Våra principer för verksamhet och uppförande - Handskakning

Våra principer för verksamhet och uppförande

I våra principer för verksamhet och uppförande (code of conduct) beskriver vi våra värderingar och ansvarsområden 

  • som samhällsaktörer,
  • som affärspartners, och
  • på arbetsplatsen

Vi har definierat dessa värden i våra handböcker för anställda och chefer i form av en uppförandekod.

Alla på Dräger – från medarbetare till chefer och till styrelseledamöter – måste känna till denna uppförandekod och använda den som en riktlinje för åtgärder och beslutsfattande.  

Våra principer för verksamhet och uppförande - Stefan Dräger

”I mer än 130 år har Dräger stått för ”Teknik för livet”. Att skydda, stödja och rädda liv är hjärtat en viktig del av vårt DNA. Våra kunder kämpar för att rädda andras liv eller skydda sina egna, dag efter dag. Inte bara är denna kunskap en motiveringskälla för vårt arbete, det är också den standard vi ställer för oss själva.

Vi har tydligt definierade principer för verksamhet och uppförande. Våra produkter kan bara uppfylla sina löften om vi och våra affärspartners följer dessa principer. Det är viktigt att vi behandlar våra kunder, kollegor, leverantörer och säljpartners med högsta grad av professionalism och tillförlitlighet – dygnet runt. Var och en av oss ansvarar för att skydda och förbättra Drägers image runt om i världen.

Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartners ska agera med absolut integritet och respektera människorna och lagarna i alla länder där vi är verksamma.

Ingen uppförandekod kommer någonsin att kunna täcka varje situation och svara på alla frågor. En uppförandekod bör uppmuntra oss att ställa frågor, ta upp problem och basera vårt beteende på våra underliggande värderingar. Om något inte passar in i våra värderingar, är det allas vårt ansvar att ställa frågor och hjälpa till att hitta en lösning.

Vi måste hålla oss ansvariga för att göra allas liv lite bättre. Handlingar säger mer än ord. Principerna för verksamhet och uppförande är grunden för vårt dagliga uppförande och en del av vårt värdesystem för mig och mina styrelsekollegor.

Jag är glad att du är intresserad av att ta reda på mer om våra principer för verksamhet och uppförande.”

Stefan Dräger

Socialt engagemang hos Dräger

Vårt ansvar som samhällsmedlem

Som familjeföretag vet vi hur viktigt det är att ta ansvar för framtiden, men också för dagen idag. Vi klarar oss bara i en hälsosam och produktiv miljö.

Det är viktigt att vi bidrar till en sådan miljö genom att behandla människor rättvist och se till att de mänskliga rättigheterna respekteras i hela leveranskedjan. Miljöskydd har alltid varit en central del av vår verksamhet. Det har alltid varit en självklarhet att följa regler och förordningar och hantera resurser på ett skonsamt sätt. Vi bidrar till en hälsosam och säker global gemenskap med säkra och pålitliga produkter, men också genom vårt sociala engagemang.

Vi behandlar alla med respekt - mänskliga rättigheter

Att respektera mänskliga rättigheter är en viktig del av vårt företags sociala ansvar. Vi visar nolltolerans mot barnarbete eller tvångsarbete, liksom alla former av modernt slaveri eller arbete som underlättas av människohandel. Detta gäller lika mycket för våra egna företag som för våra avtalspartners och leveranskedjor. Vi tolererar inte hotfullt beteende eller någon form av våld mot anställda på arbetsplatsen. Vi förväntar oss att alla våra anställda behandlar sina kollegor och affärspartner artigt, rättvist och med respekt.

Vi har nolltolerans mot intolerans – vi vill ha mångfald och lika möjligheter för alla

Vi ser mångfald som en möjlighet och en ovärderlig tillgång. En varierad arbetskraft hjälper oss att producera bättre resultat. Det hjälper oss att titta på saker från olika perspektiv och integrera dessa nya perspektiv i våra handlingar. Det är därför vi strävar efter att uppnå mångfald och lika möjligheter i alla aspekter av vår verksamhet. Vi anser att det är vår plikt att bekämpa och förhindra diskriminering. Vi visar nolltolerans mot diskriminering på grund av etnisk bakgrund, nationalitet, kön, religion, ideologi, ålder, funktionshinder eller sexuell identitet.

