Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Terms and Conditions

Dräger Group and any of its subsidiaries („Dräger“) shall not be responsible for any delay or other failure in performing its contractual obligations, if the performance of such obligations is prevented or materially affected as a direct or indirect result of the corona virus pandemic. Such causes include, without limitation, unpunctual or incorrect delivery by suppliers, impairment of Dräger’s own production due to employee absences or precautionary measures. In such cases the delivery time shall be extended automatically.

Dräger is entitled to withdraw from this agreement fully or partly by written notice, should the contractual performance become impossible.

Any and all other rights pursuant to the standard terms and conditions for sales and service of remain unaffected.

Điều khoản hợp đồng bán hàng và dịch vụ (của) Công ty TNHH Draeger Việt Nam

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ mua BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung gồm:

(i) Draeger có nghĩa là Công ty TNHH Draeger Việt Nam, hoặc bất kỳ công ty hoặc pháp nhân liên quan;

(ii) Khách Hàng có nghĩa là tổ chức, cá nhân, công ty, tập đoàn, chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ từ Draeger;

(iii )Sản Phẩm có nghĩa là các hàng hóa và dịch vụ. Nếu tham chiếu đến Sản Phẩm được quy định trong Điều khoản GTC thì sẽ hiểu chung cho cả hàng hóa và dịch vụ trừ khi được quy định khác.

(iv) Điều khoản GTC được hiểu là các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của việc Mua bán Sản Phẩm (bao gồm dịch vụ).

1. Phạm Vi Áp Dụng, Tổng Quát

1.1 Bất kỳ việc phân phối nào đối với hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Draeger cho Khách Hàng sẽ tuân thủ Điều khoản GTC được quy định tại thỏa thuận này. Điều khoản GTC này cấu thành một phần của tất cả các chào hàng, chào giá, xác nhận đơn hàng, đơn hàng, hóa đơn, biên nhận và các văn bản khác giữa Draeger và Khách Hàng.

1.2 Draeger và Khách Hàng có thể thỏa thuận các điều khoản và điều kiện điều chỉnh Điều khoản GTC, các điều khoản đó sẽ được ưu tiên so với Điều khoản GTC miễn là các điều khoản đó được đồng ý bằng văn bản và được ký kết bởi các bên.

1.3 Điều khoản GTC này sẽ được áp dụng ngay cả khi Draeger cung cấp Sản Phẩm với sự hiểu biết nhưng thực tế không có sự chấp thuận bằng văn bản được ký kết để điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của Khách Hàng.

2. Phạm Vi Thực Hiện

2.1 Việc chào hàng từ Draeger sẽ không mang tính ràng buộc. Đơn hàng chỉ được chấp nhận khi Draeger đồng thời xác nhận bằng văn bản hoặc thực hiện đơn hàng.

2.2 Việc chào hàng hoặc chào giá từ Draeger sẽ điều chỉnh phạm vi thực hiện. Thông tin về trọng lượng và đo lường trên quảng cáo và chào hàng là theo hiểu biết tốt nhất nhưng không được bảo đảm. Các chức năng của phần mềm được giới hạn trong bảng mô tả tính năng hoạt động. Trong phạm vi hợp lý mà có thể chấp nhận, Draeger có thể sử dụng các vật liệu tốt như mới hoặc được cho rằng tốt như mới.

2.3 Các cam kết về thuộc tính hoặc thời hạn sử dụng phải Draeger lập bằng văn bản.

2.4 Draeger sẽ giữ lại, nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp đối với các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu khác, thông tin và văn bản khác dưới dạng hữu hình hoặc vô hình bao gồm hình thức điện tử; các tài liệu này không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Draeger.

2.5 Trong trường hợp bán lại Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định xuất khẩu hiện hành. Khách Hàng sẽ bảo đảm và bồi hoàn Draeger đối với các chi phí và khiếu nại phát sinh từ sự vi phạm quy tắc và quy định xuất khẩu của Khách Hàng.

3. Mô Tả Sản Phẩm

3.1 Việc mô tả Sản Phẩm được quy định trong các thư chào hàng, chào giá, xác nhận đơn hàng, đơn hàng, hóa đơn, biên nhận và các văn bản khác được đưa ra chỉ nhằm để nhận biết và việc sử dụng mô tả đó sẽ không cấu thành một sự mô tả dưới bất kỳ hợp đồng mua bán bằng sự mô tả. Bất kỳ sự mô tả của bất kỳ Sản Phẩm trên bất kỳ tài tài liệu giới thiệu, văn bản hoặc các tài liệu kinh doanh khác được sử dụng bởi Draeger sẽ không tạo thành một phần của bất kỳ hợp đồng giữa Draeger và Khách hàng.

4. Thay Đổi Thiết Kế

4.1 Draeger không có nghĩa vụ điều chỉnh thiết kế và sản xuất Sản Phẩm trước khi được chấp thuận và bàn giao mặc dù thay đổi thiết kế được cấu thành trong Sản phẩm được bàn giao sau đó.

5. Phần Mềm

5.1 Nếu phần mềm đã bao gồm trong phạm vi cung cấp, Draeger cấp cho Khách Hàng tùy theo thời hạn tiếp theo quyền sử dụng không độc quyền và không chuyển giao theo Điều khoản GTC này. 

5.2 Tất cả các quyền đối với bí mật kinh doanh và Sản Phẩm mà cần thiết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn như sáng chế, quyền tác giả) được Draeger giữ lại. Draeger có thể sử dụng bí quyết có được từ việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của mình cho Khách Hàng mà không bị giới hạn cho các mục đích thương mại của riêng Draeger.

5.3 Nếu phần mềm được giao là một phần của thiết bị hay ý định dành cho một thiết bị cụ thể (firmware), Khách hàng chỉ có thể sử dụng firmware với thiết bị cụ thể. Việc sử dụng firmware cùng với các thiết bị khác phải có sự đồng ý bằng văn bản từ Draeger.

5.4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp dưới hình thức phù hợp cho mục đích sử dụng phần mềm này. Bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào khác, cụ thể là tài liệu hướng dẫn phần cứng và tài liệu hướng dẫn cho các mục đích bảo trì sẽ thỏa thuận cụ thể bằng văn bản.

5.5 Trừ khi Draeger cấp cho Khách Hàng giấy phép sử dụng cho nhiều thiết bị, Khách Hàng sẽ nhận được giấy phép sử dụng riêng cho phần mềm, ví dụ Khách Hàng có thể đồng thời sử dụng phần mềm trên một thiết bị đầu cuối duy nhất. Tuy nhiên, chỉ cho mục đích sao lưu, Khách Hàng có thể tạo ra một bản lưu. Trong trường hợp giấy phép sử dụng cho nhiều thiết bị, Khách Hàng sẽ tuân thủ hướng dẫn cài đặt do Draeger cung cấp và sẽ giữ một biên bản lưu vị trí cài đặt. Bản lưu này được chuyển cho Draeger khi yêu cầu.

5.6 Phần mềm sẽ được cung cấp độc quyền theo định dạng có thể đọc được bằng máy như mã đối tượng.

5.7 Khách Hàng không được sửa đổi, thực hiện kỹ thuật đảo ngược, biên dịch, trích xuất hoặc kết nối phần mềm vào vào các chương trình khác. Khách Hàng không được xóa dữ liệu chứa chữ số và các nhãn khác và thông tin nhà sản xuất - cụ thể, các thông báo bản quyền - và sẽ chuyển nguyên trạng mà không sửa đổi bất kỳ bản sao lưu nào.

5.8 Khách Hàng không được cho thuê phần mềm hoặc cấp lại quyền sử dụng. Phần mềm được mua cùng với thiết bị chỉ có thể được bán cho các bên thứ ba cùng với thiết bị đó. Phần mềm có thể được bán cho bên thứ ba chỉ khi Khách Hàng không cấp cho bên thứ ba quyền sử dụng phần mềm vượt quá phạm vi quyền sử dụng được Draeger cấp cho Khách Hàng. Trong trường hợp bán lại, Khách Hàng không giữ lại bất kỳ bản sao nào của phần mềm. Quyền sử dụng cho nhiều thiết bị chỉ có thể được chuyển nhượng lại một cách toàn bộ.

5.9 Nếu Draeger cung cấp cho bên thứ ba phần mềm, chẳng hạn như Phần Mềm Mã Nguồn Mở, nghĩa là Phần Mềm mà Draeger chỉ có quyền phái sinh, thì các điều khoản và điều kiện sử dụng được thỏa thuận giữa Draeger và bên cấp phép sẽ được áp dụng bổ sung và sẽ được ưu tiên áp dụng. Draeger sẽ cung cấp các điều khoản và điều kiện sử dụng này khi Khách Hàng yêu cầu. Nếu Khách Hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này, cả Draeger và người cấp phép có quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào và các quyền nhân danh chủ sở hữu.

5.10 Khách Hàng đồng ý lưu trữ các phần mềm và bất kỳ tài liệu nào liên quan một cách cẩn thận để ngăn ngừa bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào. 

5.11 Việc bán phần mềm không bao gồm nghĩa vụ của Draeger cung cấp các dịch vụ bảo trì phần mềm. Việc bảo trì này sẽ thỏa thuận riêng.

6. Giá, Điều Khoản Thanh Toán, Cấn Trừ, Quyền Lưu Trữ

6.1 Giá sẽ chỉ bắt buộc sau khi có sự xác nhận bằng văn bản của Draeger.

6.2 Draeger có quyền không thông báo việc thay đối giá của Sản Phẩm cho dù Drager đã nhận tiền đặt cọc hoặc đã được thanh toán một phần cho Sản Phẩm đó và chưa lập hóa đơn cho Khách Hàng đối với các khoản tiền tăng thêm mà Draeger đã thay đổi do các trường hợp ngoài sự kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn sự thay đổi tỷ giá, thuế GTGT vụ và một số loại thuế khác, phí, thuế nhập khẩu, chi phí, tiền bảo hiểm, lệ phí và khoản phí nhằm chỉnh sửa và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót.

