Cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen - Cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Kontakta oss

Cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Yrkesrelaterad cancer handlar inte om ödet. Det är oundvikligt. Att skydda sina anställda mot cancerframkallande ämnen är alla arbetsmiljöchefers och arbetsgivares skyldighet.

Enbart inom EU avlider 80 000 personer per år av yrkesrelaterad cancer1, i hela världen är antalet dödsfall 666 0002 per år. Eftersom cancer i allmänhet har en lång latensperiod ligger orsakerna till dödsfallen långt tillbaka i tiden. Att säkerhetsföreskrifter och gränsvärden för arbetsplatser, under de senaste årtiondena, har skärpts för yrken där cancerframkallande ämnen hanteras är hoppfullt. Men det är inte skäl nog att tro att faran är över. Om det finns riskfaktorer för cancer måste de anställda skyddas så effektivt som möjligt mot dessa. Det är en växande utmaning för företag runt om i världen. Exakta mätmetoder, intelligenta mätningsstrategier och lämpliga skyddslösningar hjälper till att möta utmaningen på ett kostnadseffektivt sätt. Här följer några värdefulla tips.

Yrkesrelaterad cancer är vanligare än man tidigare trott

Yrkesrelaterad cancer är vanligare än man tidigare trott

Epidemiologiska studier tyder på att cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen orsakar mellan 5,3 och 8,4 procent av alla cancerformer över hela världen3. I EU diagnostiseras över 120 000 personer med cancer varje år, orsakad av tidigare exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

carcinogens in the workplace

Lär dig mer om cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Hur klassificeras cancerframkallande ämnen? Hur verkar olika kemiska cancerframkallande ämnen i kroppen? Denna broschyr introducera dig för en mängd olika cancerframkallande ämnen, informerar om några av de vanligaste ämnena på arbetsplatsen i den kemiska industrin och ger en översikt över olika mätmetoder och lämplig skyddsutrustning.

Ladda ner

Olika scenarier för exponering på arbetsplatsen

Opening flaps and valves and connecting hoses

Öppning av kopplingar och ventiler samt hanteringen av anslutningsslangar är det farligaste steget i lastning och dekantering eftersom farliga cancerframkallande ämnen kan frigöras.

Display in hazardous areas

När personal måste kontrollera gasmätarnas skärmar i farliga områden, kan de utsättas för giftiga eller cancerframkallande ämnen över de yrkesmässiga exponeringsgränserna.

Clearance measurement of carcinogenic toxic gases

Plötsliga ökning av cancerframkallande giftiga gaser i slutna utrymmen är en stor risk för arbetarna.

Storage room with a fixed gas detection system

Oavsiktligt läckage av cancerframkallande ämnen kan inte uteslutas i lagerlokaler.

Working with hazardous carcinogenic substance in research lab

Att arbeta med cancerframkallande ämnen i forskningslaboratorier kan leda till kortvarig överexponering.

Risken för exponering för cancerframkallande ämnen

Cancerframkallande ämnen kan tränga in i kroppen via andningsvägarna eller genom direkt hudkontakt och spridas till olika organ genom blodomloppet. När de cancerframkallande ämnen tränger in i kroppen kan de skada eller förändra cellernas DNA, hur cellerna fungerar eller replikerar - allt detta kan leda till cancer. Medan alla stöter på möjliga cancerframkallande ämnen i sitt dagliga liv (exempelvis UV-strålning och bilavgaser), utgör yrkesmässig exponering för kemiska cancerframkallande ämnen en mycket högre risk för att utveckla cancer.

carcinogenic substances - the clock is ticking

Klockan tickar

Varje sekund av minskad exponering för cancerframkallade ämnen på arbetsplatsen kan betyda mycket för livet. Men många arbetsrelaterade cancersjukdomar uppträder efter långt efter exponeringen, och kan därför diagnostiseras först senare.

Typiska cancerframkallande ämnen inom kemisk och petrokemisk industri

Bensen, etylenoxid, 1,3-butadien, akrylnitril m.fl.: Trots all teknisk utveckling är användningen av vissa typer av cancerframkallande ämnen outbytbara vid tillverkningen av vissa produkter. Läs mer nedan för att lära dig mer om effektiva mätstrategier och skydd mot cancerframkallande ämnen.