Vi upprätthåller en miljö som är värt att leva i - skydd av miljön

Vår teknologi för livet skyddar människor och miljö. Därför är miljöskydd inte bara vår plikt, utan också en möjlighet för oss att uppnå en konkurrensfördel genom miljövänliga produkter och bevarandet av resurser. Av denna anledning ser vi till att våra dagliga aktiviteter, inom alla delar av företaget, skyddar miljön snarare än att skada den. Vi är engagerade i FN:s åtgärd mot klimatmål. Vi hanterar resurser på ett ansvarsfullt sätt och arbetar systematiskt för att minska vårt koldioxidavtryck. Dessutom hjälper Drägers produkter och tjänster våra kunder över hela världen att leva upp till sitt ansvar för människor och miljö.

Vi kompromissar inte med kvaliteten på våra produkter

Människor anförtror våra produkter det mest värdefulla de har: sina liv.  Därför måste de alltid kunna lita på våra produkter och deras kvalitet. Vi strävar efter att följa alla lagar och förordningar hela tiden. Vi uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna under hela produktlivslängden. Våra medarbetare ser till att fokus ligger på kundnöjdhet i alla aktiviteter, från utveckling till produktion och leverans till försäljning och service. Vi är särskilt uppmärksamma på att våra produkter är lätta att använda och att de gör våra kunders arbete säkrare och effektivare. Kunderna kan räkna med att våra produkter är säkra och pålitliga även efter år av intensiv användning under extrema förhållanden. 

Vi finns där för andra - socialt engagemang

Vårt vision är att göra livet lite bättre varje dag - i förlängningen våra tekniska lösningar. Därför engagerar vi oss i sociala projekt och utbildningsinitiativ, inklusive materiella och ekonomiska donationer. Med våra medicinska produkter och säkerhetsprodukter hjälper vi människor i nöd, minskar lidandet och underlättar räddningsarbetarnas arbete. Våra medarbetare stödjer också våra insatser genom sitt eget sociala engagemang. Donationer görs först efter en transparent godkännandeprocess – helt oberoende av Drägers köpbeslut och försäljningsaktiviteter. Detta säkerställer att vi undviker misstankar om korruption eller intressekonflikter. 

Vi kommunicerar öppet och ärligt - ansvarsfull kommunikation

Det är viktigt att vi åtnjuter förtroendet hos våra anställda och affärspartners, såväl som hos allmänheten i stort. Det är därför vi alltid kommunicerar ärligt och öppet. Uttalanden måste alltid vara sanningsenliga, korrekta och objektivt påvisbara och alltid överensstämma med rättsliga och etiska normer. Som regel måste kommunikationsmaterial alltid ta hänsyn till målmarknadens kulturella aspekter och sammanhang. Dessutom bryter vi inte mot andra människors eller konkurrenters rättigheter och säkerställer särskilt att vi inte bryter mot några varumärken eller upphovsrättsliga rättigheter.

Vi söker politisk dialog - politisk intressebevakning

Vi är övertygade om vikten av en aktiv dialog med dem som utarbetar riktlinjer samt företrädare för det ekonomiska samhället, forskarsamhället, forskarsamhället och det civila samhället. Vi främjar våra intressen och bidrar med vår expertis i noggrant utvalda arbetsgrupper, ministerkommittéer, diplomatiska representationer, statliga och finansiella institutioner, sammanslutningar och icke-statliga organisationer. Hela tiden ser vi till att vara öppna och neutrala. Vi för dialog i stället för att finansiera politiska organisationer eller valkampanjer. 

Affärspartners på Dräger

Vårt ansvar som affärspartners

För våra affärspartners innebär valet av Dräger att de väljer ett företag de kan lita på. Teknik för livet är mer än bara en vägledande filosofi. Det är en symbol för det större ansvar vi tar på oss dag ut och dag in. Detta förtroende, inte bara till våra produkter utan även till vårt affärsmässiga uppförande, kan inte tas för givet. Vi måste fortsätta att tjäna det och behålla det - genom att agera med integritet, rättvisa, öppenhet och hållbarhet.

Våra handlingar är inte bara baserade på tillämpliga lagar och förordningar, de är också i linje med våra interna krav, vilket återspeglar de standarder vi ställer för oss själva och våra företagsvärderingar.