6.3 Chủ ý để trống

6.4 Việc thanh toán sẽ được thanh toán cho Drager khi giao Sản Phẩm và được đảm bảo bởi Thư Bảo Lãnh Ngân Hàng.

6.5 Trường hợp Khách Hàng không tuân theo các điều khoản về thanh toán tại đoạn 6.4 của Điều khoản GTC này khi đó:

6.5.1 Khách Hàng đồng ý trả cho Draeger lãi chậm thanh toán là 1.66%/tháng trên tổng giá trị Sản Phẩm tại từng thời điểm bao gồm tất cả các chi phí của Khách Hàng. 

6.5.2 Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả chi phí bao gồm Thuế hàng hóa dịch vụ và một số loại thuế khác liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào được thực hiện bởi Draeger nhằm thu hồi các khoản tiền từ Khách Hàng. Các chi phí bao gồm Thuế hàng hóa dịch vụ và một số loại thuế khác sẽ được Khách Hàng thanh toán cho Draeger khi có yêu cầu.

6.5.3 Draeger có quyền không tiếp tục hoặc tạm dừng việc cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng.

6.5.4 Việc giảm giá sẽ không được phép trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản từ Draeger.

6.6  Hóa đơn có thể được Draeger phát hành và sẽ được Khách Hàng thanh toán đối với mỗi chuyến hàng bất kể bảng quyết toán đã được gửi hay chưa vì bất ký lý do gì.

6.7 Séc và các phương tiện thanh toán khác sẽ chỉ được chấp thuận dựa trên thỏa thuận riêng biệt và sau đó chỉ thực hiện. Trong trường hợp thanh toán bằng các phương tiện đó, ngày Draeger có thể tùy ý sử dụng số tiền đó được xem là ngày nhận được thanh toán. Khách Hàng sẽ chịu các khoản khấu trừ và phụ phí.

6.8 Draeger có quyền yêu cầu một khoản tiền đặt cọc hoặc bảo đảm tương đương với giá trị hóa đơn và đình chỉ thực hiện các nghĩa vụ của mình, trong trường hợp xác định một cách rõ ràng Khách Hàng hiện và không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình.

6.9 Khách Hàng sẽ không được giữ lại phần thanh toán hoặc cấn trừ trừ khi có xác nhận từ một phán quyết cuối cùng có hiệu lực.

7.  Chủ ý để trống

8. Rủi Ro Về Vận Chuyển, Đóng Gói và Chuyển Giao Rủi Ro

8.1 Rủi ro về sự cố, hư hỏng hoặc thiệt hại sẽ được chuyển giao cho Khách Hàng không muộn hơn khi chuyển giao Sản Phẩm từ các kho giao hàng tương ứng của Draeger, mặc dù phí vận chuyển đã được chấp thuận, và nếu giao hàng từng phần được thực hiện hoặc Draeger đồng y cung cấp các dịch vụ khác, như chạy thử hoặc lắp đặt. Nếu việc giao hàng là không khả thi hoặc trì hoãn không phải do bất kỳ lỗi nào của Draeger, rủi ro sẽ được chuyển cho Khách Hàng khi thông báo rằng Sản Phẩm đã sẵn sàng để bàn giao.

8.2 Trường hợp Draeger thực hiện việc chạy thử hoặc lắp đặt cho Sản Phẩm đang được thực hiện, rủi ro sẽ được chuyển cho Khách Hàng khi được Khách Hàng chấp thuận. Trường hợp Khách Hàng không chấp thuận trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản về việc sẳn sàng cho nghiệm thu do Draeger phát hành, rủi ro sẽ chuyển cho Khách Hàng khi hết thời hạn đó, trừ khi Draeger chịu trách nhiệm cho việc không nghiệm thu. Nếu việc chạy thử hoặc lắp đặt bị trì hoãn, rủi ro sẽ chuyển cho Khách hàng không muộn hơn 3 tháng sau khi bàn giao, trừ khi Draeger chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ.

8.3 Trường hợp Phần mềm được cài đặt thông qua phương tiện truyền thông điện tử (ví dụ: thông qua Internet) thì rủi ro sẽ được chuyển giao khi phần mềm không còn nằm trong sự kiểm soát của Draeger.

9. Giao Hàng và Thời Gian Giao Hàng

9.1 Draeger có thể thực hiện giao hàng từng phần, trừ khi thỏa thuận khác bằng văn bản với Khách Hàng.

9.2 Việc tuân thủ đúng thời hạn đã thoả thuận về việc cung cấp các Sản Phẩm yêu cầu làm rõ trước tất cả câu hỏi về thương mại và kỹ thuật giữa Draeger và Khách Hàng và rằng Khách Hàng đã đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả nghĩa vụ trong Hợp Đồng này, ví dụ cung cấp các tài liệu, các vật liệu khác, giấy phép, biên nhận, hoặc thanh toán khoản tiền đặt cọc. Nếu không rơi vào các trường hợp này, thời hạn giao hàng sẽ được gia hạn hợp lý.

9.3 Thời gian giao hàng sẽ được xem là đáp ứng nếu Draeger đã giao Sản Phẩm trước thời gian giao hàng hoặc nếu thông báo sẵn sàng giao hàng đã được gửi. Trong trường hợp yêu cầu nghiệm thu, ngày nghiệm thu, hoặc, ngày thay thế nếu ngày nghiệm thu chưa thống nhất thì ngày phát hành thông báo sẵn sàng giao hàng của Draeger sẽ ưu tiên áp dụng.

9.4 Thời hạn cung cấp Sản Phẩm sẽ được gia hạn hợp lý khi có sự kiện Bất Khả Kháng, cụ thể là hiện tượng tự nhiên, thiệt hại máy móc và gián đoạn hoạt động không lường trước khác, tranh chấp lao động, cụ thể là đình công và đóng cửa nhà máy và trong trường hợp có trở ngại không lường trước được và giao hàng không đúng hoặc giao hàng trễ, với điều kiện Draeger không chịu trách nhiệm theo Hợp Đồng này. Nếu việc giao hàng không khả thi liên quan các tình huống nêu trên, Draeger có thể hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hợp đồng.

9.5 Trừ khi có sự đồng ý khác bằng văn bản của Draeger thì Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc một số thuế hiện hành khác, chi phí giao hàng, bảo hiểm, vận chuyển, lưu trữ và đóng gói và các chi phí khác liên quan đến sản phẩm sẽ được tính và thanh toán bởi Khách Hàng.

9.6 Trong trường hợp không có thỏa thuận chi tiết với Khách Hàng, Draeger sẽ lựa chọn nhà cung cấp và thực hiện thỏa thuận với nhà cung cấp thay mặt cho Khách Hàng trong trường hợp thấy việc tự định đoạt của mình là hoàn toàn phù hợp.

9.7 Draeger sẽ nỗ lực để giao Sản Phẩm (hoặc cung cấp dịch vụ) trong khoảng thời gian yêu cầu của Khách Hàng, nhưng Draeger sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào xảy ra do lỗi vận chuyển trong thời gian đó. Thời gian giao hàng không phải là vấn đề cốt yếu của Hợp Đồng và bất kỳ việc chậm trễ nào không là cơ sở để Khách Hàng hủy bỏ Hợp Đồng này.

9.8 Draeger sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc không thông báo về sự chậm trễ trong việc giao hàng.

9.9 Draeger có toàn quyền giao Sản Phẩm thành nhiều lần và trong các trường hợp đó Khách Hàng sẽ chấp thuận việc giao Sản Phẩm theo nhiều đợt.

9.10 Trong trường hợp vận chuyển hoặc thu lại Sản Phẩm, Draeger hoặc người thực hiện của Draeger sẽ được phép vào khu vực của Khách Hàng với sự đảm bảo an toàn tuyệt đối, và Khách Hàng sẽ có trách nhiệm bồi thường cho Drager hoặc người thực hiện của Draeger đối với các chi phí về tổn thất, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra đối với tài sản và con người của Draeger hoặc người thực hiện của Draeger khi Khách Hàng không thể đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn.

9.11 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động và/ hoặc các thiết bị hỗ trợ cho việc bốc dỡ Sản Phẩm tại cơ sở của mình.

9.12 Trường hợp Draeger đồng ý việc thu hồi Sản Phẩm từ cơ sở của Khách Hàng thì Khách Hàng phải đảm bảo rằng Sản Phẩm sẵn sàng cho việc thu hồi và phải có sẵn cho việc bốc dỡ tại thời điểm Drager đến để thu hồi.

9.13 Việc Khách Hàng hoàn trả Sản Phẩm cho Draeger do nợ  cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Draeger và phát hành Bảng Chấp Thuận Trả Lại Sản Phẩm.

9.14 Trường hợp Sản Phẩm đang được hoàn trả lại cho Draeger, Khách Hàng sẽ đảm bảo rằng Sản Phẩm được trả lại đầy đủ cùng với các hướng dẫn sử dụng và phụ kiện, trong điều kiện an toàn, kể cả liên quan đến các rủi ro như:

9.14.1 người mang vác Sản phẩm và trong khả năng của họ;

9.14.2 hư hỏng cho chính Sản Phẩm đó.

9.15 Các yêu cầu của Khách Hàng về việc thiếu nhân công, thiệt hại hoặc giao hàng không chính xác phải được thực hiện trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày lập hóa đơn.

9.16 Draeger sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng, thiệt hại, chi phí hoặc lệ phí phát sinh từ Khách Hàng trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ lỗi của Draeger trong việc thực hiện bất kỳ điều kiện và điều khoản của Điều khoản GTC này, bao gồm bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến bất kỳ thiệt hại hoặc không đúng chức năng của bất kỳ hạng mục được cung cấp, nếu các lỗi thiệt hại hoặc không đúng chức năng đó là do bất kỳ việc chậm trễ hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Draeger.

