การปฏิบัติตามข้อกำหนด - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความไว้วางใจ ความโปร่งใส ความถูกต้องชอบธรรม การปกป้อง ความน่าเชื่อถือ

Dräger คือ "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" นี่คือคำมั่นสัญญาของเรา: เราเคารพผู้คนและกฎหมายของทุกประเทศ ปฏิบัติต่อกันและกันอย่างยุติธรรม และยึดมั่นในมาตรฐานสูงด้านความถูกต้องชอบธรรมและความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายหลักของเราคือการทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำลายความไว้วางใจที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชนมีต่อเรา ตราบใดที่เราทุกคน (ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากร แต่ยังรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเรา เราก็จะสามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปตามคำมั่นสัญญานี้ด้วย

ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมีอะไรอีกมากมายที่มากกว่าแค่การทำตามกฎ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นรากฐานสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Management System: CMS) ของเราสำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎหมายต่อต้านการผูกขาด การป้องกันการฉ้อโกง และการรับมือกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ด้าน

✋ การป้องกัน

ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด จรรยาบรรณ รวมถึงการอบรมและการแนะนำบุคลากร  

🕵 การตรวจสอบ

ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร เช่น Dräger Integrity Channel ซึ่งช่วยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะรายงานการฝ่าฝืนข้อกำหนดได้อย่างปลอดภัยและเป็นนิรนาม

👉 การตอบสนอง

ได้แก่ การสืบสวนภายในเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อาจเกิดขึ้น ตามมาด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจน ไม่ลำเอียง ยุติธรรม และโปร่งใส

เราคือการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมบริษัทของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของเรายึดถือตาม เราตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา และปฏิบัติตามนั้น เรามีภาระผูกพันที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand หัวหน้าประจำสำนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเมืองลือเบ็ค เยอรมนี

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาพร้อมกับการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งมักจะต้องอาศัยความกล้าหาญ การคิดระยะยาวซึ่งกินเวลายาวนานหลายช่วงอายุคนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่กำหนดนิยามความเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างธุรกิจของเรา การคิดในลักษณะดังกล่าวยังเป็นเหมือน "พันธมิตร" ที่มีค่าที่ช่วยให้เราทำงานได้ตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับค่านิยมของเรา ซึ่งนั่นเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังสำหรับฉัน "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ซึ่งเป็นหลักการที่เรายึดถือเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่รวมเราทุกคนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในแผนกหรือประเทศใด

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย:

สำหรับฉันแล้ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดคือการเป็นพันธมิตรให้กับเพื่อนร่วมงานในประเด็นหรือหัวข้อใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นพันธมิตรนั้นเกิดขึ้นบนรากฐานของจิตวิญญาณแห่งความเชื่อใจ การสนับสนุน และการเข้าใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะมีตำแหน่งงานอะไร หรือทำงานอยู่ในประเทศใด เราทุกคนมีส่วนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเม็กซิโก:

ในความเห็นของผม การปฏิบัติตามข้อกำหนดล้วนเป็นเรื่องของความถูกต้องชอบธรรม คุณอาจจะมองว่าความถูกต้องชอบธรรมคือความซื่อสัตย์ ความเคารพต่อผู้อื่น ความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณ์ ความเคารพตัวเอง ความภักดี วินัย ความเสมอต้นเสมอปลาย และความยุติธรรมในการดำเนินการ คนที่ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมคือคนที่คุณไว้ใจได้

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย:

เวลาที่เราพูดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันคือการปกป้อง การปกป้องนั้นมี 3 รูปแบบที่ต่างกัน ได้แก่ การปกป้องคุณค่าแบรนด์ของ Dräger การปกป้องบุคลากรของเรา และการปกป้องลูกค้าของเรา การป้องกันและการตรวจจับแต่เนิ่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และคุณค่าแบรนด์ของ Dräger คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้เราจึงมีทีมงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปกป้องยังหมายถึงการลงทุนไปกับทรัพยากรของเราอย่างชาญฉลาด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งช่วยให้เราได้รับและรักษาความไว้วางใจจากผู้คนในบริษัทของเรา รวมถึงได้สร้างและรักษาความถูกต้องชอบธรรมซึ่งมีคุณค่ามากที่สุด