Låt oss titta på följande principer som är resultatet av vårt ansvar som affärspartner:

Vi accepterar inte orättvisa förmåner, gåvor, inbjudningar och andra fördelar

Gåvor, lämplig gästfrihet och inbjudningar till relevanta evenemang är normala under affärsverksamheten och ger inte nödvändigtvis upphov till korruption. Våra interna manualer innehåller tydligt definierade regler för att förhindra att ens onödigt inflytande uppträder. Det är den standard vi också sätter för oss själva. Öppenhet är absolut nödvändig, tillsammans med aspekter som lämplighet, frekvens och timing. Dessa regler säkerställer att vi inte generar människorna som vgör affärer med eller försätter dem eller oss själva i obehagliga situationer. Vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt offentliga tjänstemän, som är ansvariga för att upprätthålla den värdefulla integriteten i den offentliga sektorn och som omfattas av ännu strängare krav. Samtidigt reagerar vi med likgiltighet på krav på betalning för förmånsbehandling och låter oss inte bli utpressade.

Vi håller privata och professionella intressen åtskilda

Våra privata intressen finns alltid hos oss. Vi kan inte undvika alla intressekonflikter, men vi kan hantera dem ordentligt.

Vi respekterar våra anställdas integritet. Situationer där privata intressen väger tyngre än företagets intressen kan dock skada både Dräger och våra anställda. Därför förväntar vi oss att varje medarbetare intar en proaktiv och transparent hållning för att undvika intressekonflikter. Detta är det enda sättet att lösa sådana situationer till Drägers fördel.

Vi förlitar oss på prestationsprincipen – fri och rättvis konkurrens

Vi förlitar oss på våra produkter och tjänster samt vår innovationsförmåga. Därför bygger vår verksamhet på talang, ansträngning och prestation i en fri och rättvis konkurrensmiljö. Vi drar också nytta av konkurrens, varför vi är försiktiga med all kontakt med potentiella konkurrenter – oavsett om det är direkt eller via tredje part. Vi hanterar vår starka marknadsposition med försiktighet och diskretion, och vi ger vår försäljningsstruktur det nödvändiga manöverutrymmet.

Konkurrens främjar i slutändan innovation och gynnar i slutändan dem som behöver innovativ teknik för livet.

Vi litar på principen om prestationsfri och rättvis konkurrens

Vi litar på våra produkter och tjänster och vår förmåga till innovation, och därför bedriver vi vår verksamhet på grundval av talang, ansträngning och prestationer i en fri och rättvis konkurrensmiljö. Vi drar också nytta av de fördelar som konkurrensen ger, och därför är vi försiktiga i all kontakt med potentiella konkurrenter - vare sig det är direkt eller genom tredje part. Vi utnyttjar vår starka marknadsposition med försiktighet och diskretion och ger vår försäljningsstruktur det nödvändiga handlingsutrymmet.

Konkurrens främjar innovation och gynnar i slutändan dem som behöver innovativ teknik för livet.

Vi väljer noggrant våra affärspartners – vi arbetar tillsammans med våra affärspartners

Sättet vi gör affärer på med våra affärspartners är symboliskt för Dräger. Vi värdesätter att våra partners håller sig samma standarder som vi gör. Vi är noga med att upprätthålla vårt goda rykte och våra affärspartners integritet är lika viktig. Stabila och produktiva relationer, vare sig det gäller försäljning eller inköp, är avgörande för vår framgång.

Våra affärsrelationer baseras på objektiva beslut. Kriterier som pris, kvalitet, tillförlitlighet, finansiell stabilitet, innovationsförmåga och hållbarhet är viktiga för oss. Detta inkluderar att följa juridiska och etiska affärsprinciper. Vi utnyttjar konkurrensen och vår förhandlingsförmåga för att uppnå bästa möjliga förhållande mellan pris och prestanda för Dräger. Dessutom ser vi till att varor som tillhandahålls av våra affärspartners uppfyller alla tillämpliga krav på material och deras ursprung, såsom t.ex. konfliktmineraler.

Vi tillåter oss inte att påverkas av individers ekonomiska eller personliga intressen. Vi är ytterst noggranna när vi väljer våra affärspartners och ser till att avtalen är tydligt definierade och skriftliga. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att bekämpa risken för att rådgivare eller mäklare används för att dölja korruptionsbetalningar eller skapa intryck av ”gentlemen’s agreements”.

Vi uppfyller alla våra skyldigheter när det gäller handel med varor och betalning av tullar, exportkontroller, skatter

Vi säljer eller exporterar bara varor om vi får göra det enligt exportlagstiftningen. Detta krav skyddas genom noggrann definition av interna förfaranden. Vi följer den globala utvecklingen och de politiska reaktionerna på dem. Här fokuserar vi på att stödja vår verksamhet till förmån för våra kunder.