9.17 Chủ ý đê trống

9.18 Draeger sẽ không chấp nhận việc hoàn trả Sản Phẩm hoặc ghi nợ đối với bất kỳ Sản Phẩm đã được đặt hàng, vận chuyển, yêu cầu, chỉnh sửa, thiết kế một cách đặc biệt dành riêng cho Khách Hàng.

9.19 Chủ ý để trống

9.20  Chủ ý để trống

10. Giữ Lại Quyền Sở Hữu

10.1 Mặc dù có bất kỳ việc ghi nợ cấp cho Khách Hàng hoặc bất cứ điều khoản nào được quy định trong Điều khoản GTC, Dreager sẽ giữ lại toàn bộ quyền hưởng lợi và quyền sở hữu trong và đối với tất cả Sản Phẩm đã được Dreager bàn giao hoặc lắp đặt cho Khách Hàng, cho đến khi Khách Hàng thanh toán đầy đủ cho Draeger các khoản thanh toán đến hạn và các hóa đơn còn chưa thanh toán, bao gồm các hóa đơn trong tương lai.

10.2 Cho đến khi việc thanh toán đầy đủ được thực hiện đối với tất cả hoặc bất kỳ hóa đơn và chứng từ chưa thanh toán đã chuyển cho Khách Hàng thì Khách Hàng sẽ giữ và bán Sản Phẩm như là đại lý của Draeger. Khách Hàng sẽ đảm bảo rằng Sản Phẩm được lưu giữ trong điều kiện phù hợp. Khách Hàng sẽ lưu giữ Sản Phẩm một cách riêng biệt và với tư các pháp lý của Draeger như là chủ sở hữu Sản Phẩm được đánh dấu rõ ràng trên Sản Phẩm trong khu vực Sản Phẩm được lưu trữ.

10.3 Khách Hàng sẽ đảm bảo Sản Phẩm khỏi rủi ro, thiệt hại và trộm cắp và giữ cho Sản Phẩm được bảo hiểm đầy đủ đối với những rủi ro thường xuyên hoặc thông thường được bảo hiểm tùy vào việc kinh doanh cùng bản chất tương tự của Khách Hàng.

10.5 Khách Hàng có thể bán lại Sản Phẩm trong suốt quá trình hoạt động với hệ quả sau:

10.5.1 đối với số tiền mà Khách Hàng thu được thông qua việc bán lại Sản Phẩm sẽ được Khách Hàng giữ lại thay mặt cho Draeger. Số tiền trên sẽ được chuyển cho Draeger đầy đủ và sớm nhất có thể sau khi Khách Hàng nhận được thanh toán và trường hợp số tiền bán lại Sản Phẩm ít hơn giá trị mà Khách Hàng mua từ Draeger, số tiền đó sẽ tính để đáp ứng một phần giá trên hóa đơn hoặc khoản chưa thanh toán cho tới khi tất cả các khoản tiền sở hữu bởi Draeger đối với tất cả Sản Phẩm được cung cấp bởi Draeger cho Khách Hàng được thanh toán đầy đủ bởi Khách Hàng cho Draeger.

 10.5.2 Khách Hàng theo Hợp Đồng này chuyển giao cho Draeger bất kỳ và tất cả các khoản phải thu phát sinh từ việc bán lại Sản Phẩm để đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả các khoản phải thu (bao gồm các khoản phải thu trong tương lai) do Khách Hàng nợ Draeger, không quan trọng liệu Sản Phẩm có được bán lại hay không hoặc liệu Sản Phẩm đó bán được cho một hay nhiều bên mua. Draeger theo Hợp Đồng này chấp nhận việc chuyển giao đó. Khi có yêu cầu của Draeger thì Khách Hàng sẽ thông báo cho khách hàng của họ về việc chuyển giao. Cho đến khi Draeger thực hiện việc thu hồi, Khách Hàng sẽ được ủy quyền để thu các khoản phải thu đó. Draeger có quyền rút việc ủy quyền trên nếu Khách Hàng không đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của Draeger. Khi thu hồi, Khách Hàng sẽ xác định các khoản phải thu và các bên nợ tương ứng và phải gửi tất cả các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc thu các khoản phải thu và đồng thời thông báo cho các bên nợ về việc chuyển giao cho Draeger. Draeger có quyền tự mình thông báo cho các bên nợ về việc chuyển giao này.

10.6 Trường hợp Khách Hàng không thể thanh toán đúng hạn đối với bất kỳ Sản Phẩm nào cho Draeger thì Drager sẽ được Khách Hàng ủy quyền không hủy ngang để đến các cơ sở của Khách Hàng (hoặc bất kỳ cơ sở của Khách Hàng hoặc nơi Sản Phẩm được lưu trữ) nhằm sử dụng các biện pháp phù hợp để sở hữu Sản Phẩm mà không chịu bất kỳ trách nhiệm về việc xâm phạm, sơ suất hoặc thanh toán bất kỳ việc bồi thường nào đối với Khách Hàng.

10.7 Trường hợp Draeger không thể bán lại Sản Phẩm với giá trị tương đương hoặc nhiều hơn giá trị mà đã được Draeger xuất hóa đơn cho Khách Hàng, thì trong trường hợp cần thiết Draeger sẽ được quyền yêu cầu, tiến hành, thực hiện một hành động nhằm bù lại bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất do Draeger không thể đạt được giá như đã thỏa thuận trong hóa đơn cộng với các khoản chi phí khác phát sinh cho Draeger được xem như là kết quả của việc không thanh toán từ Khách Hàng.

10.8 Bất kỳ việc xử lý hoặc điều chỉnh Sản Phẩm đã giao hoặc lắp đặt ảnh hưởng đối với Draeger, Draeger sẽ giữ quyền sở hữu đối với Sản Phẩm ở bất kỳ giai đoạn và mức độ xử lý nào. Việc xử lý hoặc điều chỉnh đó sẽ được thực hiện miễn phí và Draeger không có bất kỳ nghĩa vụ nào. Bất kỳ sự xử lý, liên kết hoặc việc kết hợp nào của Khách Hàng với động sản/ sản phẩm khác không thuộc sở hữu của Draeger sẽ phát sinh đồng sở hữu bởi Draeger với đối tượng mới đó theo tỷ lệ giá trị hóa đơn của Sản Phẩm đối với các đối tượng khác được Khách Hàng sử dụng tại thời điểm xử lý, liên kết hoặc phối hợp. Hơn nữa, các quy định liên quan đến việc  Sản Phẩm được áp dụng được điều chỉnh tương ứng đối với bất kỳ đối tượng mới nào phát sinh từ kết quả của việc xử lý, liên kết hoặc phối hợp đó. Nếu Sản Phẩm được liên kết với các hạng mục hoặc các thành phần khác của bất động sản/ tài sản cố định thuộc về Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý phân tách Sản Phẩm trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong việc thanh toán theo yêu cầu của Draeger, và chuyển giao lại quyền sở hữu trong Sản Phẩm đó cho Draeger. Bất kỳ quyền giữ lại, cụ thể, dựa trên việc thanh toán các chi phí bảo trì hoặc cải tiến các hạng mục đó sẽ được loại trừ.

10.9 Khách Hàng không được thực hiện quyền định đoạt nào đối với Sản Phẩm, cụ thể là, cầm cố hoặc chuyển nhượng theo phương thức thế chấp, cho đến khi Draeger chuyển toàn bộ quyền sở hữu hợp pháp cho Khách Hàng.

10.10 Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm hợp đồng, cụ thể là trong trường hợp vi phạm thanh toán, Draeger có thể huỷ hợp đồng khi đến hạn cảnh báo mà không khắc phục bởi Khách Hàng và chiếm hữu lại Sản Phẩm. Khách Hàng có nghĩa vụ trả lại Sản Phẩm. Bất kỳ quá trình bắt đầu thủ tục giải thể, phá sản hoặc các thủ tục tương tự của Khách Hàng sẽ cho phép Draeger được yêu cầu trả lại Sản Phẩm ngay lập tức.

10.11 Việc thực hiện, tịch thu và định đoạt khác và can thiệp của bên thứ ba sẽ được Khách Hàng thông báo ngay lập tức cho Draeger.

10.12 Khách Hàng cam kết hỗ trợ hết mình cho Draeger để bảo vệ quyền sở hữu của Draeger đối với Sản Phẩm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước của địa điểm giao hàng và nơi giao hàng.

11. Phí Xử Lý Đơn Hàng Nhỏ

11.1 Bất kỳ đơn đặt hàng nào có tổng giá trị nhỏ hơn 2.700.00 VND tại quốc gia phân phối thì sẽ phải chịu phí xử lý đơn hàng nhỏ là 550.00VND. Phí nêu trên không bao gồm Thuế hàng hóa dịch vụ và một số loại thuế áp dụng khác.

12. Hủy Đơn Hàng

12.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, các đơn hàng đối với Sản Phẩm có được hoặc điều chỉnh hoặc thiết kế riêng biệt bởi Draeger cho Khách Hàng sẽ không bị hủy mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Draeger. Việc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào sẽ được thực hiện theo các điều khoản bồi thường mà Draeger đưa ra đối với tất cả tổn thất.

13. Các Yêu Cầu Đặc Biệt Của Khách Hàng

13.1 Việc thay đổi các thông số kỹ thuật của Sản Phẩm theo như yêu cầu của Khách Hàng bao gồm tại thời điểm đặt hàng hoặc sau thời điểm đặt hàng sẽ chỉ được chấp nhận theo quyết định của Draeger. Các thay đổi trên sẽ chỉ có hiệu lực khi được sự đồng ý bằng văn bản bởi Draeger và sẽ là căn cứ để điều chỉnh giá.