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados ผู้จัดการด้านการเงินประจำประเทศและผู้ดูแลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในฮังการี:

สำหรับฉันแล้ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดหมายถึงความไว้วางใจที่อิงตามค่านิยมของฉัน ความไว้วางใจมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตเรา อีกทั้งยังจำเป็นสำหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เวลาที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะเป็น ก็เป็นการสร้างความไว้วางใจในทุกที่ ความสำคัญของความไว้วางใจจึงไม่มีทางเป็นสิ่งที่เราให้ค่ามากเกินไป

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย การปฎิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และกฎระเบียบในบราซิล:

สำหรับฉันแล้ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดคือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าไม่มีใครดูอยู่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงเลือกคำว่า "ความถูกต้องชอบธรรม"

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul ผู้จัดการด้านคุณภาพและรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้ดูแลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย:

สำหรับฉันแล้ว การปฏิบัติตามกฎระเบียบคือการทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นอันดับแรก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สร้างความไว้วางใจ การปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสำหรับฉัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger ประธานกรรมการบริหาร

ไม่ได้มองไปที่อื่น แต่เป็นการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำ

ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

การเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางที่เรารับมือกับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่เราจะสามารถดำเนินขั้นตอนที่ถูกต้องและทดสอบว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทเราดีแค่ไหน การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับบุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน แม้กระทั่งนโยบายที่ดีที่สุดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการดำเนินการด้วยความถูกต้องชอบธรรม  

บุคลากรทุกคนสามารถนำข้อสงสัยของตนไปพูดคุยกับผู้จัดการและทีมที่มีหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น สำนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ในเครือข่ายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ทั่วบริษัทของเรา แนวปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้กับเวลาที่พวกเราสักคนพบกับจุดอ่อนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความประพฤติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายงานข้อกังวล

Dräger Integrity Channel

เราทราบว่าอาจมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่การสนทนากันโดยตรงอย่างเปิดเผยอาจไม่ใช่แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หรือตัวบุคคลอาจต้องการที่จะคงความเป็นนิรนามไว้ ในกรณีเช่นนี้ Dräger Integrity Channel มอบโอกาสในการรายงานการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น ไมว่าจะเป็นในแบบนิรนามหรือแบบเปิดเผยตัวตน Dräger Integrity Channel เป็นช่องทางการรายงานทางเว็บ เข้าใช้งานได้ตลอดเวลาจากทุกที่ทั่วโลก ช่องทางนี้ช่วยให้สามารถรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ Dräger แนวทางปฏิบัติภายในบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น หรือสามารถใช้เป็นช่องทางขอคำแนะนำในสิ่งที่ควรทำ

Dräger Integrity Channel

การติดต่อสำนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรทางอีเมล

คุณต้องการติดต่อสำนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรของเราใช่ไหม คุณสามารถถามคำถามและบอกเล่าถึงข้อกังวลกับเราได้โดยตรง โปรดอีเมลหาเราที่: compliance(at)draeger.com.

ช่องทางการติดต่อสำหรับบุคลากรของ Dräger

หากคุณเป็นบุคลากรของ Dräger และมีข้อกังวลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จัดการโดยตรงของคุณเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม หากนั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่คุณเผชิญ คุณก็สามารถรายงานปัญหาผ่านช่องทางการรายงานใดๆ ก็ตามที่เรามีได้เสมอ

พูดออกมา เราใส่ใจ

corporate-integrity-poster-1-3-2

ความรับผิดชอบต้องอาศัยความกล้าเผชิญ

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพูดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ มีความกล้าที่จะรับมือกับการฝ่าฝืนหลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่คุณในการดำเนินการด้วยความถูกต้องชอบธรรม พูดคุยกับผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือใช้ช่องทาง Dräger Integrity Channel ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่ (ในแบบนิรนามได้ หากต้องการ)

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

สังเกต ตั้งคำถาม พูดออกมา

ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ด้วยเหตุนี้เอง Dräger จึงต้องการคุณ เพียงเพราะสิ่งนั้น "เป็นสิ่งที่ทำแบบนั้นมาโดยตลอด" ไม่ได้หมายความว่าจะยังคงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง มีอะไรบางอย่างที่อาจฝ่าฝืนหลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Dräger หรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง ให้พูดคุยกับผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือใช้ช่องทาง Dräger Integrity Channel ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่ (ในแบบนิรนามได้ หากต้องการ)

