Tjänsteorienterad enhetsanslutning - SDC – tjänsteorienterad enhetsanslutning

Tjänsteorienterad enhetsanslutning

Kontakta oss

Anslutningsbarhet för medicinteknisk utrustning baserat på IEEE 11073 SDC

En internationell standard: IEEE 11073 SDC

SDC är en webbtjänstbaserad arkitektur som möjliggör interoperabilitet för patientnära medicintekniska enheter och datautbyte mellan dessa enheter och HL7-kompatibla kliniska och sjukhusövergripande informationssystem. SDC gör det möjligt för sjukhusets medicintekniska utrustning att dela data och information i båda riktningarna, säkert och dynamiskt.

SDC planerades och utvecklades av OR.NET, en icke-vinstdrivande organisation som samlar industrispecialister, klinisk personal och forskare. Dräger är en av dess medlemmar och har med stolthet bidragit till arbetet som resulterade i SDC-standarden, publicerad av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

En säker och dynamisk nätverksanslutning med SDC ger ett kliniskt mervärde

Arkitekturen hos standardfamiljen IEEE 11073 SDC är optimerad för de avancerade kraven i miljöer med höga vårdbehov, t.ex. kirurgi, intensivvård och neonatalvård. Den möjliggör integration av relevanta enheter, applikationer och sjukhusets IT-system. Den webbtjänstbaserade arkitekturen tillhandahåller ett tillförlitligt, flerriktat datautbyte som kan innefatta fjärrkontroll av medicinteknisk utrustning.

Nätverkskraven för SDC är mycket små. Kommunikationsprotokollen för SDC kan implementeras i sjukhusets befintliga IT-infrastruktur med obetydliga investeringar och arbetsinsatser. Systemen är mycket skalbara och stöder SDC-kompatibla enheter från en rad olika tillverkare.

Scen från operationssal

Tillverkaroberoende datautbyte vid vårdplatsen – SDC

Med SDC kan integrerade enheter från olika tillverkare kommunicera med varandra, vilket potentiellt kan förbättra hur och när vården levereras för att ge bättre kliniska resultat. Drägers patientmonitorer, anestesimaskiner och IVA-ventilatorer kommer inom kort att kunna utbyta information med annan patientnära utrustning för att möjliggöra optimala behandlingsbeslut.

Före SDC kunde patientnära enheter med nätverkskapacitet vanligen enbart anslutas till sina egna proprietära nätverk. Monitorerna för vitaltecken från en tillverkare kunde fungera som åtkomstpunkter för tillverkarens egen terapiutrustning. SDC-kompatibla enheter som är anslutna direkt till ett större nätverk har dataöverföringsfördelar jämfört med enheter som enbart använder proprietära nätverk.

Standardiserad kommunikation

Nätverksanslutna SDC-kompatibla enheter och system kan kommunicera dubbelriktat; skicka och ta emot data presenterade med en standardiserad kommunikationsnomenklatur.

Säker anslutning

Ömsesidig autentisering säkerställer att endast godkända enheter och system kan interagera. Data som överförs krypteras för att skydda sjukhusets tillgångar och patientinformation mot eventuellt missbruk eller stöld.

Dynamisk nätverksanslutning

De anslutna enheterna bildar ett dynamiskt skalbart system baserat på grundläggande riskhantering och godkännandekoncept.

Tjänsteorienterad enhetsanslutning: En milstolpe för förbättring av akutvården

Att dela mer data mellan patientnära utrustning och sjukhussystemen är en teknisk bedrift. Att utnyttja dessa delade data är ett genombrott för vårdleveransen.

För aggregerade data

för aggregerade data

Att öka tillgängligheten av klinisk information och inskrivningsdata vid vårdplatsen kan bidra till att förbättra kliniska resultat och arbetsflöden. Vårdpersonal kan visualisera mer information än någonsin från sin plats och ha tillgång till aggregerade data från anslutna och interoperabla källor när de fattar kritiska behandlingsbeslut. De kan också dra nytta av mer fullständig kontroll över de patientnära enheterna, vilket effektiviserar de kliniska arbetsflödena med möjlighet att överbrygga avstånden mellan datakällor och patienter. Genom att ta detta ett steg längre kan SDC och interoperabilitet automatisera kliniska procedurer.

För insiktsbaserat beslutsfattande

för insiktsbaserat beslutsfattande

SDC kan bidra till insiktsbaserat beslutsfattande. Att ha medicinsk information tillgänglig när och var det har störst inverkan på patientvården gör det möjligt att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Att använda dataanalys för en retrospektiv granskning av den medicinska informationen kan bidra till att identifiera bästa kliniska praxis för behandlingar och åtgärder. Medicinsk information kan också bidra till att möjliggöra processautomation mellan enheter, eftersom informationen kan utbytas effektivt i realtid.

För skydd mot datastöld

för skydd mot datastöld

Genom att möjliggöra att flera patientnära enheter delar ett nätverk kan SDC bidra till att skydda sjukhusets tillgångar och patientinformationen mot missbruk och stöld.

Tre huvudfunktioner i SDC bidrar till data- och systemsäkerhet:

  • Integritet och konfidentialitet för information är resultatet av TLS-protokollbaserad ömsesidig autentisering av både klient och server.
  • Säker datatransport uppnås genom en heltäckande kryptering baserad på en infrastruktur med publika nycklar, X.509 (ISO/IEC 9594-8), för att skapa digitala certifikat.
  • Anslutning till identifierade enheter i nätverket hanteras baserat på vitlistor för auktorisering.
För att spara integrationskostnader

för att spara integrationskostnader

Tack vare minskade arbetsinsatser för enhets- och systemintegration, medför SDC både kliniska och administrativa fördelar. Integrering av enheter till ett enhetligt nätverksgränssnitt kan minska behovet av dyra, komplicerade och anpassade integrationsprojekt. Att undvika anpassade integrationer kan innebära bättre och tydligare riskhantering. Att använda SDC-kompatibla enheter och system kan också bidra till att minska den administrativa komplexiteten, genom att man kan dra ner på kostnadstunga mellanvarulösningar, egna drivrutiner och behovet av tidskrävande och arbetskrävande uppdateringar.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00