14. Thông Báo Khuyết Tật, Nghiệm Thu

14.1 Khách Hàng phải kiểm tra các lô hàng không chậm trễ sau khi nhận để xác định lỗi về số lượng và hư hỏng do vận chuyển. Trong trường hợp có thiệt hại do vận chuyển, phải có báo cáo thiệt hại để đảm bảo bất kỳ khiếu nại bồi thường thiệt hại nào đối với bên vận chuyển (bưu điện, đại lý đường sắt, đường biển, v.v...). Các báo cáo thiệt hại này phải được gửi cho Draeger trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi nhận được hàng. Nếu có sự sai sót về số lượng trong lúc vận chuyển thì chi tiết về sai sót đối với số lượng phải được gửi đến Draeger trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi nhận được hàng.

14.2 Khuyết tật chỉ có thể được xác nhận bằng văn bản trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận được Sản Phẩm, trừ khi khuyết tật liên quan là tiềm ẩn. Các khuyết tật tiềm ẩn của Sản Phẩm phải được thông báo bằng văn bản cho Draeger trong vòng 14 ngày sau khi phát hiện.

14.3 Trong trường hợp Khách Hàng bị cản trợ việc nghiệm thu do trường hợp Bất Khả Kháng được quy định tại  Điều khoản GTC, thời hạn để thông báo lỗi theo Điều 14 sẽ được gia hạn một cách hợp lý.

14.4 Nếu có yêu cầu hoặc thỏa thuận rõ ràng về nghiệm thu chính thức, Draeger sẽ thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng về việc sẵn sàng nghiệm thu. Nếu việc nghiệm thu không diễn ra trong vòng hai mươi ngày (20) ngày sau thông báo bằng văn bản về việc sẵn sàng nghiệm thu, Sản Phẩm sẽ được xem như là đã được Khách Hàng nghiệm thu khi hết thời hạn này, trừ khi Draeger chịu trách nhiệm về việc không nghiệm thu. Trong trường hợp này, Draeger phải thông báo cho Khách Hàng về việc Sản Phẩm đã được nghiệm thu. Điều này cũng được áp dụng cho việc nghiệm thu từng phần.

15. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

15.1 Draeger sẽ cung cấp Sản Phẩm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả của bên thứ ba (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) tại địa điểm giao Sản Phẩm đã thỏa thuận. Nếu bên thứ ba khiếu nại hợp pháp đối với Khách Hàng về việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Sản Phẩm do Draeger cung cấp và được sử dụng theo thỏa thuận của hợp đồng này bởi  Khách Hàng thì Draeger sẽ, bằng lựa chọn và chi phí của mình, hoặc thu xếp giấy phép cho Sản Phẩm liên quan, thay đổi chúng sao cho Quyền Sở Hữu Trí Tuệ không bị vi phạm, trao đổi Sản Phẩm hoặc áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà Draeger thấy phù hợp theo từng hoàn cảnh. Các nghĩa vụ nêu trên chỉ tồn tại nếu Khách Hàng thông báo cho Draeger bằng văn bản ngay lập tức về các yêu cầu mà bên thứ ba đưa ra, không thừa nhận bất kỳ sự vi phạm nào với bên thứ ba, và Draeger được toàn quyền hành động liên quan đến bất kỳ hoặc toàn bộ các biện pháp bảo vệ và thương lượng giải quyết. Nếu Khách Hàng dừng sử dụng dịch vụ, Khách Hàng sẽ thông báo cho bên thứ ba rằng việc ngừng sử dụng không cấu thành việc thừa nhận vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

15.2 Khiếu nại từ phía Khách Hàng sẽ bị loại trừ nếu Khách Hàng có trách nhiệm đối với việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc việc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ với nguyên nhân theo quy định của Khách Hàng, do việc áp dụng nằm ngoài khả năng dự đoán của Draeger, do sự điều chỉnh của Khách Hàng, hoặc do việc sử dụng dịch vụ cùng với sản phẩm không do Draeger cung cấp.

15.3 Khách Hàng sẽ mất quyền khiếu nại Draeger theo Điều khoản này nếu Khách Hàng không thông báo ngay cho Draeger về khiếu nại của bên thứ ba đối với Sản Phẩm được giao sau khi Khách Hàng đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp Draeger biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba.

16. Bảo Hành

16.1 Draeger cung cấp bảo hành  (“Bảo Hành”) đối với các Sản Phẩm khiếm khuyết sau (bao gồm dịch vụ):

16.1.1 Bất kỳ Sản Phẩm được cung cấp (bao gồm dịch vụ) dưới đây được chứng minh là có khiếm khuyết về nguyên liệu hoặc thi công: 

16.1.1. Thay thế Sản Phẩm hoặc cung cấp Sản Phẩm khác tương đương;

16.1.1.2 Sửa chữa Sản Phẩm;

16.1.1.3 Thanh toán chi phí thay thế Sản Phẩm hoặc mua Sản Phẩm tương đương hoặc chi phí cung cấp lại dịch vụ.

16.1.1.4 Thanh toán chi phí sửa chữa Sản Phẩm;

16.1.1.5. Sửa chữa hoặc cung cấp phần mềm mới thay thế (đối với phần mềm bị lỗi);

16.2.1 Bảo Hành sẽ KHÔNG được áp dụng trong trường hợp:

16.2.1.1 Khiếm khuyết được phát hiện khi quá:

16.2.1.1.1 14 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn đối với hàng hóa, thiết bị;

16.2.1.1.2 Chủ ý để trống

16.2.1.1.3 14 tháng kể từ ngày bắt đầu sử dụng hàng hóa được Khách Hàng vận chuyển, hoặc thông báo thực hiện nghiệm thu hoặc thông báo hoàn thành của Draeger trừ khi có sự thỏa thuận khác bằng văn bản.

16.2.1.2 Sản Phẩm không được sử dụng, bảo trì, vận hành và lưu trữ theo như hướng dấn của Draeger

16.2.1.3 Khiếm khuyết đối với nguyên liệu sản xuất được Draeger cung cấp cho bên thứ ba không phải là Khách Hàng.

16.2.1.4 Các phần khiếm khuyết được làm từ nguyên liệu cao su, thủy tinh, vật liệu tổng hợp hoặc gốm;

16.2.1.5 Sản Phẩm đã bị thay đổi hoặc sửa chữa bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác mà không được Draeger ủy quyền bằng văn bản;

16.2.1.7 Thời hạn sử dụng của Sản Phẩm đã hết;

16.2.1.8 Sản phẩm là sản phẩm sử dụng 1 lần và bị giới hạn sử dụng lần đầu;

16.2.1.9 Khiếm khuyết do sử dụng không đúng cách hoặc lưu trữ không đúng, bảo trì không phù hợp theo như hướng dẫn sử dụng của Draeger;

16.2.1.10  Trong trường hợp Khách Hàng hoặc bên thứ ba thực hiện lắp đặt hoặc khởi động không đúng cách, mang vác không đúng cách hoặc cẩu thả, sử dụng nguyên liệu vận hành không phù hợp, lỗi công trình xây dựng, ảnh hưởng hóa học, điện-hóa hoặc điện mà Draeger không có trách nhiệm;

16.2.1.11 Khách Hàng hoặc bên thứ ba thực hiện sửa chữa không đúng cách, và bất kỳ việc điều chỉnh đối với Sản Phẩm đã giao được thực hiện mà không có sự đồng ý trước của Draeger;

16.2.1.12 Khiếm khuyết là do hao mòn tự nhiên bao gồm ăn mòn;

16.2.1.13 lỗi của Sản Phẩm mà Khách Hàng đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó và không thể thông báo cho Draeger trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

16.2.1.14 Khách Hàng không thông báo cho Draeger về yêu cầu của mình theo điều khoản này trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi phát hiện lỗi.

16.3 Khách hàng sẽ cung cấp cho Draeger thời gian và cơ hội cần thiết để thực hiện các điều kiện liên quan đến Bảo Hành. Đặc biệt, theo yêu cầu của Draeger, Khách Hàng sẽ gửi Sản Phẩm đã nhận cho Draeger hoặc một xưởng do Draeger chỉ định. Nếu không, Draeger sẽ được miễn trách nhiệm vì bất kỳ hậu quả nào. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp khi an toàn có nguy cơ hoặc để ngăn chặn thiệt hại lớn (trong trường hợp này Draeger phải được thông báo ngay lập tức), Khách Hàng có thể tự khắc phục lỗi hoặc sắp xếp bên thứ ba khắc phục lỗi.

16.4 Bất kỳ yêu cầu nào của Khách Hàng về chi phí cần thiết cho Bảo Hành, cụ thể là chi phí vận chuyển, đi lại, làm việc và vật liệu sẽ bị loại trừ, nếu các chi phí đó phát sinh do Khách Hàng chuyển Sản Phẩm đến một điểm đến khác so với thỏa thuận.

16.5 Với điều kiện là Khách Hàng gửi yêu cầu bảo hành hợp lệ, chi phí vận tải/ cước vận chuyển phát sinh sẽ do Draeger chịu. Trong trường hợp Sản Phẩm được Khách Hàng trả lại để Draeger kiểm tra, nhưng thực tế không thuộc phạm vi Bảo Hành theo Điều khoản GTC, Khách Hàng sẽ tự chịu mọi chi phí vận tải/ vận chuyển liên quan.

16.6 Khách Hàng có thể không đưa ra yêu cầu để Bảo Hành và bất kỳ lỗi liên quan trách nhiệm nào về Bảo Hành nếu Khách Hàng biết về lỗi đó khi ký kết hợp đồng hoặc phải biết khi ký kết hợp đồng do hành vi sơ suất.

