ถังอัดอากาศของ Dräger

​คุณสามารถใช้ถังอัดอากาศ Dräger ของเราซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำาและ วัสดุล้ำาหน้าในทุกการใช้งานที่จำาเป็นต้องมีการปกป้องทางเดินหายใจ เรามีถังอัด อากาศหลากหลายประเภทตั้งแต่ถังคาร์บอนคอมโพสิตจนถึงถังเหล็ก คุณจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากน้ำาหนักเบาและประสิทธิภาพการทำางานแบบไม่จำากัดอายุการ ใช้งาน Non-Limited Life (NLL)

ถังอัดอากาศ Dräger NANO (NLL), ชนิด 4

Dräger NANO ถังอัดอากาศคอมโพสิตเต็มรูปแบบ ชนิด 4 ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดน้ำาหนักที่คุณแบกรับให้เหลือน้อย ที่สุดในขณะดำาเนินการดับเพลิงที่เป็นอันตราย ซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยและเพิ่มความคล่องตัวให้คุณ ปัจจุบันถังดังกล่าวเป็น ถังก๊าซที่มีน้ำาหนักเบาที่สุดในตลาดโดยมีน้ำาหนักตัวถัง 2.8 กก. (อากาศ 6.8 ลิตร/300 บาร์รวมฝาครอบต้านทานแรงกระแทก) ถังออกแบบมาโดยมีการเคลือบ PET และเทคโนโลยีท่อนาโนคาร์บอน ลดน้ำาหนักลงได้มากกว่า 47% เมื่อเทียบกับ ถังเหล็กชนิด 1 เมื่อพกพาถังอัดอากาศน้ำาหนักเบาลง คุณยังจะได้ประโยชน์จากการได้ใช้อากาศยาวนานยิ่งขึ้น และมีการ จ่ายอากาศเพิ่มขึ้นหากใช้ตัวเลือกถังแบบคู่ การใช้ถังอัดอากาศที่แข็งแกร่งและน้ำาหนักเบาพร้อมฝาเคลือบป้องกันแรงกระแทกช่วยรับประกันความทนทานในระดับสูงและความแข็งแกร่งทนทาน

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3

​ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3 ของเรามีชั้นอะลูมิเนียมไร้รอยต่อ พันรอบด้วยใยคาร์บอนโดยมีชั้นนอกเป็นไฟเบอร์ กลาส มีพื้นผิวเรซิ่นเพื่อความเรียบ ซึ่งยังช่วยให้ถังมีน้ำาหนักเบา ทำาความสะอาดง่าย และทนทานเป็นพิเศษต่อแรงกระแทก สารเคมี และการถลอก คุณยังจะได้ประโยชน์จากน้ำาหนักที่ลดลง 33% เมื่อเทียบกับถังเหล็กแบบดั้งเดิมชนิด 1 นอกจากน ถังยังได้รับการผลิตและทดสอบตามขั้นตอนที่ล้ำาหน้าทางเทคโนโลย

ถังเหล็ก Dräger (NLL) ชนิด 1

​นอกจากนี้ Dräger ยังมีถังเหล็กหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีต้นทุนต่ำา เช่น อุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมกับรักษาการใช้งานที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

ทำความสะอาดได้รวดเร็วและง่ายดาย

​ถังอัดอากาศ Dräger เหมาะสำาหรับทั้งการล้างด้วยเครื่องและด้วยมือโดยใช้สารทำาความสะอาดมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลด ความเสี่ยงที่คุณจะสัมผัสกับสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ หลังจากเกิดเหตุได้เป็นอย่างมาก

ออกแบบมาเป็นพิเศษตามความต้องการด้านการออกแบบของคุณ

เมื่อคุณสั่งซื้อถัง Dräger เราก็จะออกแบบถังให้ตรงตามความต้องการด้านการออกแบบเฉพาะของคุณ โดยใช้โลโก้ ฉลาก และสีของคุณ การปรับรูปแบบถังตามความต้องการเฉพาะของคุณจะช่วยให้คุณจัดสรรและจัดการถังของคุณได้ง่ายขึ้น

ประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งาน

​ถังของเรามีอายุการใช้งานที่ 20 ปี 30 ปี และมีแบบไม่จำากัดอายุ (NLL) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรการเติมและวัสดุถัง ถังที่มีอายุ การใช้งานไม่จำากัดสามารถใช้ได้อย่างไม่จำากัดอายุ เมื่อมีการบำารุงรักษาอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบตามระยะเวลา ที่กำาหนด ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณสบายใจได้ในระหว่างเกิดเหตุ แต่ยังช่วยลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของในระยะ ยาวอีกด้วย

คำนึงถึงความปลอดภัยของคุณเสมอ

​เรามีวาล์วควบคุมการไหลเกิน (EFV) เพื่อป้องกันการไหลออกของก๊าซแบบควบคุมไม่ได้ในกรณีที่มีการเปิดวาล์วถังอย่างไม่ ตั้งใจหรือเกิดความเสียหาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการไหลส่วนเกินโดยไม่ขัดขวางประสิทธิภาพ การทำางาน นอกจากนี้ วาล์วยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 144-2018 ต้านทานแรงกระแทกที่หนักหน่วงได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรับประกันประสิทธิภาพการทำางานเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี Quick Connect ของ Dräger คุณ ยังสามารถเปลี่ยนถังอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขันเกลียวหรือคลายเกลียวล้อมือปรับด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัด เวลาและช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยระหว่างตัวถังและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ดาวน์โหลด

Compressed Air Breathing Cylinders Product Information, th
Compressed Air Breathing Cylinders Product Information, th

คุณสามารถใช้ถังอัดอากาศ Dräger ของเราซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ�และวัสดุล้ำ�หน้าในทุกการใช้งานที่จำ�เป็นต้องมีการปกป้องทางเดินหายใจ เรามีถังอัดอากาศหลากหลายประเภทตั้งแต่ถังคาร์บอนคอมโพสิตจนถึงถังเหล็ก คุณจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากน้ำ�หนักเบาและประสิทธิภาพการทำ�งานแบบไม่จำ�กัดอายุการใช้งาน Non-Limited Life (NLL)

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109