ovo zahteva softver 2.0 ili noviji i opciju regrutacije pluća u jednom ili više koraka

Analitika podataka i digitalne usluge*

Umreženi Atlan uređaji za anesteziju zajedno sa Dräger Connect, inovativnom digitalnom poslovnom platformom sa omogućenim klaudom za digitalna rešenja i usluge, mogu da prikupljaju i obrađuju podatke u vredne informacije radi optimizacije procesa rada i upravljanja troškovima:

Gas Consumption Analytics: Sveobuhvatan prikaz ukupne potrošnje korišćenih medicinskih i anestetičkih gasova sa vaših povezanih Atlan radnih stanica po operacionim salama i u svakom operacionom bloku.

 • Prikazuje potrošnju i povezane troškove po anestetiku koji se koristi u jednom odeljenju
 • Označava prosečan protok svežeg gasa, kao i potrošnju anestetičkog gasa i odnos unosa po pacijentu
 • Prikazuje prosečne troškove po minutu i funkciju intervencije kao indikatore ekonomskog učinka
 • Prikazuje primenjene stope protoka kako bi podržao primenu praksi niskog i minimalnog protoka
 • Prikazuje izračunati CO2 ekvivalent na osnovu utrošenih anestetičkih gasova da bi se procenio uticaj na životnu sredinu
Asistent za operacione sale: Proverava status povezanih Atlan radnih stanica u cilju efikasnog upravljanja operativnim salama. Nadogradite rešenje opcijom Self-Test Tracker da biste vašem osoblju pojednostavili procese rada pri svakodnevnim testiranjima sistema za anesteziju, zaštitili pacijente i postigli dug životni vek uređaja za anesteziju.

Self-Test Tracker opcija:

 • Omogućava daljinsku proveru rezultata testova na svim Atlan radnim stanicama u više odeljenja radi optimizacije i pojednostavljenja procesa rada medicinskog osoblja ili biomedicinskih inženjera
 • Pruža centralizovani pregled rezultata samotestiranja uređaja da bi obavestio osoblje kada je aparat spreman i zajedno sa opcijom automatskog uključivanja – koja omogućava automatsko testiranje sistema i uključivanje testiranog aparata u zadato vreme – može da smanji vreme pokretanja, a tokovi rada se optimizuju tokom dnevnog samotestiranja aparata za anesteziju
 • Deluje kao sistem pomoći i odmah pruža osoblju neophodne korake za rešavanje problema

Device Utilisation Analytics: Objedinite sve relevantne informacije o korišćenju svih umreženih Atlan radnih stanica:
 • Steknite uvid u korišćenje vašeg umreženog Atlan uređaja da biste proverili njegove performanse i poboljšali efikasnost
 • Pogledajte status mreže u realnom vremenu i radno stanje svakog uređaja
 • Uštedite troškove na osnovu analize korišćenja i optimizacije svih uređaja sa uvidom u osnovne podatke
 • Olakšava odluku o kupovini na osnovu sveobuhvatne baze podataka
 • Poboljšava transparentnost statusa softvera i ažuriranja kako bi se izbegli zastoji u radu
 • Omogućava uvid u sve umrežene Atlan radne stanice čime se obezbeđuju maksimalne radne performanse i izbegavaju zastoji u radu
Povezano održavanje: Podržava vreme neprekidnog rada vaših anestezioloških radnih stanica – održava ih ažuriranim, bezbednim i sigurnim.
 • Tiket za pomoć: Ukoliko dođe do tehničkog problema dobićete brzu pomoć stručnjaka jednostavnim pritiskom na dugme. Manje usluga na licu mesta, manje poziva za popravku, poboljšana stopa prvih popravki, duže vreme rada uređaja
 • Daljinska distribucija softvera: Efikasno i bezbedno upravljanje ažuriranjima softvera uz minimalne smetnje kliničkih tokova rada
 • Upravljanje sertifikatima: Medicinski uređaji i servisni alati ostaju bezbedni zahvaljujući automatskom obnavljanju
* Oba su opciona i podležu primenjivim/licencnim uslovima korišćenja. Zahtevaju kompatibilne medicinske uređaje i dodatnu IT infrastrukturu.

Sigurnosni mehanizmi

Naši Atlan A350/XL uređaji nude vam širok spektar funkcionalnosti koji pomažu da proces anestezije bude bezbedan kako za pacijente tako i za vaše osoblje.

 • Rezervni ručni režim (u slučaju kvara ventilatora, ekrana osetljivog na dodir ili mešača gasa) podržava ručnu ventilaciju uz održavanje praćenja gasa i ventilacije, kao i isporuke O2 i anestetika da bi se nastavila anestezija u bilo kom trenutku
 • Generiše poruku* kada je Infinity ID konektor vreće za disanje zasnovan na RFID tehnologiji ili kolo za disanje pogrešno povezano i ako Infinity ID CLIC apsorber nije čvrsto povezan da bi se izbegle potencijalne ljudske greške
 • Intuitivno pokretanje u hitnim slučajevima kako ne bi došlo do dužih zastoja
 • Test O2 stvarnog gasa** tokom samotestiranja proverava da li je kiseonik isporučeni gas
 • Automatsko xMAC praćenje** za alarmiranje u slučaju nenamernog pada koncentracije isparljivih anestetika kako bi se izbeglo buđenje pacijenta iz anestezije
 • U slučaju nestanka centralnog snabdevanja gasom i odsustva rezervnih boca za gas, mehanička ventilacija pacijenta se može nastaviti sa ambijentalnim vazduhom
 • Automatsko i vremenski kontrolisano*** samotestiranje, uključuje sve relevantne komponente i obezbeđuje siguran rad uređaja kako bi se poboljšala bezbednost pacijenata i osoblja
* sa opcionalnom Infinity ID podrškom za dodatnu opremu
** samo sa integrisanim modulom za merenje gasa pacijenta
*** ovo zahteva softver 2.0 ili noviji i opciju automatskog uključivanja. Pre upotrebe korisnik najpre proverava kontrolnu listu, a zatim prelazi na proces samotestiranja.

Preuzimanja

Atlan A350/A350 XL Product Information, sr
Atlan A350/A350 XL Product Information, sr

Zamislite fleksibilnost koju biste imali da u svakoj operacionoj sali imate jednu anesteziološku platformu sa najvišim nivoom bezbednosti. Sveobuhvatni set kliničkih funkcija i dokazani kvalitet ventilacije čine Atlan idealnom anesteziološkom radnom stanicom za sve pacijente i hirurške procedure. Dizajn platforme pruža potpunu fleksibilnost za većinu prostornih uslova. Uređaj A350/A350 XL ima elektronski mešač gasa sa automatskom kontrolom sastava svežeg gasa

Preuzmi

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Preuzmi

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, sr
Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, sr

Preuzmi

IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510656 sr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions SW2.0 kit - 9512647 sr
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055953 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9511474 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512169 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056619 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056465 sr
IFU SP Integrated system 9055922 sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222