Dräger PSS 4000

​Dräger PSS 4000 เป็นหนึ่งในเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังติดตัวระดับมืออาชีพ ที่เบาที่สุดสำาหรับนักดับเพลิง ผสมผสานความสะดวกสบายเข้ากับประสิทธิภาพ การจ่ายอากาศที่ยอดเยียม อุปกรณ์ SCBA นี้ได้รับการออกแบบมาสำาหรับงานที่ ต้องการอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายเป็นพิเศษ PSS 4000 น้ำาหนักเบาแต่แข็งแรง ทนทาน และสวมใส่ง่าย ปกป้องทางเดินหายใจได้อย่างดีเยี่ยม

เบา แข็งแรงทนทาน และใช้งานง่าย

​Dräger PSS 4000 เป็นชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังติดตัวระดับมืออาชีพที่เบาที่สุดชุดหนึ่งในวงการ และใช้เทคโนโลยีที่ทัน สมัยและหลักการออกแบบเช่นเดียวกับที่พบในผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจระดับมืออาชีพชั้นนำาอื่นๆ ของเรา ทั้งแบบใช้งาน ตามมาตรฐานและเมื่อต้องการระยะเวลานานขึ้น ด้วยสายรัดพร้อมที่ยึดซึ่งปลดออกได้เร็วและกลไกการดึงไปข้างหน้าที่ใช้ งานง่าย คุณจึงสามารถปรับสายรัดได้รวดเร็วและง่ายดาย

ระบบชุดสะพายที่ดียิ่งขึ้น

​ระบบชุดสะพายที่ทนทานอย่างยิ่งมีโครงแข็งแรงผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตที่แข็งแรงมาก มีน้ำาหนักเบาเป็นพิเศษ และ มีคุณสมบัติทนความร้อน แรงกระแทก และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ชุดสายรัดแบบสะพายระดับมืออาชีพนี้ออกแบบมาให้สอดรับกับ สรีระผู้สวมใส่ จึงช่วยเพิ่มความกระชับและมั่นคง ลดการปวดหลังและความเหนื่อยล้า ช่วยให้ส่วนของไหล่และเอวรู้สึกสบาย เนื่องจากการกระจายน้ำาหนักที่สมดุล ซึ่งสอดคล้องกับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ช่วยให้ปลอดภัยและสบายตัว นอกจากความ สะดวกสบายสูงสุด Dräger PSS 4000 ยังใช้วัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานที่สุดเพื่อให้เกิดความเสียหายต่ำาสุดแม้ใน สภาวะแวดล้อมที่อันตรายที่สุด

วัสดุสายรัดมีประสิทธิภาพสูงสุด

​Dräger PSS 4000 ใช้วัสดุสำาหรับทำาสายรัดที่ล้ำาสมัย ซึ่งได้รับการออกแบบให้ทนต่อการใช้งานหนักรายวันของนักดับเพลิง ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกสบายอย่างเหนือชั้น และเมื่อประกอบกับตัวยึดสายที่แข็งแรงทนทาน ทำาจากเหล็กกล้าไร้สนิม และสายเส้นใยอะรามิดที่ใช้วัสดุแบบทนทาน จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการสวมใส่เป็นเวลานานและใช้งานบ่อยๆ

ง่ายต่อการซ่อมบำารุงและดูแลรักษา

​Dräger PSS 4000 ไม่เพียงดูแลรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ยังมาพร้อมกับองค์ประกอบดีไซน์ที่แปลกใหม่และหลาก หลาย ซึ่งช่วยลดเวลาในการบำารุงรักษาและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ไม่จำาเป็น คุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในส่วนประกอบหลัก ทั้งหมด ซึ่งถอดและประกอบเข้าไปใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สายรัดยึดติดกับโครงรับน้ำาหนักด้วยวิธียึดตรึงแนวใหม่ แบบชิ้นเดียว เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ตัวลดแรงดันขั้นที่หนึ่งจะติดตั้งอยู่บนชุดสะพาย การออกแบบแผ่นรัดเอวและ สายรัดชิ้นเดียวแบบปิดช่วยป้องกันการซึมซับน้ำา ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ทำาความสะอาดและช่วยให้แห้งเร็ว ในขณะเดียวกันก็ช่วย ประหยัดพลังงานด้วย

ท่ออากาศในตัว

​ระบบจ่ายอากาศแรงดันปานกลางและท่ออากาศพร้อมมาตรวัดแรงดันติดตั้งอยู่ในชุดสะพาย เพื่อลดความเสี่ยงของการ เกาะเกี่ยวและการพันกันซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากเมื่อต้องเข้าไปและทำางานในพื้นที่ อับอากาศ ข้อดีอีกอย่างคือความสามารถในการย้ายตำาแหน่งท่ออากาศจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าใช้มาตรวัด ได้ตามแบบที่ต้องการ การออกแบบเช่นนี้ยังช่วยให้เปลี่ยนท่ออากาศแต่ละท่อได้ง่าย