Vi uppfyller alla rättsliga krav när det gäller internationell handel och våra skyldigheter avseende varor och skatter. Vi betalar alla nödvändiga importtullar och följer helt och hållet förbud och restriktioner för import och export. Dessa skyldigheter ses över regelbundet.

Som ett internationellt företag följer vi skattereglerna i alla länder där vi är verksamma. Detta säkerställer att vi kan bidra till finansiering av infrastruktur och offentliga utgifter i dessa länder.

Vi förhindrar penningtvätt

Vi ser till att vi förhindrar att betalningar tas emot eller görs i syfte att tvätta pengar från kriminella källor. Vi identifierar misstänkta transaktioner och bedömer deras laglighet. Vid behov stoppar vi sådana betalningar och rapporterar dem till myndigheterna.

Vi publicerar tillförlitliga siffror - redovisning och finansiell rapportering

Vi registrerar alla affärstransaktioner korrekt, i sin helhet och i enlighet med relevanta lagar, krav och standarder. Delårsrapporter upprättas i enlighet med relevanta nationella och internationella redovisningsprinciper. Snabb publicering av korrekt finansiell information förstärker det förtroende som investerare, affärspartners och finansmarknader har för Dräger.

Vi förser kapitalmarknaderna och allmänheten med exakt information i god tid. Detta gäller vår regelbundna rapportering som en del av vår årsredovisning, våra finansiella rapporter och våra kvartalsrapporter samt våra ad hoc-meddelanden.

Vi hanterar potentiell insiderinformation på ett ansvarsfullt sätt - insiderhandelslagstiftning

Insiderhandel är i strid med lagen, liksom att avslöja insiderinformation. Vi använder potentiell insiderinformation om Dräger och dess finansiella instrument endast internt och för Drägers verksamhet på grundval av ett strikt behov att känna till den. Vi förmedlar inte denna information, varken internt eller externt - och det inkluderar även till familjemedlemmar. Vi gör heller inte några rekommendationer baserade på möjlig insiderinformation.

Vi publicerar insiderinformation omedelbart och korrekt i form av ad hoc-meddelanden. Detta skapar lika villkor för alla, och bidrar till en korrekt prissättning på kapitalmarknaden, förhindrar missbruk av marknaden och stärker investerarnas och avtalspartners förtroende för Dräger.

Vi kan tala öppet om denna information när den har publicerats.

Ansvar på arbetsplatsen

Vårt ansvar på arbetsplatsen

Vi har alla ett stort ansvar på arbetsplatsen. Vi ansvarar inte bara för vår egen hälsa och säkerhet utan också för våra kollegor. Uppgifter om anställda och kunder, Drägers expertis och våra IT-system kräver också särskilt skydd. Följande avsnitt beskriver hur vi kan säkerställa att Dräger och dess anställda skyddas väl.

Skydda livet – hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet för alla våra anställda är en fråga som ligger oss nära om hjärtat. Vi tror att alla arbetsolyckor kan förebyggas. Här på Dräger är vi engagerade i att strukturera våra arbetsplatser på ett sådant sätt att de erbjuder säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Detta är dock inte tillräckligt: det enda sättet vi alla kan bidra till en säker miljö är om vi är uppmärksamma och fungerar som förebilder. Vi strävar efter att skapa en medvetenhet om detta tänkesätt hos alla våra anställda och arbetar för att göra förbättringar i partnerskap med dem. Vi har åtagit oss att se till våra anställdas hälsa och säkerhet utöver de åtgärder som anges i lag, och erbjuder förebyggande åtgärder för att främja en hälsosam livsstil.

Vi skyddar data och information - dataskydd och informationssäkerhet

Dräger står för integritet och tillförlitlighet hos sina produkter och anställda. Vi är alla ansvariga för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd och informationssäkerhet. Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet står i främsta rummet i vår verksamhet och är nyckeln till vår framgång som ett företag.

Vi behandlar all personlig information i enlighet med gällande lagar. Vi tillämparett lämpligt skydd för data och information i enlighet med hur kritiska de är. Vi håller officiella uppgifter och myndighetsuppgifter konfidentiella och vidtar särskilda åtgärder för att skydda dem från sabotage i samband med verksamhet som är relevant för nationell säkerhet.

