Vår förståelse av hållbarhet

Hållbarhet och den kontinuerliga utvecklingen av Dräger är en viktig del av vårt företags DNA och företagshistoria. Vår vägledande filosofi ”Teknik för livet” innebär att ta ansvar. Våra produkter bidrar positivt till människor och miljö på många sätt. När vi utvecklar våra system och processer ser vi till att spara resurser och förhindra potentiella risker som följer av vår affärsverksamhet. På Dräger anser vi att hållbarhet är avgörande för vår ekonomiska framgång. Vi måste agera ansvarsfullt på alla våra internationella platser och i hela vår leveranskedja om vi vill överleva. Vi är övertygade om att efterlevnad av lagar och regler samt fri och rättvis konkurrens måste ligga till grund för all affärsverksamhet - och att vi måste bekämpa korruption och skydda mänskliga rättigheter.

Kontaktpunkter för hållbar handling

Målet med allt vårt arbete är företagets framgångsrika livslängd. Detta kan bara uppnås genom hållbara åtgärder och hållbar ekonomisk framgång med ständigt nöjda kunder, leverantörer, finansiella stödjare och grannar i de samhällen och länderna vi lever i. Det är på grundval av detta som vi har identifierat fyra fokuspunkter för hållbara åtgärder. Vi har satt upp både strategiska och specifika mål som vi tänker vidareutveckla under de kommande åren. Vi har inte bara lagt vikt vid förbättringar inom företaget utan också på vår förmåga att göra ett mätbart bidrag till nuvarande sociala utmaningar:

1. Vi förbättrar vården för människor runt om i världen.

Intensivvårdsområdet

Både antalet av och medelåldern hos intensivvårdspatienter kommer att fortsätta öka under de kommande decennierna, vilket innebär ytterligare utmaningar för intensivvården på sjukhusen. Vi har satt som mål att minska den fysiska och psykiska bördan för läkare och vårdpersonal inom intensivvården genom att automatisera rutinarbete och terapiprocesser samt ge stöd vid kliniska beslut. Vi uppnår detta med hjälp av lösningar baserade på nätverkande och intelligent interaktion mellan medicinsk teknik inom intensivvården.

Mål: År 2030 ska alla relevanta medicintekniska produkter i vår portfölj utrustas med nätverksgränssnittet för den nya standarden för driftskompabilitet ISO / IEEE 11073 SDC.

Samtidigt finns det cirka 15 000 anställda på Dräger vars hälsa och välbefinnande ligger oss nära om hjärtat. Vi har därför definierat ytterligare mål som ska följas upp med lämpliga åtgärder 2021. Huvudmålet är att stödja och upprätthålla våra anställdas hälsa och säkerställa hälsosamma arbetsförhållanden och organisationsformer.

Mål: Vi sänker sjukfrekvensen för våra anställda i Tyskland, med det permanenta målet att vara 1 procent under riktmärket för Nordmetalls arbetsgivarförening.

2. Vi strävar efter en framtid där alla garanteras arbetshälsa och säkerhet.

Framtid

Varje dag skyddar våra produkter och tjänster hundratusentals människor på jobbet. Tack vare Smart Safety - nätverkssamverkan mellan våra gasvarnings- och andningsskyddsapparater och den dataanalys som härrör från dem (som är en del av detta systemet?) - kommer vi att göra det möjligt för våra kunder att tidigare upptäcka osäkra situationer och hantera dem mer effektivt. Det är just anledningen till att vi redan arbetar nonstop med morgondagens nätverkslösningar.

Mål: Målet är att mer än 80 procent av vårt portfölj för gasvarning och andningsskydd ska erbjuda smart, databaserat mervärde till 2025.

Hälsa och säkerhet för alla våra anställda är en fråga som ligger oss nära om hjärtat. Vi tror att alla arbetsolyckor kan förebyggas. Vi utökar kontinuerligt vår säkerhetskultur för att uppnå vårt mål om Vision Zero - en värld utan arbetsolyckor.

Mål: Vi vill minska graden av förlusttid vid incidenter (LTIR3) vid Dräger-gruppen från 5,6 under 2019 till under 4,0 år 2025.

3. Vi skyddar inte bara miljön utan hjälper också våra kunder att skydda sin miljö.

Miljö

Med våra säkerhetstekniska produkter och tjänster hjälper vi till att förhindra utsläpp av föroreningar och skadliga händelser. Framöver vill vi också positionera oss som en kompetent partner när det gäller att skydda klimatet. För att möjliggöra detta kommer vi att utöka vår portfölj till att inkludera produkter och tjänster för att mäta exempelvis metanutsläpp som är mycket skadliga för klimatet. I framtiden ser vi också ytterligare affärsområden i en framtidig vätgasekonomi.

Det finns också betydande möjligheter att arbeta miljövänligt på sjukhusen. Vi vill stödja våra kunder i genomförandet av en Green Hospital®-strategi. För att säkerställa detta utvecklar vi produkter och digitala lösningar som till exempel minimerar utsläpp av klimatskadliga anestesigaser. Vi arbetar också med att bygga partnerskap så att vi kan driva detta strategiska mål framåt. Klimatskydd är högst upp i koncernens lista över interna strategiska mål inom miljöförvaltningen. Dräger tar på sig uppgiften att långsiktigt minska koldioxidutsläppen i linje med FN:s klimatskyddsmål med följande målsättning:

Mål: Minskning av koldioxidutsläpp med 29 procent till 2025 jämfört med basåret 2015. Detta mål ska uppnås utan köp av certifikat.

4. Vi väljer noggrant våra leverantörer och arbetar tillsammans med dem för att genomföra vår vision i hela leveranskedjan

Lieferanten

Vi arbetar med över 2 500 leverantörer och väljer dem noggrant för att ge ett värdefullt bidrag till en hållbar verksamhet. När vi gör det lägger vi stor vikt vid höga kvalitetsstandarder när det gäller Teknik för livet. I framtiden kommer valet av nya leverantörer och tilldelningen av nya order att ske under större granskning av de olika hållbarhetskriterierna.

Mål: Från och med 2022 kommer vi att granska alla nya leverantörer med hjälp av en hållbarhetsbedömning innan de godkänns.

Vår leveranskedja spelar en viktig roll i vår produkttillverkningsprocess. Vi ser bl.a. till att våra leverantörer också tar hänsyn till hållbarhetskriterierna.

Mål: Vårt mål för 2021 är att öka vår täckningsgrad för direktinköp av material med uppförandekoden hos leverantörer från 75 procent till 80 procent.

Drägers hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner hållbarhetsrapport

Kontakta Dräger

Kuvert

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Vi är där för dig 24/7.