16.7 Bảo Hành và mọi trách nhiệm liên quan đến khiếm khuyết sẽ được loại trừ đối với hàng hóa đã qua sử dụng.

17. Giới Hạn Trách Nhiệm

17.1 Draeger sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ về tổn thất kinh tế hoặc hệ quả, thương tật, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi nào của Sản Phẩm, mặc dù có một phần không cẩn thận từ Draeger, nhà cung cấp, giám đốc, đại lý, người thừa kế của Draeger hoặc người được Drager chuyển giao.

17.2 Tất cả trách nhiệm liên quan đến Draeger sẽ được giới hạn trong giá trị hóa đơn của Sản Phẩm đã giao bị lỗi.

17.3 Khách Hàng sẽ thực hiện bất kỳ và tất cả các bước cần thiết và hợp lý để ngăn chặn, hạn chế hoặc giảm thiểu thiệt hại.

17.4 Khách Hàng phải đảm bảo thường xuyên sao lưu các chương trình và dữ liệu. Draeger sẽ chỉ chịu trách nhiệm về việc mua lại dữ liệu nếu Khách Hàng đã đảm bảo rằng dữ liệu đó đã được sao lưu và có thể được tái tạo lại với nỗ lực và chi phí hợp lý.

17.5  Nếu Khách Hàng hoặc bên thứ ba thực hiện sửa chữa không đúng hoặc trái phép (sửa chữa được thực hiện mà không có sự chấp thuận hoặc ủy quyền của Draeger hoặc thông qua đại lý dịch vụ không được Draeger ủy quyền), Draeger sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào. Điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ sửa đổi nào đối với Sản Phẩm đã giao mà không có sự đồng ý trước của Draeger hoặc bất kỳ phần mềm mở rộng nào do Khách Hàng hoặc bên thứ ba thực hiện vượt quá giao diện do Draeger cung cấp.

18. Sửa Chữa và Vật Tư

18.1 Draeger không đảm bảo vật tư sẳn có cho Sản Phẩm đó mà có thể được yêu cầu để sửa chữa tùy từng thời điểm.

19. Kiểm Tra Xi Lanh

19.1 Draeger có thể bằng chi phí của Khách Hàng kiểm tra xi lanh trước khi thay thế để xác định việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan. Draeger có thể từ chối cung cấp xi lanh trong trường hợp nếu theo quan điểm của Draeger cho thấy nó không tuân thủ các tiêu chuẩn đó.

20. Tuân Thủ Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng

20.1 Khách Hàng đảm bảo rằng mình đang hoạt động theo đúng luật áp dụng, bao gồm luật chống độc quyền và các quy định về tham nhũng và rửa tiền và các điều khoản luật hình sự khác.

20.2 Nếu có lý do để nghi ngờ rằng Khách Hàng đang vi phạm các nghĩa vụ nêu trên, Draeger có quyền chấm dứt hợp đồng nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không phù hợp với Draeger. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu trên thì (i) Draeger được miễn thực hiện mọi nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, (ii) Khách Hàng sẽ bồi thường và giữ cho Draeger và nhân viên Draeger vô hại đối với bất kỳ và tất cả thiệt hại trong phạm vi các tổn thất do việc vi phạm nghĩa vụ của Khách Hàng theo Điều 20 này.

21. Các Quy Định Về An Toàn

Khách Hàng có trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương và các quy định an toàn, cụ thể, liên quan đến sự cho phép, lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa Sản Phẩm đã giao và đồng ý tuân thủ các quy định đó. Khách Hàng phải bồi thường cho Draeger đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại phát sinh từ việc Khách Hàng không tuân thủ các quy định nêu trên.

22. Bồi Thường

Trong phạm vi được pháp luật cho phép thì Khách Hàng:

22.1 Đồng ý bồi thường và luôn luôn giữ cho Draeger, nhân viên và đại ý của Draeger và một trong số họ không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại về mất mát hoặc thiệt hại (bao gồm kể cả hành vi cẩu thả hoặc hành vi khác) phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng, sở hữu hoặc chiếm hữu hoặc bán lại của Khách Hàng cho bên thứ ba hoặc việc Bên thứ ba sử dụng, sở hữu hoặc chiếm hữu Sản Phẩm hoặc bất kỳ phần nào của chúng hoặc nhiều bộ phận của Sản Phẩm dù riêng biệt hay kết hợp với thiết bị hoặc nguyên liệu khác.

22.2 Đồng ý rằng việc bồi thường theo Điều 22.1 sẽ duy trì khi chấm dứt Hợp đồng và sẽ mở rộng để bao gồm tất cả các lỗi hoặc khiếm khuyết của Sản Phẩm hoặc một phần (nhiều phần) của Sản Phẩm hoặc hướng dẫn được cung cấp cho việc sử dụng liên quan đến Sản Phẩm hoặc không thuộc lỗi của Sản Phẩm để thực hiện một công việc cụ thể hoặc để đạt được một kết quả cụ thể hoặc tuân thủ bất kỳ quy định kỹ thuật đặc biệt nào.

23.Sự Kiện Bất Khả Khàng

23.1. Trong phạm vi được pháp luật cho phép Khách Hàng sẽ miễn toàn bộ hoặc bất kỳ trách nhiệm nào cho Draeger đối với và liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ lỗi hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ của mình từng phận hoặc toàn bộ theo hợp đồng này đối với bất kỳ nguyên nhân nào ngằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Draeger.

24. Điều Kiện và Bảo Đảm Ngụ Ý

24.1 Tất cả các điều kiện và bảo đảm ngụ ý (theo luật định hoặc quy định khác) không bao gồm trong Điều khoản GTC này trong phạm vi các điều kiện và bảo đảm đó có thể được loại trừ bởi hợp đồng.

25. Tuyên Bố Và Cam Đoan Bổ Sung

25.1 Tất cả các tuyên bố hoặc cam đoan trước đó hoặc cam đoan bổ sung mà được Draeger, nhân viên hoặc đại lý của Draeger thực hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản trước khi vận chuyển Sản Phẩm sẽ bị loại trừ hoàn toàn trong phạm vi cho phép của pháp luật và theo đó Khách Hàng miễn trách cho Draeger đối với các tuyên bố và cam đoan đó.

26. Sự Phù Hợp

26.1 Khách Hàng sẽ không dựa vào những kinh nghiệm chuyên môn hoặc những ý kiến của Draeger để xem xét sự phù hợp hoặc thích hợp của việc sử dụng mà Khách Hàng có thể đòi hỏi ở Sản Phẩm.

27. Từ Bỏ

27.1.Trường hợp Draeger không thể yêu cầu Khách Hàng thực hiện nghiêm chỉnh bất kỳ điều diện và điều khoản quy định trong Điều khoản GTC này sẽ không cấu thành việc từ bỏ hoặc bất kỳ quyền nào liên quan của Draeger và trong mọi trường hợp sẽ không được coi là từ bỏ các điều khoản và điều kiện tương tự trong các trường hợp sau đó và đồng thời sẽ không loại bỏ nghĩa vụ của Khách Hàng về việc tuân theo các điều khoản và điều kiện đó.

28. Thông Báo Người Tiêu Dùng

28.1 Trong trường hợp Khách Hàng bán Sản Phẩm cho bên thứ ba, Khách Hàng sẽ phải lưu trữ hồ sơ bằng văn bản các nội dung như tên, chi tiết hợp đồng và địa chỉ của bên thứ ba mà Sản Phẩm được bán trong thời gian 15 năm sau khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng. Theo yêu cầu của Draeger thì Khách Hàng phải cung cấp ngay lập tức những thông tin trên. Yêu cầu này nhằm hỗ trợ Draeger trong các hành vi ngăn chặn hoặc thu hồi Sản Phẩm trong tương lai.

28.2 Điều 28 vẫn duy trì khi chấm dứt các điều khoản GTC hoặc bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến các quy định của Sản Phẩm vì bất kỳ lý do gì.

29. Thông Báo

29.1 Tất cả các thông báo sẽ được thực hiện bằng văn bản và có thể được giao nhận trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh trả phí trước đến địa chỉ của Draeger hoặc của Khách Hàng được thông báo cho bên còn lại bằng văn bản tùy từng thời điểm. Những thông báo trên sẽ được xem là đã được nhận trong vòng 5 ngày làm việc sau khi gửi nếu gửi bằng chuyển phát hoặc ngày làm việc tiếp theo trường hợp gửi trực tiếp.

30. Hiệu lực từng phần

30.1 Bất kỳ thời điểm nào mà các quy định của Điều khoản GTC trở nên bất hợp pháp, không còn giá trị hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam thì nó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm tính hợp pháp, giá trị hoặc khả năng thực hiện các điều khoản khác của Điều khoản GTC

31. Thẩm Quyền và Luật Áp Dụng

31.1 Các điều khoản và điều kiện, sự giải thích và diễn giải sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam, không áp dụng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và các xung đột pháp luật. Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan đến Điều khoản GTC sẽ được giải quyết tại Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh. Draeger có thể lựa chọn pháp luật tố tụng tại nơi diễn ra việc giao hàng hoặc địa điểm thường trú/ đặt trụ sở của Khách Hàng để áp dụng.

 

Bản thảo lần thứ 2: Ngày 22/05/2018 với các thay đổi đã đồng ý với Anh Nguyen

 

General Terms and Conditions of Sale for Goods and Services.

In these General Terms and Conditions:

(v) Draeger means Draeger Vietnam Co., Ltd, or any related corporation or legal entity;

(vi) Customer means the person, firm, corporation, government or semi-government authority purchasing goods and  services from Draeger;

(vii) Goods means goods and services. Where reference to Goods is made in these GTC’s it shall collectively refer to both goods and services unless expressed otherwise;

(viii) GTC’s refers to these General Terms and Conditions of Sale for Goods (including services).

1. Scope of Application, General

1.1 Any delivery of goods and provision of services by Draeger to the Customer, shall be subject to these GTC’s set forth herein. These GTC’s form a constituent part of all offers, quotations, order acknowledgements, purchase orders, invoices, delivery receipts and agreements between Draeger and the Customer.