เลือกใช้ระบบไร้สายได้

​เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่การทำางานด้วย Dräger Bodyguard 1500 ระบบความปลอดภัยแจ้งเตือนส่วนบุคคลขั้นสูง (personal alert safety system หรือ PASS) อุปกรณ์ควบคุมการปกป้องการหายใจและตัวตรวจจับการหยุดเคลื่อนไหวนี้จะ ส่งสัญญาณเตือนทั้งไฟและเสียง หากคุณตกอยู่ในอันตราย นอกจากนี้ ระบบยังมีการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่าง PASS กับ อุปกรณ์ติดตามอีกด้วย มาตรวัด Tx ที่เรืองแสงจะส่งสัญญาณข้อมูลแรงดันแบบไร้สายไปยัง Bodyguard 1500 และส่งไปยัง Dräger FPS 7000 Head-Up-Display ด้วย หากมีการใช้งาน คุณสมบัตินี้มีไฟแจ้งเตือนให้เห็นโดยอัตโนมัติจากมาตรวัด Tx และการแจ้งเตือนด้วยเสียงจาก PASS เมื่อปริมาณอากาศที่จะจ่ายลดลงต่ำากว่าขีดจำากัดที่ผู้ใช้กำาหนด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

​ระบบประสิทธิภาพสูงที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายผสมผสานเทคโนโลยีอันสร้างสรรค์ ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ผ่าน การใช้งานมานานจนเป็นที่ยอมรับ Dräger PSS 4000 จะทำางานได้เป็นอย่างดี ไว้วางใจได้ตลอดอายุการใช้งาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำา และมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ได้สำาหรับทุกสภาพงาน:

  • ตัวเลือกของชุดควบคุมความดัน
  • หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า FPS 7000 (รวมทั้ง Panorama Nova)
  • การสื่อสารทางเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ถังอากาศที่ทำาจากเหล็กหรือคาร์บอนคอมโพสิต
  • การเชื่อมต่อท่อจ่ายอากาศรองสำาหรับกู้ภัยและขจัดสารปนเปื้อน
  • Dräger Bodyguard 1500 สำาหรับการส่งข้อมูลแรงดันแบบไร้สาย
  • Dräger HUD และมาตรวัด Tx พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ตัวเลือกการชาร์จอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีการจ่ายอากาศอันเป็นที่ยอมรับ

​การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำาคัญของชุดผลิตภัณฑ์ Dräger PSS นี่คือเหตุผลที่ Dräger PSS 4000 นำาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการใช้ระบบความดันขั้นสูงเช่นเดียว กับที่ใช้ในอุปกรณ์ระดับชั้นนำา Dräger PSS 7000 เครื่อง PSS 4000 จึงเป็นอุปกรณ์ระดับมืออาชีพที่จัดเป็นแนวหน้าใน วงการดับเพลิง

ดาวน์โหลด

PSS 4000 Product Information, th
PSS 4000 Product Information, th

ดาวน์โหลด

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

การใช้งาน
การดับเพลิง
สายรัดรองรับงานหนัก
เข็มขัดคาดเอวแบบหมุน
เข็มขัดคาดเอวแบบเลื่อน
การปรับระดับความสูง
สายคาดไหล่แบบสะท้อนแสง
การควบคุมการเข้าอัตโนมัติ / ระบบความรับผิดชอบ
PASS ที่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
✓ อุปกรณ์เสริม
PASS ที่เปิดใช้งานด้วยตนเอง
✓ อุปกรณ์เสริม
Head Up Display (HUD)
ไฟ Buddy
การคำนวณเวลาส่งเสียงสัญญาณเตือน

ข้อมูลด้านเทคนิค

น้ำหนัก (แผ่นรองหลังและสายรัด)
3 Kg
แรงดันเข้า
0 - 300 บาร์
ระยะเวลาของแบตเตอรี่
> 365 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานปกติ (Bodyguard)
อุณหภูมิในการใช้งาน
-30°C - 60°C

ถังอากาศอัด

การกำหนดค่าถังเดียว
การกำหนดค่าสองถัง

ชุดควบคุมแรงดัน

ชุดควบคุมแรงดัน

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า

FPS 7000
Panorama Nova

ระบบการสื่อสาร

FPS 5000-COM
FPS 7000-COM

ผลิตภัณฑ์เสริม

เข็มขัดนิรภัย PSS
อุปกรณ์ป้องกันปลอกวาล์ว
ท่อ (สำหรับการกู้ภัย) แรงดันปานกลางเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อการชาร์จอากาศ
✓ อุปกรณ์เสริม

มาตรฐานรับรอง

EN 137:2006 (ชนิด 2)
VFDB 0802 (RA, PE, ESA)
GOST
Aus/NZ
NFPA NIOSH

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109