ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เดรเกอร์ กรุ๊ป และบริษัทใด ๆ ในเครือ (“เดรเกอร์”) จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการที่ไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธะหน้าที่ของตนที่ระบุไว้ในสัญญา หากการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่นั้นต้องเผชิญหรือได้รับผลกระทบอย่างมากอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม  เหตุดังกล่าวให้หมายรวม ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเฉพาะ ถึงการที่ผู้จำหน่ายส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามกำหนดหรือส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้อง  การหยุดชะงักของการผลิตของเดรเกอร์เองอันเนื่องมาจากการลาหยุดของลูกจ้างหรือมาตรการในเชิงป้องกันการระบาดของการติดเชื้อดังกล่าว  ในกรณีที่กล่าวมานี้ให้ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าขยายออกไปโดยอัตโนมัติ 

เดรเกอร์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยมีหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หากการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้ 

สิทธิอื่นใดทั้งปวงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและบริการที่เหลืออยู่ให้คงไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

Terms and Conditions of Sale for Draeger Thailand