1.2 Draeger and the Customer may agree to terms and conditions deviating from these GTC’s, such terms shall then have priority over these GTC’s provided they are expressly agreed to in writing and signed by both parties.

1.3 These GTC’s apply even if Draeger provides the Goods with knowledge of but without actual written and signed acceptance of deviating terms and conditions of the Customer.

2. Scope of Performance

2.1 Offers by Draeger shall always be non-binding. Orders shall be deemed accepted only if Draeger confirms same in writing or carries out the order.

2.2 The offer or quotation by Draeger shall govern the scope of performance. Statements as to weight and measurements in brochures and offers are not guaranteed properties. The functions of software shall be limited to the description in the performance specifications. To the extent reasonably acceptable, Draeger may use components that are as good as new or that have been rendered as good as new.

2.3 Guarantees as to properties or shelf life must be in writing from Draeger.

2.4 Draeger shall retain, without limitation, any and all ownership rights, copyrights and industrial property rights in drawings, technical documents and other data, information and documentation in material or immaterial form, including in electronic form; these may not be disclosed to third parties without written consent from Draeger.

2.5 In case of resale of Goods the Customer is responsible to comply with all applicable export rules and regulations. The Customer shall defend and indemnify Draeger from all costs and claims based on the violation of export rules and regulations by the Customer.

3. Description of goods

3.1 The description of Goods as stipulated on offers, quotations, order acknowledgements, purchase orders, invoices, delivery receipts and other agreements is provided by way of identification only and the use of that description shall not constitute a description under any contract of sale by description. Any description of any Goods in any brochure, document or other sales literature used by Draeger shall not form part of any agreement between Draeger and the Customer.

4. Design Changes

4.1 Draeger shall have no obligations to make alterations in the design and construction of Goods previously accepted and delivered even though design changes are incorporated in the Goods subsequently being delivered.

5. Software

5.1 Should software be included in the scope of delivery, Draeger grants to the Customer subject to the following terms a non-exclusive and non-transferable right of use therein.

5.2 All rights in know-how and Goods that merit intellectual property right protection (including but not limited to inventions and copyrights for example) are retained by Draeger. Draeger may use know-how acquired in connection with the performance of its contractual obligations to the Customer without limitation for its own commercial purposes.

5.3 If software is delivered as a component of a device or intended for a specific device (firmware), the Customer may use the firmware only with the specified equipment. Use of firmware together with other equipment shall require Draeger's express written consent.

5.4 User documentation is provided in adequate form for the software’s intended purpose. Any further documentation, in particular firmware documentation or documentation for maintenance purposes shall require an express written agreement.

5.5 Unless Draeger expressly grants the Customer a multiple license, the Customer shall receive a single user license in the software, i.e. the Customer may simultaneously use the software on only one end device. However, solely for backup purposes, the Customer may make one backup copy. In the event of a multiple license, the Customer shall comply with the installation instructions furnished by Draeger and shall keep a record of the location of every installation. Such records shall be submitted to Draeger upon request.

5.6 Software shall be furnished exclusively in machine readable form as object code.

5.7 The Customer may not modify, engage in reverse engineering, translate, extract or otherwise link the software to other programs. The Customer may not remove from the data carriers alphanumerical and other labels and manufacturer information - in particular, copyright notices - and shall transfer same without modification to any backup copy.

5.8 The Customer may not lease the software or grant sublicenses. Software acquired in conjunction with a device may only be sold to third parties together with said device. Software may be sold to third parties only if the Customer does not grant to the third party rights to use the software exceeding the license granted to the Customer by Draeger. In the event of resale, the Customer may not retain any copy of the software. Multiple licenses may be resold only in their entirety.

5.9 If Draeger provides third party software, such as Open Source Software, i.e. software for which Draeger holds only a derivative license, the terms and conditions of use agreed between Draeger and its licensor shall apply in addition and shall have priority. Draeger shall submit such terms and conditions of use to the Customer upon request. Should such terms and conditions of use be violated by the Customer, both Draeger and the licensor shall be entitled to assert any resultant claims and rights in their own name.

5.10 The Customer agrees to store the software and any documentation relating thereto securely in order to preclude any abuse.

5.11 The sale of software does not include an obligation by Draeger to provide software maintenance services. This shall require a separate agreement.

6. Prices, Payment Terms, Set-off, Right of Retention

6.1 The Prices shall only become binding after Draeger’s written confirmation.

6.2 Draeger reserves the right without notice to alter the price of Goods whether or not a deposit or part payment has been received by Draeger for such Goods and to invoice the Customer for any such extra amount where the costs of the Goods to Draeger has altered due to circumstances beyond its control including but without limiting the generality of the foregoing any variation in Draeger’s exchange rates, VATor other taxes, levies, imposts, duties, premiums, fees or charges however designed and to correct errors and omissions.

6.3 Intentionally left blank.

6.4 Payment is to be made to Draeger for Goods upon delivery and secured by a Bank Guarantee.

6.5 If the Customer fails to comply with the terms of payment in paragraph 6. hereof then:

6.5.1 The Customer agrees that it will pay Draeger a late premium charge amounting to 1.66% (one point sixty six) (per cent) per month on all monies outstanding from time to time owing by the Customer;

6.5.2 The Customer shall be liable for all costs including GST or other taxes relating to any legal action taken by Draeger to recover moneys due from the Customer. These costs including GST or other taxes will be payable by the Customer to Draeger on demand;

6.5.3 Draeger reserves the right to discontinue or suspend the supply of Goods to the Customer;

6.5.4 No discount shall be allowed except where otherwise agreed by Draeger in writing.

6.6 Invoices may be issued by Draeger and will be payable by the Customer in respect of every delivery notwithstanding that the balance of the order has not been delivered for any reason.

6.7 Cheques and other means of payment shall be accepted only based on a separate agreement and then only on account of performance. In the case of such means of payment, the day on which Draeger takes receipt of the relevant amount into its banking account shall be deemed the date of receipt of payment. The Customer shall bear any commission and collection charges.

6.8 Draeger reserves the right to demand a down payment or security equivalent to the invoice amount and to suspend the execution of its obligations, in case circumstances justify reasonable doubts to the Customer’s willingness or ability to fulfil their payment obligations.

6.9 The Customer shall not be entitled to withhold payment or offset counterclaims unless confirmed in a final and binding judgment.

7. Intentionally left blank.

8. Shipping, Packaging, Passing of Risk

8.1 The risk of accidental loss, damage or deterioration shall pass to the Customer no later than upon shipping of the Goods from the relevant Draeger site of dispatch, even if freight prepaid delivery is agreed, and even if partial deliveries are made or Draeger has agreed to provide other services, such as commissioning or installation. Should shipment be impossible or delayed without any fault on the part of Draeger, risk shall pass to the Customer upon notification that the Goods are ready for shipment.

8.2 Should Draeger carry out commissioning or installation of the Goods being delivered, risk shall pass to the Customer upon acceptance by the Customer. Should acceptance be delayed by the Customer for any reason or should acceptance not be effected within twenty (20) days following written notification of readiness for acceptance issued by Draeger, risk shall pass to the Customer upon expiry of such period and full payment shall become due, unless Draeger is responsible for the non-acceptance or the delay. Should commissioning or installation be delayed by the Customer for any reason, risk shall pass to the Customer no later than ninety (90) days after delivery and full payment shall becomes due, unless Draeger is responsible for the delay.

8.3 Should software be furnished by way of electronic communications media (e.g. via the Internet), risk shall pass when the software leaves Draeger's control.

9. Delivery and Delivery Time

9.1 Draeger may make partial deliveries, unless otherwise expressly agreed in writing with the Customer.

9.2 Compliance with agreed deadlines for the provision of Goods shall require prior clarification of all commercial and  technical questions between Draeger and the Customer and that the Customer has met any and all obligations incumbent upon it, e.g. provision of documents, other materials, permits or releases, or payment of a down payment. Should this not be the case, the delivery time shall be reasonably extended.

9.3 The delivery time shall be deemed complied with if Draeger has shipped the Goods prior to expiry of the delivery time or if notice of readiness for shipment has been given. In the event that formal acceptance is to take place, the acceptance date, or, alternatively if the acceptance date is disputed, then the date of issuance of a notice of readiness of acceptance as issued by Draeger, shall prevail.

9.4 The deadline for provision of Goods shall be reasonably extended in the event of Force Majeure, in particular, in the case of natural events, mechanical damage and other unforeseeable operational disruptions, measures within the context of industrial disputes, in particular, strike and lockout, and in the event of unforeseeable hindrances and incorrect or late self-delivery, provided Draeger is not responsible therefor. Should the relevant delivery or service become impossible or a hardship due to the aforementioned circumstances, Draeger may rescind the agreement fully or partially.

9.5 Unless Draeger otherwise agrees in writing GST or other applicable taxes, delivery, carriage insurance, handling, storage and packaging and any other expenses relating to the goods shall be charged to and paid by the Customer.

9.6 In the absence of specific agreement with the Customer, Draeger will select the carrier and make such agreement with the carrier on behalf of the Customer as Draeger in its absolute discretion deems appropriate.

9.7 Draeger will endeavor to deliver the Goods (or provide services) within the Customer’s required delivery period, but shall not be liable for any loss or damage directly or indirectly sustained from any failure to deliver within such period. Time shall not be the essence of this Contract and any delay shall not be the basis of the Customer’s cancellation of this Contract.

9.8 Draeger shall not be liable for any loss or damage resulting from any failure to give notice of any delay in delivery.

9.9 Draeger reserves the right to deliver the Goods by installments at its absolute discretion and in such circumstances the Customer shall accept delivery of such Goods by installments.