Vi tar hand om våra IT-system och datacybersäkerhet

Livet utan informationsteknik (IT) på Dräger är otänkbart. Vi använder IT med försiktighet för att minska risken, vilket kan innefatta störningar i databehandling genom skadliga program (virus), dataförlust som ett resultat av programmeringsfel eller missbruk av data från tredje part.

Vi vet att vi måste skydda våra data och IT-system från obehörig åtkomst, dataförlust och manipulation. Inte bara det, vi vet också att okrypterad dataöverföring och klicking på okända länkar inte är det bästa sättet att garantera säkerheten för våra IT-resurser.

Som Dräger-anställda känner vi till tillämpliga ramar för IT-säkerhet och följer dessa regler och förordningar.

Vi skyddar våra företagsresurser

Företagstillgångar som verktyg, maskiner, fordon och immateriell egendom tillhör Dräger. Dessa tillgångar har anförtrotts oss för vårt dagliga arbete. Vi behandlar dem som värdefulla resurser som vi använder försiktigt och sparsamt för att utföra våra uppgifter och uppdrag för Dräger. Vi vill maximera vår användning av dessa tillgångar och eliminera förlust, slöseri eller onödigt slitage. Vi kontrollerar om vi behöver skydda idéer eller resultat av vårt arbete som immateriell egendom och upprätthålla sekretess i nödvändig utsträckning. Det är viktigt att vi skyddar våra företags tillgångar från obehörig, inklusive privat användning.

Vi bidrar till tydlighet – utredningar är välkomna

Skulle Dräger någonsin bli föremål för officiella utredningar, står vi upp till vårt ansvar och strävar efter att upprätta ensamarbetsdialog. Var och en av oss kommer att göra vårt eget bidrag.

I interna utredningar eller revisioner är det viktigt att vi identifierar potentiella sårbarheter så att vi kan förbättra oss framåt.

Vi strävar efter att lära oss av våra misstag och hålla ryktesspridning och de ekonomiska skadorna nere på ett absolut minimum. Därför kommer vi alla att samarbeta fullt ut med kollegor som genomför interna utredningar eller revisioner.

Vi arbetar tillsammans på lika villkor – medbestämmande

En annan viktig aspekt av företagskulturen på Dräger är samarbete i god tro med arbetstagarrepresentanter. Vi lägger grunden för ett effektivt samarbete genom att upprätthålla en öppen och pågående dialog baserad på ömsesidig respekt och erkännande av alternativa ståndpunkter. Detta tillvägagångssätt är det enda sättet att hitta lösningar på utmanande situationer som tjänar företagets intressen och samtidigt tar hänsyn till våra anställdas behov.

Hjälp och kontakt

Help and kontakt

Ibland är det lättare sagt än gjort att göra rätt. Om vi någonsin befinner oss i en situation där vi inte är helt säkra på vad vi ska göra nästa gång ber vi någon om råd eller hjälp. Vi är aldrig ensamma i sådana situationer.  På Dräger finns det många sätt att hjälpa oss att komma till rätt beslut i slutändan.

Våra chefer är alltid den första kontaktpunkten om vi har några frågor eller är osäkra på något. Utöver det kan vi också ta kontakt med interna avdelningar som HR, arbetstagarrepresentanter eller relevant specialistavdelning.

Dessutom kan vem som helst kontakta Företags efterlevnadskontor, den lokala efterlevnadschefen eller den centrala hjälplinjen för efterlevnad compliance@draeger.com.

Säg från! Vi bryr oss! Vi säger ifrån och har nolltolerans för vedergällning

Att ställa frågor och kommunicera tydligt och öppet om sårbarheter eller potentiella problem hjälper Dräger och oss själva. Det är därför det är viktigt att alla engagerar sig i vår kultur med att säga ifrån. Vårt system för visselblåsare omfattar även Dräger Integrity Channel, som vi kan använda när direktkontakt verkar olämplig. Det är öppet 24/7 och kan också användas anonymt.

Vi har en nolltoleranspolicy gentemot diskriminering av anställda som, i god tro, rapporterar potentiellt fel, tillhandahåller information eller hjälper till vid interna utredningar. Vi skyddar våra visselblåsare precis som vi skyddar intressena hos dem som berörs av ett tips.

Läs mer

Relaterade sidor

Compliance

Efterlevnad

Sustainability

Hållbarhet

Kontakta Dräger

Kuvert

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Vi är där för dig 24/7.