Fakta om 1,3-butadien

Fakta om 1,3-butadien

Koncentrerade ansamlingar av 1,3-butadien kan inte upptäckas med blotta ögat eftersom det är färglöst. Eftersom 1,3-butadien är tyngre än luft ansamlas det vid golvet. Om det inandas i stora mängder har det en narkotisk effekt. I närvaro av luft bildas explosiva föreningar.

Fakta om Akrylnitril

Fakta om Akrylnitril

Akrylnitril är ett cancerframkallande ämne med akut giftiga effekter eftersom det kan bilda dödlig cyanid. I kontakt med ämnen som brom, klor eller starka baser finns också en explosionsrisk. Vid rumstemperatur är akrylnitril en ljusgul, flyktig vätska med stickande lukt.

Fakta om Bensen

Fakta om Bensen

Bensen är ett farligt cancerframkallande ämne med mycket strikta arbetsplatsgränsvärden. Anställda måste få högsta möjliga skydd mot all typ av exponering. Dessutom bildar bensenångor och luft en tung och explosiv förening. Det är inte lätt att påvisa aromatiska kolväten, i synnerhet inte i låga koncentrationer och i förening med andra ämnen. Med rätt mätstrategi och teknik kan de dock detekteras i praktiken.

Fakta om Epiklorhydrin

Fakta om Epiklorhydrin

Epiklorhydrin är en cancerframkallande, brandfarlig vätska som är vattenlöslig och flyktig. Epiklorhydrinångorna ansamlas vid golvet eftersom de är tyngre än luft. Det farliga ämnet är giftigt och tros vara cancerframkallande.

Fakta om Vinylklorid

Fakta om Vinylklorid

Vinylkloridmonomer (VCM), även känd som kloreten, monokloretylen eller kloretylen, är ett farligt cancerframkallande ämne med strikta gränsvärden för arbetsplatser. Anställda måste få högsta möjliga skydd mot all typ av exponering.

Fakta om Etylenoxid

Fakta om Etylenoxid

Trots dess karakteristiska lukt kan etylenoxid endast uppfattas av den mänskliga näsan i mycket höga koncentrationer och då kan den vara dödlig. Eftersom etylenoxid kan antändas även vid låga temperaturer måste värmestrålningen i omgivningen hållas låg. Arbetsplatsexponering för etylenoxid måste förhindras för att skydda de anställdas hälsa. Detta kräver sträng arbetsplatsövervakning.

Common carcinogens and VOCs

Vanliga cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Läs om cancerframkallande kemikalier, så som bensen, formaldehyd och etylenoxid. Ladda ner broschyr för att få den viktigaste informationen och farorna med de åtta viktigaste cancerframkallande ämnen.

Ladda ner

Att sänka exponeringsgränsvärdena: En utmaning för företagen

För att kunna illustrera nya gränsvärden med hjälp av kontrollmätningar behövs inte bara en ny mätstrategi. Många gånger krävs även större investeringar i den tekniska utrustningen. Tidigare mätmetoder och apparater är inte alltid lämpliga på grund av deras begränsade mätintervall, till exempel då ett exponeringsgränsvärde har sänkts till en tiondel. Utöver den tid som behövs för att hitta en produkt som kan hantera den nya mätuppgiften innebär denna process förstås även kostnader. Strängare sanktioner kan också genomdrivas av arbetarskyddsorganisationer för framtida gränsvärdesöverträdelser. Sammanfattning: Sänkta gränsvärden får alltid ekonomiska konsekvenser för arbetsgivarna.

Varje sänkning av exponeringsgränsvärden för arbetsplatser ger upphov till nya beslut och åtgärder på företagen, till exempel att:

  • Se över riskbedömningar, arbetsinstruktioner och tillstånd
  • Byta till mindre hälsofarliga ämnen
  • Omorganisera arbetsplatsen
  • Följa förebyggande program för yrkeshygien
  • Omdisponera arbetspassens längd och planering
  • Justera arbetsplatsens kontrollmekanismer och rutiner
Risk acceptance concept

Riskminimering för cancerframkallande ämnen

För vissa cancerframkallande ämnen finns det vanligtvis inte något definierat maximalt gränsvärde som helt utesluter hälsoskadliga effekter om det inte överskrids. Men eftersom aktiviteter som innefattar cancerframkallande ämnen oftast inte kan undvikas (särskilt inte inom kemisk industri), gäller särskilda skyddsåtgärder i hela EU. Tyskland är pionjärer när det gäller att införa detta särskilt stränga direktiv om cancerframkallande och mutagena ämnen (2004/37/EG). Säkerhetskonceptet för arbetsplatser med bensen har härletts från det så kallade ”konceptet för riskacceptans”, som är en trafikljusmodell. Modellen skiljer mellan hög (röd), medelhög (gul) och låg risk (grön). 

