เวอร์ชัน 2020


ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ Dräger เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้ ในบางสถานการณ์ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขหรือแทนที่ด้วยประกาศหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม การเข้าสู่ระบบ หรือในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ Dräger แสดงว่าคุณเห็นด้วยกับและยอมรับประกาศทางกฎหมายที่มีผล ณ เวลาการใช้นั้น


ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
เว็บไซต์ Dräger ตลอดจนจดหมายข่าว Dräger การออกแบบ ข้อความ รูปภาพ องค์ประกอบกราฟิก ฐานข้อมูล ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมดาวน์โหลดชนิดใดๆ ก็ตาม (ต่อนี้ไปจะเรียกว่า "เนื้อหา Dräger") มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด หรือใช้เนื้อหา Dräger หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต Dräger ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด โดยเฉพาะข้ออ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ การแข่งขัน และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่เกิดจากการใช้เนื้อหา Dräger หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าว ตลอดจนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างผิดกฎหมาย


เนื้อหา
เนื้อหา Dräger มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ประกาศ ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลหรือโฆษณาเท่านั้น และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น คำอธิบายผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะแทนที่การอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างระมัดระวัง ข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำแนะนำการใช้งาน ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ความรู้ที่อยู่ในรายงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านการวิจัยและการพัฒนา ผู้เขียนได้ใช้ความรอบคอบอย่างที่สุดในการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ให้ไว้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการใช้งานและฟังก์ชัน เป็นไปตามข้อมูลที่ทันเหตุการณ์มากที่สุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการเปิดเผยนั้น นี่ไม่ได้สื่อว่าคุณไม่มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณอีกต่อไปแต่ประการใดทั้งสิ้น


Dräger ไม่ขอรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหา Dräger เว้นแต่ Dräger ได้แสดงเจตนาในการสนับสนุนเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง Dräger ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหา Dräger ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ซึ่งมีผลกับการปรับปรุงและ/หรือการปรับแก้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วย


เนื้อหา Dräger ไม่มีการรับประกันทรัพย์สินหรือการรับประกันประเภทใด ๆ ทั้งสิ้น


Dräger รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราบเท่าที่มีลิงก์ให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Dräger ใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่าเราไม่มีอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้นในการควบคุมเว็บไซต์นั้น และเราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือโครงสร้างของเว็บไซต์ดังกล่าวที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม อีกทั้งเราไม่อาจอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น ประเด็นนี้รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


การรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการเข้าถึง
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่คุณใช้ในการเข้าถึงเนื้อหา Dräger ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ในการเข้าถึงเนื้อหา Dräger และเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่ คุณตระหนักและยอมรับความเสี่ยงที่มีผลมาจากการเผยแพร่สู่สาธารณะนี้ และความเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามอาจกระทำการใด ๆ ต่อเนื้อหานั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต Dräger จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีผลมาจากการที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง เมื่อใช้งานเนื้อหา Dräger หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่ เว้นแต่ Dräger ระบุว่าจะรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี่ยงดังกล่าวและการที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง Dräger ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ เป็นอย่างยิ่งต่อการหยุดทำงาน การสูญหายของโปรแกรม หรือข้อมูลอื่น ๆ ในระบบข้อมูลของคุณ


Dräger พยายามอย่างสุดความสามารถในการดูแลรักษาเว็บไซต์ Dräger เพื่อให้สามารถใช้งานและเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี Dräger จะไม่ขอรับผิดต่อการใช้หรือการเข้าถึงที่พบข้อจำกัดใด ๆ ด้วยสาเหตุหรือช่วงเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น Dräger ขอสงวนสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งในการปิดการใช้งานเว็บไซต์ Dräger โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน


กฎหมายที่ใช้บังคับและอื่น ๆ
กฎหมายของประเทศเยอรมนีจะมีผลบังคับใช้กับประเด็นทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและเกิดจากการใช้เนื้อหา Dräger


โปรดส่งคำถามเกี่ยวกับประกาศทางกฎหมายเหล่านี้มาทางอีเมลที่ info@draeger.com เรายินดีที่จะตอบคำถามดังกล่าว