9.10 Where in order to deliver or collect Goods, Draeger or its carrier enters upon the Customer’s premises the Customer shall provide full and safe access to Draeger or its carrier and shall be liable for and indemnify Draeger and its carrier against the cost of all loss, damage to property and injury to persons, occurring directly or indirectly as a result of the failure by the Customer to ensure the said full and safe access.

9.11 The Customer shall be responsible for providing adequate labour and/or material handling equipment for the loading and unloading of Goods at its premises.

9.12 Where Draeger agrees to collect Goods from the Customer’s premises the Customer shall ensure that the Goods are all available for collection at an easily accessible central point and that they are ready for loading at the time Draeger arrives to collect them.

9.13 The Customer’s return of Goods to Draeger for credit requires the prior written approval of Draeger and issuance of a Returned Goods Authorisation Number (RGA).

9.14 Where Goods are being returned to Draeger, the Customer shall ensure that they are returned complete, together with all operations manuals and accessories, in a safe condition, having regard to the risk to:-

9.14.1 persons handling them and in their vicinity; and

9.14.2 damage to the Goods themselves.

9.15 Claims by the Customer for short, damaged or incorrect deliveries must be made within fourteen (14) days from the date of invoice.

9.16 Draeger will not be liable or responsible for any loss or damage, cost or expense suffered by the Customer resulting directly or indirectly from any failure by Draeger to fulfil any of the terms and conditions herein, including any obligation or liability in respect of any damage to or malfunction of any item supplied, if such failure damage or malfunction is due to any delay or other cause beyond the control of Draeger.

9.17 Intentionally left blank.

9.18 No return of Goods will be accepted or a credit note issued by Draeger, for any Goods specifically ordered and delivered, acquired, customized or designed for the Customer.

9.19 Intentionally left blank.

9.20 Intentionally left blank.

10. Retention of Title

10.1 Notwithstanding any credit granted to the Customer or anything contained in these GTC’s, Draeger shall retain full beneficial ownership and legal title in and to all the Goods delivered or installed to the Customer by Draeger until the Customer has paid to Draeger the full amount due on all and any outstanding invoice(s), including future invoices.

10.2 Until full payment is made on all and any outstanding invoices and title then transferred to the Customer, the Customer will hold and sell the Goods as agent for Draeger. The Customer shall ensure that the Goods are kept in good and serviceable condition. The Customer shall store the Goods separately and with the legal title of Draeger as the owner of the Goods clearly marked on the Goods and in the area in which they are stored.

10.3 The Customer will secure the Goods from risk, damage and theft; and keep the Goods fully insured against such risks that are usual or common to insure against in a business of a similar nature to that of the Customer.

10.5 The Customer may resell the Goods during the ordinary course of business with the following consequences:

10.5.1 any proceeds received by the Customer from the resale of the Goods shall be held by the Customer on behalf of Draeger. The proceeds of the sale shall be forwarded to Draeger in full as soon as is reasonably practicable after receipt by the Customer and where the proceeds of sale are less than the amount owing by the Customer to Draeger, such proceeds shall be applied in practical satisfaction to the invoiced price or amount outstanding until all monies owing to Draeger for all Goods supplied by Draeger to the Customer have been paid for in full by the Customer to Draeger;

 10.5.2 the Customer hereby assigns to Draeger any and all receivables arising from the resale of the Goods to secure any and all receivables (including future receivables) owed by the Customer to Draeger, irrespective of whether the Goods are resold without or following processing and irrespective of whether they are sold to one or more purchasers. Draeger hereby accepts such assignment. Upon request by Draeger the Customer shall notify its customers about this assignment. Until revocation by Draeger, the Customer is authorised to collect the assigned receivables. Draeger is entitled to revoke this direct debit authorisation if the Customer fails to meet their payment obligations towards Draeger. Upon revocation the Customer shall identify the receivables and the respective debtors and submit all information and documents required to collect the receivables and to inform the debtors about the assignment. Draeger is entitled to inform the debtors about the assignment itself.

10.6 If the Customer does not pay for any Goods on the due date then Draeger is hereby irrevocably authorised by the Customer to enter the Customer’s premises (or any premises under the control of the Customer or as agent of the Customer in which the Goods are stored at such premises) and use reasonable force to take possession of the Goods without liability for trespass, negligence or payment of any compensation to the Customer whatsoever.

10.7 If Draeger is unable to resell the Goods at the same price or more as was invoiced to the Customer by Draeger, then Draeger shall be entitled to make claim, demand or institute, if necessary, an action to recover any loss or damage sustained by Draeger due to Draeger not being able to obtain the invoiced price plus the added expenses incurred by Draeger as a result of non-payment by the Customer.

10.8 Any processing or reworking of the Goods delivered or installed shall be effected for Draeger, which shall retain ownership in the Goods at any stage and level of processing. Such reworking or processing shall be effected free of charge and without any obligation on the part of Draeger. Any processing, linking or combination by the Customer of the Goods with other moveable objects/products not owned by Draeger shall give rise to co-ownership by Draeger in the new object/product in proportion to the invoice value of the Goods to the other objects/products used by the Customer at the time of such processing, linking or combination. Moreover, the provisions concerning the Goods shall apply mutatis mutandis to any new object/product created as a result of such processing, linking or combination. Should the Goods be linked with buildings or other components of real/fixed property belonging to the Customer, the Customer agrees to separate the Goods in the event of any default in payment at Draeger 's request, and to re-deliver such items back to Draeger. Any rights of retention, in particular, based on reimbursement of outlays for maintenance or improvement of such items by the Customer shall be excluded.

10.9 The Customer may not make any dispositions over the Goods, in particular, pledges or transfers by way of security, until full legal title transfers from Draeger to the Customer.

10.10 In case of breach of contract by the Customer, in particular, in the event of a default in payment, Draeger may rescind the agreement upon due warning without remedy by the Customer and repossess the Goods. The Customer shall be obliged to return the Goods. Any application to commence insolvency, bankruptcy or similar proceedings of the Customer shall entitle Draeger to demand the immediate return of the Goods.

10.11 Levies of execution, attachments and other dispositions and interventions by third parties shall be notified by the Customer to Draeger without undue delay.

10.12 The Customer shall provide Draeger with extensive support in order to protect Draeger's ownership rights in the Goods in accordance with the domestic legal system of the delivery location and destination.

11. Small Order Handling Charge

11.1 Any order with a total value of less than local currency equivalent of VND 2.700.00 in the country of delivery is subject to a small order handling charge of local currency equivalent of VND 550.000. The mentioned values do not include GST or other applicable taxes.

12. Cancellation

12.1 To the fullest extent permitted by law, orders for Goods specifically acquired or customized or designed by Draeger for the Customer shall not be cancelled by the Customer without Draeger’s written consent. The cancellation of any order shall be made on terms which indemnify Draeger against all loss.

13. Customer Special Requirements

13.1 Changes to the specifications of the Goods at the Customer’s request either at the time of placing the order or thereafter will only be accepted at Draeger’s discretion. Such changes will only take effect when agreed in writing by Draeger and which may result in a price increase.

14. Notice of Defects, Acceptance

14.1 The Customer shall inspect deliveries without undue delay following receipt in order to ascertain any quantitative errors and transport damage. In the event of transport damage, a damage record shall be prepared in order to secure any compensatory damage claims against the forwarder (post, rail, shipping agent, etc.). Such damage record shall be sent to Draeger within fourteen (14) days following delivery. If there is a quantitative error in delivery, full details of the quantitative error shall be sent to Draeger within fourteen (14) days following delivery.

14.2 Defects can be asserted in writing within fourteen (14) days of receipt of the Goods, unless the relevant defect is latent. Latent defects in Goods and defective performance of services shall be notified to Draeger in writing within fourteen (14) days following discovery thereof.

14.3 Should the Customer be prevented from taking acceptance due to Force Majeure circumstances as defined in the GTC’s, the deadline for notice of defects according to Section 14 shall be reasonably extended.

14.4 If a formal acceptance is required or expressly agreed upon, Draeger shall notify the Customer in writing about readiness for acceptance. Should acceptance not take place within twenty (20) days following written notification of readiness for acceptance, the Goods shall be considered accepted by the Customer upon expiry of such period, unless Draeger is responsible for the non-acceptance. In this event, Draeger shall notify the Customer that the Goods are deemed accepted. The same shall apply to partial acceptance.

15. Intellectual Property Rights

15.1 Draeger shall supply the Goods free and clear of intellectual property rights and third party copyrights ("Intellectual Property Rights") existing at the agreed destination of the Goods. Should a third party assert legitimate claims against the Customer based on the infringement of Intellectual Property Rights relating to the Goods delivered by Draeger and used in accordance with the agreed use thereof by the Customer, Draeger shall, at its choice and at its expense, arrange a license for the relevant Goods, modify them such that the relevant Intellectual Property Right is not infringed, exchange them or apply any other remedy which Draeger in its sole discretion deeds appropriate in the circumstances. The foregoing obligations shall apply only if the Customer notifies Draeger in writing and without undue delay of the claims asserted by the third party, does not acknowledge any infringement to the third party, and Draeger retains a discretion in relation to any and all measures in mounting a defense and settlement negotiations. Should the Customer cease use of the service, it shall notify the third party that cessation of use does not constitute an acknowledgement of any infringement of an Intellectual Property Right.

15.2 Claims on the part of the Customer shall be excluded if the Customer is responsible for the infringement of an Intellectual Property Right or if the infringement of the Intellectual Property Right is caused by stipulations by the Customer, by an application not foreseeable by Draeger, by a modification by the Customer, or by use of the service in conjunction with products not delivered by Draeger.

15.3 The Customer shall lose the right to claim against Draeger hereto if the Customer fails to notify immediately Draeger of any complaint by a third party made about the delivered Goods after the Customer knew or should have known of such complaint, except in cases where Draeger knew or should have known of such complaint.