Roadmap on carcinogens

EU-initiativ mot arbetsrelaterade cancer

Att skydda arbetare från kontakt med cancerframkallade ämnen på arbetsplatsen är mycket viktigt. Lösningen: substitution där det är möjligt, bästa möjliga och det mest omfattande personliga skydd som finns. EU-initiativet "Roadmap on carcinogens" syftar till att göra industrin uppmärksam på frågan och att samla och dela effektiva lösningar.

Roadmap on carcinogens

Mätstrategier för cancerframkallande ämnen

Arbetare måste skyddas så effektivt som möjligt mot cancerframkallande ämnen. Detta kan göras kostnadseffektivt genom att använda en smart mätstrategi och korrekta mätmetoder. Utmaningen ligger i att ta fram en mätmetod som kan användas på fältet. 

Benzene measurement strategies
Mätstrategier för bensen

Exakt mätning av bensen är avgörande för arbetarnas säkerhet - hitta de bästa strategierna för att övervaka eventuell exponering av detta vanliga cancerframkallande ämne.

Ladda ner

Measuring butadiene, ethylene oxide carcinogen and acrylonitrile
Mätning av butadien, etylenoxid och akrylnitril

Läs mer om de bästa metoderna för att upptäcka, mäta och övervaka VOCs för att säkerställa arbetarnas säkerhet.

Ladda ner

Övervaka cancerframkallade ämnen med Dräger X-pid® 9000/9500

Exponering för cancerframkallande ämnen är en långvarig risk. Företag är skyldiga att i detalj dokumentera det utförda arbetet, antalet exponerade anställda och mätresultaten. Registrering av alla data över personliga exponeringsnivåer för cancerframkallade ämnen för en anställds måste bokföras. Ny, innovativ webbaserad teknik gör datahantering enklare än någonsin.

Hitta rätt produkter för mätning av cancerframkallande ämnen

Vår flergasmätare Dräger X-am® 8000 kan detekterar upp till sju giftiga och lättantändliga gaser, samt ångor och syre, samtidigt. Dräger X-pid® 9000/9500 är idealisk för användare som ofta testar för cancerframkallande ämnen som bensen, butadien och andra flyktiga organiska föreningar (VOC), även i de minsta koncentrationerna.

Draeger X-am 8000

Dräger X-am 8000

Draeger X-pid 9000/9500

Dräger X-pid 9000/9500

Mobile / portable gas detector X-am 3500 checked by industrial worker

Bärbara gasmätare

Väl skyddad mot cancerframkallande ämnen

Om det är uppenbart att exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen sker, trots alla försiktighetsåtgärder, måste personlig skyddsutrustning (PPE) användas. Kemiska skyddsdräkter förhindrar att ångor och partiklar absorberas genom huden. Andningsskydd och filter skyddar lungorna från toxiner.

Välj rätt skyddsdräkt

Välj rätt skyddsdräkt

Tio saker du behöver veta om kemiska skyddsdräkter. Välj rätt skyddsdräkt mot exponering för cancerframkallande ämnen.

Ladda ner

Hitta rätt produkter för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen

Respiratory Masks

Filtrerande andningsskydd

Protective suits

Skyddsdräkter

Källor

1 Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of fatal work-related diseases. Am J Ind Med. 2007;50(1):28‐41.
Global Estimates of Occupational Accidents and Work-Related Illnesses 2017

2 Number of deaths by cause. (n.d.). Retrieved 6 May, 2020,
from https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause  

3 Furuya S, Chimed-Ochir O, Takahashi K, David A, Takala J. Global Asbestos Disaster. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5):1000. Published 2018 May 16. doi:10.3390/ijerph15051000 

4 National Institute for Public Health and the Environment. (n.d.). Work-related cancer in the European Union. Retrieved from https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0010.pdf 

Gas measurement with Dräger X-am® 8000

Läs mer om bensen

Bensen är en av de vanligaste cancerframkallande ämnena i processindustrin. Läs mer om hur du hanterar ämnet säkert.

Läs mer

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Säkerhet

Gamlestadsvägen 18C,
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00