ศูนย์ตรวจวัดและศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger ศูนย์บริการและตรวจวัดเชิงวิเคราะห์

ศูนย์ตรวจวัดและศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger

ติดต่อเรา

ศูนย์ตรวจวัดและศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger

ศูนย์ตรวจวัดและศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger จะประมวลผลของตัวอย่างอากาศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายงานโดยละเอียด

ศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger และศูนย์ตรวจวัดของ Dräger ทำงานร่วมกันเพื่อให้รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมที่พบ โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจวัดในสถานที่ หรือใช้การวิเคราะห์จากหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger

การประเมินผลแบบมืออาชีพ

ศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger และศูนย์ตรวจวัดของ Dräger ดำเนินกระบวนการตรวจสอบอากาศทั้งหมดในทุกสถานที่ พนักงานของศูนย์จะให้คำปรึกษา สร้างแผนการตรวจวัด ดำเนินการตรวจวัดในสถานที่ และประเมินคุณภาพของอากาศอย่างเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังดำเนินการวิเคราะห์สารเสพติดทั่วไปในน้ำลายด้วย

จุดตรวจวัดที่ได้รับการรับรอง

ศูนย์บริการเชิงวิเคราะห์ของ Dräger และศูนย์ตรวจวัดของ Dräger เป็นห้องปฏิบัติการทดลอง ซึ่งได้รับการรับรองว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน DIN EN ISO/IEC 17025 และรับประกันผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109