16. Warranty

16.1 Draeger provides the following warranty (“Warranty”) for defective Goods (which by definition shall include services):

16.1.1 Any of the following provided the Goods (including services) are proven to have been defective in material or workmanship:

16.1.1.1 the replacement of the Goods or the supply of equivalent Goods;

16.1.1.2 the repair of Goods;

16.1.1.3 the payment of the cost of replacing the Goods or of acquiring equivalent Goods or the cost of supplying the services again;

16.1.1.4 the payment of the cost of having the Goods repaired;

16.1.1.5 repairs or, provision of a new software release in lieu of repair (for a defect in software).

16.2.1 The Warranty does NOT apply if:

16.2.1.1 the defect becomes apparent more than:

16.2.1.1.1 fourteen (14) months from the date of the invoice in the case of products, equipment;

16.2.1.1.2 Intentionally Left Blank;

16.2.1.1.3 fourteen (14) months following start-up or use of the delivered product by the Customer, or notification of acceptance of performance or notification of completion, whichever is the sooner by Draeger unless otherwise agreed in writing.

16.2.1.2 the Goods have not been used, maintained, operated or stored in accordance with instructions issued by Draeger;

16.2.1.3 Intentionally Left Blank;

16.2.1.4 the defective part is made of rubber, glass, synthetic or ceramic materials;

16.2.1.5 the Goods have been subject to any alteration or repair by any person other than authorised in writing by Draeger;

16.2.1.7 the indicated shelf life of the Goods has expired;

16.2.1.8 the product is a one-off product which is limited to the first use;

16.2.1.9 the defect is caused by  inappropriate or improper use, incorrect storage, improper maintenance which is not in accordance with instructions for use issued by Draeger;

16.2.1.10 in the event of erroneous assembly or start-up by the Customer or third parties, erroneous or negligent handling, use of inappropriate operating resources, defective construction work, or chemical, electro-chemical or electrical influences for which Draeger is not responsible;

16.2.1.11 Customer or a third party perform improper repairs, and any modifications to the delivered Goods performed without Draeger’s prior consent;

16.2.1.12 the defect is caused by natural wear and tear including corrosion;

16.2.1.13 the defect in Goods of which the Customer knew or should have known and failed to notify Draeger within fourteen (14) days following inspection;

16.2.1.14 the Customer fails to notify Draeger of his claim under this clause within fourteen (14) days of the defect becoming apparent.

16.3 The Customer shall provide Draeger with the necessary time and opportunity to perform the conditions related to the Warranty. In particular, upon Draeger’s request, the Customer shall send the delivered Goods to Draeger or a workshop to be specified by Draeger. Otherwise Draeger shall be discharged from liability for any consequences. Only in urgent cases where safety is at risk or in order to prevent unreasonably large damage (in which case Draeger must be notified immediately) may the Customer remedy the defect itself or arrange for the defect to be remedied by a third party.

16.4 Any claims on the part of the Customer based on the expenses required for the Warranty, in particular, transport, travel, work and material costs shall be excluded, if such expenses occur because the Customer moved the delivered Goods to a different destination than the agreed delivery destination.

16.5 Provided that Customer submits a valid Warranty claim, freight / transport costs incurred shall be borne by Draeger. In the event that Goods are returned by Customer for Draeger’s checking, but turned out to be not covered by Warranty pursuant to these GTC’s, the Customer shall bear any concerning freight / transport cost on its own.

16.6 The Customer may not assert any claims for Warranty and any defect related liability if it is aware of the defect upon execution of this agreement or is unaware thereof as a result of gross negligence.

16.7 Warranty and any defect related liability shall be excluded for used Goods.

17. Limitation of Liability

17.1 Draeger will not be liable for any economic or consequential loss, injury, expense or damage arising from any defect in or failure of the Goods, notwithstanding negligence on the part of Draeger, its suppliers, servants, agents, successors or assigns.

17.2 All Liability attributable to Draeger shall be limited to the invoice value of the defective Goods provided.

17.3 The Customer shall take any and all necessary and reasonable steps in order to prevent, limit or mitigate damage.

17.4 The Customer shall ensure the regular backing up of programs and data. Draeger shall only be liable for the re-procurement of data if the Customer has ensured that such data has been backed- up and can be reconstructed therefrom at reasonable effort and expense.

17.5 Should the Customer or a third party perform improper or unauthorized repairs (repairs done without the consent or authorisation of Draeger or via an un-authorized Draeger service agent), Draeger shall not be liable for any resulting damages. The same shall apply to any modifications to the delivered Goods performed without Draeger's prior consent or to any software extension effected by the Customer or a third party over and above the interface provided by Draeger.

18. Repairs and Parts

18.1 Draeger does not promise the ready availability of parts for such Goods as may be required to be repaired from time to time.

19. Testing of Cylinders

19.1 Draeger may at the Customer’s expense inspect test cylinders prior to each refill in order to determine compliance of the cylinders with all relevant standards. Draeger may refuse to fill a cylinder if in Draeger’s opinion it does not comply with such standard.

20. Compliance with Laws, Anti-Corruption

20.1 The Customer warrants that he is acting in accordance with applicable laws, including antitrust laws and regulations on corruption and money laundering and other criminal law provisions.

20.2 If there is reason to suspect that the Customer is in breach of the above obligations, Draeger is entitled to terminate the agreement if it would be unreasonable for Draeger to continue the agreement. In the event of such termination, (i) Draeger is released from any obligation to execute the agreement, (ii) the Customer shall indemnify and keep harmless Draeger and its employees against any and all damages to the extent such damages are based on the Customer’s violation of its obligations under this Section 20.

21. Safety Provisions

The Customer shall be responsible for compliance with applicable domestic statutes, regulations and safety provisions, in particular, in relation to admission, installation, operation, maintenance and repair of the delivered Goods and agrees to comply therewith. The Customer shall indemnify Draeger against any and all claims deriving from noncompliance with such provisions by the Customer.

22. Indemnity

To the full extent permitted by law the Customer:

22.1 Agrees to indemnify and at all times hereafter to keep indemnified and hold Draeger, its servants and agents and each of them harmless against all claims for loss or damage (whether as a result of negligence or otherwise) arising directly or indirectly out of the Customer’s use, possession, ownership or resale to a third party or out of the use, possession or ownership by such third party of the Goods or any part or parts thereof whether separately or in combination with any other equipment or material.

22.2 Agrees that the indemnity in Clause 22.1 shall survive the termination of this Contract and shall extend to cover all alleged defaults or defects in the Goods or part(s) thereof or instructions supplied for use in connection with the Goods or out of any failure of the Goods to perform a particular task or to achieve a particular result or to comply with any particular specification.

23. Force Majeure

23.1 To the extent permitted by law the Customer releases Draeger from all and any liability for and in relation to or occurring out of any failure or transaction in performance of its obligation hereunder due in part or in whole to any cause whatsoever beyond Draeger’s reasonable control.

24. Implied Conditions and Warranties

24.1 All implied conditions and warranties (statutory or otherwise) are hereby expressly excluded from these GTC’s insofar as they are capable of being excluded by agreement.

25. Collateral Warranties and Representations

25.1 All prior statements and representations or collateral warranties that may have been given whether oral or in writing by Draeger or its servants or agents prior to the delivery of the Goods are expressly excluded to the full extent allowed by law and accordingly Draeger is released by the Customer from any liability as a result of such statement or representation.

26. Fitness for Purpose

26.1 The Customer shall not rely upon Draeger’s expertise or judgement as to fitness or suitability of use for which the Customer may require the Goods.

27. Waiver

27.1 Failure by Draeger to insist upon strict performance by the Customer of any terms and conditions contained herein shall not be taken to be a waiver thereof or of any rights of Draeger in relation thereto and in any event shall not be taken to be a waiver of the same terms and conditions on any subsequent occasion and shall not discharge the Customer from any of its obligations pursuant to these terms and conditions.

28. End Customer Notification

28.1 In the event the Customer sells the Goods to third parties, the Customer shall keep written record of the name, contract details and address of the third party to whom the Goods are ultimately sold for a period of 15 years following sale of the Goods to the Customer. The Customer shall immediately upon request by Draeger provide such details without delay. This is required in order to assist Draeger with any field actions or recalls which may relate to the Goods in the future.

28.2 This Section 28 shall survive termination of these GTC’s or any other agreement relating to the provision of Goods, for any reason.

29. Notices

29.1 All notices shall be in writing and may be hand delivered, or mailed postage pre-paid addressed to the postal address of either Draeger or the Customer as notified to the other from time to time in writing. Any such notice shall be deemed to have been received five (5) business days after dispatch if sent by mail, or the next business day if delivered by hand.

30. Severance

30.1 If at any time a provision of these GTC’s is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of Vietnam, it will not affect or impair the legality, validity or enforceability of any other provisions of these GTC’s.

31. International Trade Compliance

31.1 Customer certifies that:

31.1.1 the Goods will not be used for any restricted activity that supports the development, production, handling, usage, maintenance, storage, inventory of proliferation of any weapons of mass destruction and its delivery systems or participation in transaction with the persons engaged in such activities;  

31.1.2 it will not subsequently export or otherwise re-sell the items to any person or country that subject to any sanction imposed pursuit to a decision of the United Nation Security Council.

31.2 Customer acknowledges that Draeger is not liable in any way for any damages including loss of profit, delivery delay or order termination in case the quoted equipment and services are subject to export approval by competent export control authorities or if competent export control authorities decline to grant their export approval.

32. Jurisdiction and Applicable Law

32.1 These terms and conditions, their interpretation and execution shall be governed by Vietnamese Law, to the exclusion of the United National Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the conflict of laws rules. All disputes which arise between the parties in relation to these GTC’s shall be governed by the Courts of Ho Chi Minh. Draeger may also elect to bring legal proceedings against the Customer in the jurisdiction in which delivery took place or the jurisdiction where the Customer is domiciled with the substantive law of that jurisdiction to apply.

 

Draft July 2, 2018.