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

ไม่มีอะไรสายเกินไป

ขึ้นอยู่กับคุณ ไม่ว่าสถานการณ์อาจดูร้ายแรงแค่ไหนสำหรับคุณ คุณก็ควรที่จะรายงานการฝ่าฝืนหลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่สงสัยว่าเกิดขึ้น ในการรายงานเท่ากับว่าคุณช่วยให้เห็นถึงการทำลายชื่อเสียงและคุณลักษณะที่ดีของ Dräger ที่อาจเกิดขึ้น และอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายก่อนที่จะสายเกินไป หากคุณสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนใดๆ ให้ตรงไปหาผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือใช้ช่องทาง Dräger Integrity Channel ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่ (ในแบบนิรนามได้ หากต้องการ) 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

เข้าถึงได้ทุกเมื่อจากทุกที่

Dräger มุ่งมั่นเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน Dräger ให้ตัวเลือกการรายงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายงานของคุณถูกส่งไปยังที่ที่ใช่ หากคุณสังเกตเห็นการฝ่าฝืนหลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณก็สามารถไปหาผู้จัดการของคุณหรือบุคคลที่คุณติดต่อที่ Dräger ทุกเมื่อ Dräger Integrity Channel ซึ่งเป็นช่องทางการรายงานบนเว็บ เป็นที่ที่ใครก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลากรของ Dräger ลูกค้า พันธมิตรช่องทางการขาย หรือซัพพลายเออร์ก็สามารถรายงานการกระทำที่น่าสงสัยได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเข้าถึงกล่องข้อความที่ปลอดภัย และสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะในแบบนิรนามหรือใช้ชื่อของคุณ 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

ตัวเลือกที่แท้จริง

หากคุณสงสัยว่ามีการประพฤติที่ไม่ชอบธรรม เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณ หากคุณพบกับการฝ่าฝืนหลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดแจ้งให้เราทราบ เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เหนือสิ่งอื่นใด Dräger ต้องการช่วยให้คุณพูดคุยได้อย่างเปิดเผยกับผู้จัดการของคุณหรือบุคคลที่คุณติดต่อที่ Dräger หากคุณรู้สึกว่าการสนทนาในลักษณะดังกล่าวอาจดูไม่เหมาะสม ลองใช้ช่องทางการรายงานบนเว็บของเราอย่าง Dräger Integrity Channel เส้นทางนี้เปิดให้ใช้งานตลอดเวลาสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลากรของ Dräger ลูกค้า พันธมิตรช่องทางการขาย หรือซัพพลายเออร์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเข้าถึงกล่องข้อความที่ปลอดภัย และสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะในแบบนิรนามหรือใช้ชื่อของคุณ  

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะรายงานการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร มีช่องทางการรายงานใดบ้าง

คุณสามารถเลือกช่องทางการรายงานที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับ Dräger แบบใด หากคุณเป็นบุคลากรของ Dräger และมีข้อกังวลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จัดการโดยตรงของคุณหรือผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อรายงานข้อกังวลเป็นอันดับแรก

2. ประเด็นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดที่ฉันรายงานได้

คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ Dräger แนวทางการดำเนินการภายในของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ฉันสามารถติดต่อฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อถามคำถามได้ไหม

คุณสามารถขอคำแนะนำได้หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆ ซึ่งตรงนี้จะช่วยปกป้อง Dräger และบุคลากรของบริษัท และป้องกันหรือลดการกระทำผิด ความไม่เสมอต้นเสมอปลาย หรือการละเมิดใดๆ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ compliance(at)draeger.com

4. ข้อมูลใดที่ฉันควรให้เวลาที่รายงานประเด็นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น

ยิ่งคุณสามารถให้ข้อมูลกับเรามากเท่าไร เราก็จะยิ่งรับมือและติดตามประเด็นได้ดียิ่งขึ้น ตัวตั้งคำถามทั้ง 5 ดังต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการรายงานที่ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รายงานการละเมิดหรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้น) ใคร อะไร เมื่อไร ทำไม ที่ไหน อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา แม้คุณอาจจะไม่สามารถให้รายละเอียดทั้งหมดได้

5. ขั้นตอนการส่งรายงานไปยังช่องทาง Dräger Integrity Channel เป็นอย่างไร

มีการอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดบนเว็บไซต์ Dräger Integrity Channel ในส่วนคำถามที่พบบ่อย ข้อ 4: Dräger Integrity Channel

6. ฉันอยากที่จะคงความเป็นนิรนามไว้ แต่ยังคงต้องการรับการตอบกลับเกี่ยวกับรายงานที่ฉันส่ง จะทำได้อย่างไร

ใช้ Dräger Integrity Channel ของเรา และตั้งค่ากล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบป้องกันหลังจากส่งรายงานของคุณแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบนั้นสามารถให้การตอบกลับและถามคำถามติดตามใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่กำลังประเมินสถานการณ์

7. ทำไมฉันจึงควรตั้งค่ากล่องจดหมายสำหรับการรายงานแบบนิรนาม และฉันจะตั้งค่าได้อย่างไร

เราต้องการที่จะสนทนากับคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยใดๆ ที่อาจช่วยให้เราสามารถสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณได้รายงาน หากคุณต้องการคงความเป็นนิรนามไว้ การสื่อสารที่ปลอดภัยนี้จะดำเนินการผ่านทางกล่องจดหมายที่มีระบบป้องกัน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณเช่นกัน เราจึงแนะนำให้คุณใช้กล่องจดหมาย มิฉะนั้น เราอาจจะขาดข้อมูล และไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน หากเราไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณตั้งค่ากล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบป้องกันของตัวคุณเอง เมื่อคุณได้ส่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับการรายงานแล้ว หากคุณมีกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบป้องกันแล้ว คุณก็สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายโดยใช้ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ในการเข้าสู่ระบบ ก่อนอื่นคุณต้องตอบคำถามความปลอดภัย 

ตราบใดที่คุณไม่ได้ใส่ข้อมูลใดๆ ที่อาจเปิดเผยตัวตนของคุณ ความเป็นนิรนามของคุณก็จะได้รับการปกป้องในช่องทาง Integrity Channel โดยระบบ BKMS® ระบบ BKMS® เป็นช่องทางการรายงานทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการทดสอบและใช้งานโดยบริษัทและหน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถติดตามตัวตนของผู้แจ้งหรือต้นกำเนิดของรายงานแบบนิรนาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบ BKMS® โปรดดูที่: https://www.business-keeper.com/en/

8. ฉันกังวลว่าจะต้องเจอกับการแก้แค้นเอาคืนหรือการลงโทษเนื่องจากการรายงาน ฉันจะได้รับการปกป้องจากตรงนี้ได้อย่างไร

รายงานทุกฉบับได้รับการดูแลให้เป็นข้อมูลลับอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เรายังไม่ยอมให้มีการแก้แค้นเอาคืนกับคนที่รายงานการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นแก่เราอย่างรับผิดชอบและซื่อตรง เวลาที่เราสืบสวนรายงาน เรายังดำเนินการเพื่อปกป้องฐานประโยชน์อันชอบธรรมทางกฎหมายของคนที่เกี่ยวข้อง

"อย่างซื่อตรง" หมายความว่าผู้แจ้งเชื่อว่าเรื่องเล่าของตนเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นเป็นความจริงหรือมีแนวโน้มเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าความสงสัยของตนจะได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่ในภายหลัง การใช้ช่องทาง Dräger Integrity Channel เพื่อให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ผิดหรือทำลายชื่อเสียงโดยตั้งใจนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด

9. ใครเป็นคนดำเนินการเกี่ยวกับข้อความที่ฉันส่งไปยัง compliance(at)draeger.com หรือผ่านช่องทาง Dräger Integrity Channel

ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดูแลสำนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร Corporate Compliance Office (CCO) ในเยอรมนีทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานของคุณเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และประเมินความเกี่ยวข้อง หากการแจ้งรายงานของคุณเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ CCO ในเยอรมนีหรือผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในภูมิภาคต่างๆ CCO จะส่งต่อรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง (เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล หรือศุลกากรและการส่งออก)

หากรายงานของคุณเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะในระดับท้องถิ่น ก็จะมีการดำเนินการภายในท้องถิ่นหรือโดยผู้เชี่ยวชาญประจำภูมิภาคที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตราบเท่าที่การดำเนินการนี้ถือว่าเป็นแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด การดำเนินการโดยตรงโดย CCO จะมีความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

CCO ดำเนินการเกี่ยวกับรายงานที่แจ้งโดยตรงในกรณีที่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ของ Dräger ในเยอรมนี และมีรายงานที่ได้รับการจัดประเภทว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มตามมาตรฐานภายใน

หากคุณส่งรายงานผ่านช่องทาง Dräger Integrity Channel รายงานก็จะได้รับการดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เฉพาะสมาชิกในทีมผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะติดต่อคุณผ่านช่องทาง Integrity Channel ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งต่อรายงานของคุณเพื่อการดำเนินการเพิ่มเติม (ดูด้านบน) ก็จะมีการดำเนินการโดยปรึกษากับคุณ หากทำได้ หากทำไม่ได้ รายงานจะถูกส่งต่อตราบเท่าที่สามารถทำได้ และแน่นอนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่าข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวตนของคุณจะได้รับการดูแลให้เป็นข้อมูลลับอย่างเคร่งครัด 

หลักการของเรา

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

จรรยาบรรณของเรา

ในจรรยาบรรณธุรกิจของเรา (หลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ) เราบรรยายค่านิยมและหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ในฐานะสมาชิกของสังคม ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ และในสถานที่ทำงาน ทุกคนที่ Dräger ตั้งแต่พนักงาน ผู้จัดการ ไปจนถึงสมาชิกกรรมการบริหารต้องคุ้นเคยกับจรรยาบรรณ (หลักการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ) ของเรา และใช้จรรยาบรรณในการกำหนดว่าต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจที่เหมาะสม

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

จรรยาบรรณของเราสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรายึดถือหลักการและค่านิยมเดียวกัน และดำเนินการตามหลักการและค่านิยมนี้ จรรยาบรรณของเราสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เราคาดหวังจากพันธมิตรทางธุรกิจ

compliance-3-2-D-23262-2017

ปฏิญญาหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

"ปฏิญญาหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน" ของเราอธิบายถึงความคาดหวังของเราที่มีต่อพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ เราไม่เพียง แต่ต้องการกําหนดค่านิยมของเรา แต่ยังรับประกันการนําไปใช้ในการทํางานประจําวันของเรา เราอธิบายวิธีที่เราระบุความเสี่ยงและมาตรการที่เราใช้เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่แรก"

ข้อมูลเพิ่มเติม

draeger-corporate-company-profile-3-2

ประวัติบริษัท

Dräger สร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการแพทย์และความปลอดภัย และสิ่งนี้ทำให้เราสามารถปกป้อง สนับสนุน และช่วยชีวิตผู้คนในโรงพยาบาล แผนกดับเพลิง บริการกู้ภัย หน่วยงานของรัฐ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมทั่วโลก

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

วิสัยทัศน์ของเราสำหรับความยั่งยืน

ความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญของความเป็น Dräger และประวัติความเป็นมาของบริษัท สำหรับเราแล้ว หลักการที่นำทางให้กับเราอย่าง "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" เป็นสิ่งที่นำทางให้เราดำเนินการได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลดีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในหลายทาง ด้วยระบบและขั้นตอนต่างๆ ของเรานั้น เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอนุรักษ์ทรัพยากรและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ที่ Dräger เราเชื่อว่าความยั่งยืนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทเรา

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

ประวัติบริษัท

ทุกชีวิตมีความพิเศษเฉพาะเป็นของตน ต้องได้รับการปกป้อง สนับสนุน และรักษา สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของประวัติศาสตร์ Dräger ของเรา Johann Heinrich Dräger ได้เขียนบทแรกของประวัติศาสตร์ของเราในปี 1889 ในอนาคต เราจะยังคงได้รับแนวทางจากแนวคิดในการเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็น “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

ติดต่อ Dräger

ซอง

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck เยอรมนี

+49 451 882 0

พร้อมดูแลคุณ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง